Технологія проблемного навчання як ефективний спосіб навчання англійської мови

  • S. V. Yablokov кандидат педагогічних наук, доцент ка­ федри англійської філології Маріупольського державного університету
  • H. O. Adamova магістрантка факультету іноземних мов Маріупольського державного університету
Ключові слова: активність, англійська мова, мотивація

Анотація

У статті висвітлюється тема використання технології проблемного навчання при вивченні англійської мови. Проаналізовано внесок педагогів та психологів у
розвиток цієї технології. Увага приділена використанню різних прийомів проблемного навчання при проведенні занять з англійської мови. Автори роблять
спробу довести значущість позитивного впливу проблемного навчання на підвищення активності тих, хто навчається, що, безумовно, приводить до підвищення ефективності навчання.

Посилання

1. Aleksiuk A. M. Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia, teoriia: pidruchnyk dlia studentiv, aspirantiv ta molodykh vykladachiv vyshchykh navch. zakl. Kyiv: Lybid, 1998. 560 s.
2. Vasylets A. Metod problemnykh zavdan i sytuatsii u navchanni hrupovoho spilku­ vannia. Navchannia hrupovoho spilkuvannia anhliiskoiu movoiu za dopomohoiu problemnykh zavdan: bloh. URL: http://alinkavasylets.blogspot.com/2014/11/blog­post_73.html.
3. Demchenko M. Realizatsiia problemnoho navchannia v suchasnii shkoli. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5697/1/Demchenko.pdf.
4. Zholobova N. O. Problemni sytuatsii ta sposoby yikh stvorennia na zaniattiakh inozem­ noi movy. Osvita.ua: veb­sait. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_techno­logy/34429/.
5. Zaitseva I. V. Problemnyi metod navchannia anhlomovnoho dialohichnoho movlennia maibutnikh filolohiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu.
Seriia "Pedahohika i psykholohiia". 2011. Vyp. 20. S. 111–119.
6. Kovalevskaia E. V. Henezys y sovremennoe sostoianye problemnoho obuchenyia (obshchepedahohycheskyi analyz prymenytelno k metodyke prepodavanyia ynostrannыkh
yazykov): dyss. ... d­ra ped. nauk: 13.00.01, 13.00.02. Mosk. hos. ped. un­t. Moskva, 2000. 417 s.
7. Kozlova N. V. Problemne navchannia na urokakh ukrainskoi movy. ABETKAland: osvitnii proekt: veb­sait. URL: http://abetkaland.in.ua/problemne­navchannya­na­urokah­
ukrayinskoyi­movy/.
8. Matiushkyn A. M. Problemnye sytuatsyy v myshlenyy y obuchenyy. Moskva: Peda­hohyka, 1972. 208 s.
9. Makhmutov M. Y. Orhanyzatsyia problemnoho obuchenyia v shkole. Moskva: Prosve­shchenye, 1997. 214 s.
10. Makhmutov M. Y. Problemnoe obuchenye: osnovnye voprosy teoryy. Moskva: Pedahohyka, 1975. 368 s.
11. Melnykova L. N. Kak provesty problemnyi urok? Pryemy y rekomendatsyy uchyteliu na prymere urokov lyteratury. Pedsovet.su: Soobshchestvo vzaymopomoshchy uchytelei: veb­sait. URL: http://pedsovet.su/liter/6106. (opubl. 25.04.2016).
12. Mekhtiieva Z. V. Problemne navchannia ta yoho rol u rozvytku tvorchoho myslennia studentiv. Osvita.ua: veb­sait. URL: http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/36968/.
13. Naboishchykova L. V. Problemnoe obuchenye – tekhnolohyia, adekvatnaia kom­ petentnostnomu podkhodu. Otkrytyi urok: 1 sentiabria: veb­sait. URL: http://xn­­
i1abbnckbmcl9fb.xn­­p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/629603/.
14. Okon V. Osnovы problemnoho obuchenyia / per. s pol. Moskva: Prosveshchenye, 1968. 208 s.
15. Oriekhova O. Yu. Zastosuvannia problemnoho navchannia na urokakh matematyky. Navchalno-metodychnyi kabinet: veb­sait. URL: http://ped­kopilka.com.ua/uchiteljam­
predmetnikam/matematika/primenenie­problemnogo­obuchenija­na­urokah­matematiki.html.
16. Romanchuk S. Ye. Problemni metody vykladannia inozemnoi movy profesiinoho spriamuvannia. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/sites/default/files/teza.pdf.
17. Selevko R. K. Sovremennыe obrazovatelnye tekhnolohyy: ucheb. posobye. Mosk­va: Narodnoe obrazovanye, 1998. 256 s.
18. Skalkyn V. L. Osnovy obuchenyia ustnoi ynoiazychnoi rechy. Moskva: Rus. yaz., 1981. 248 s.
19. Snapkovskaia S. V. Problemnoe obuchenye kak sredstvo yntensyfykatsyy pedaho­ hycheskoho protsessa v systeme raboty kafedry pedahohyky y psykholohyy. Sait proekta
Ynternet-konferentsyy "Aktualnye problemy medytsynskoho obrazovanyia". URL: http://vgmu.vitebsk.net/intconf/sect4/10.htm.
20. Spyrydonova V. V. Problemnoe obuchenye – sovremennaia tekhnolohyia obuchenyia v shkole. Studencheskyi nauchnyi forum-2015: materyaly VII mezhdunar. studencheskoi elektron. nauch. konf. URL: https://www.scienceforum.ru/2015/980/9099.
21. Fitsula M. M. Pedahohika: navch. posib. Kyiv: Akademvydav, 2006. 560 s.
22. Shutova H. Pryem TRKM "Koltsa (dyahrammы) Venna" na uroke: opysanye prye­ma, alhorytm raboty s pryemom, sovety y rekomendatsyy. Pedsovet.su: Soobshchestvo
vzaymopomoshchy uchytelei: veb­sait. URL: http://pedsovet.su/metodika/priemy/6089_­
diagranny_venna. (opubl. 07.04.2016).

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Yablokov, S. V., & Adamova, H. O. (2018). Технологія проблемного навчання як ефективний спосіб навчання англійської мови. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 152-160. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-152-160