Проблема взаємодії викладача та студентів у процесі лекції­візуалізації

  • N. M. Holub кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного універ­ ситету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: проблема взаємодії викладача та студентів, учитель-філолог, професійні компетентності

Анотація

На сучасному етапі реформування вищої освіти актуальною є проблема підготовки вчителя-філолога. Вона повинна бути спрямована на розвиток особистості студента, сприяти виробленню в нього професійних компетентностей. Щоб зробити підготовку фахівця до роботи в середніх закладах освіти якісною, його потрібно залучати до співпраці, яка має будуватися на взаємодії учасників навчального процесу. У статті розглянуто актуальне питання активізації пізнавальної діяльності студентів під час проведення лекційних занять, які часто вважають пасивною формою засвоєння знань у вищій школі. Окреслено проблему взаємодії викладача та студентів у процесі лекції-візуалізації, яка передбачає подання лекційного матеріалу за допомогою сучасних інформаційних технологій (СІТ).
Акцентовано на перевагах лекції-візуалізації, зокрема на можливості кращого візуального сприйняття теоретичного матеріалу, посиленні інтересу студентів до вивчення теми та їхній активній участі в обговоренні проблем, формулюванні власних висновків тощо. Сучасні підходи до вирішення проблеми взаємодії викладача та студентів, як свідчать дослідження, знаходять реалізацію в інтерактивних методах навчання (мозковий штурм, дискусія, аналіз проблемних ситуацій). Автор пропонує різні підходи до розв’язання проблемних ситуацій на лекційних заняттях із методики навчання української мови у вищій школі. В основі пропонованої методики навчання лежить аналітико-синтетична діяльність студентів, творчий підхід до вирішення проблеми. Як показує досвід, студенти не одразу розуміють, як розв’язати проблемну ситуацію, тому в статті окреслено інноваційні прийоми виконання проблемно-ситуативних завдань із використанням сучасних інформаційних технологій.

Посилання

1. Bahrii K. L. Vykladach i studenty: vzaiemodiia u protsesi navchannia. Visnyk Cherni­vetskoho torhovelno­ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. 2016. Vyp. 2. S. 174–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_2_19.
2. Bekh I. D. Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. Kyiv: Lybid, 2003. Kn. 2. Osobystisno oriientovanyi pidkhid: naukovo­praktychni zasady. 344 s.
3. Derkach T., Derkach O. Lektsiia­vizualizatsiia yak forma aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti studentiv koledzhu. Osvita. Tekhnikumy. Koledzhi. 2016. № 3, 4 (41). S. 59–62.
4. Dorofieieva T. I., Kovieria V. M., Lysenko V. V. Vzaiemodiia vykladachiv i studentiv u systemi indyvidualizovanoho navchannia. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. pr. Zaporizhzhia, 2013. Vyp. 32 (85). S. 534–541. URL: http://uk.x­pdf.ru/5pedagogika/2324687­1­udk­378­ti­dorof­va­kov­rya­lisenko­vza­modi­ya­vikladachiv­studentiv­sistemi­individualizovanogo.
5. Diatlenko N. M. Dialohichna vzaiemodiia vykladacha ta studenta z pozytsii peda­ hohichnoi etyky. URL: http://lecture.in.ua/dialogichna­vzayemodiya­vikladacha­ta­studenta­z­
pozicij­pedag.html.
6. Leontev A. A. Psykholohyia obshchenyia. Moskva: Smыsl, 1997. 365 s.
7. Makhmutov M. Y. Orhanyzatsyia problemnoho obuchenyia v shkole: Knyha dlia uchytelei. Moskva, 1977. 240 s.
8. Malykhin O. V., Pavlenko I. H., Lavrentieva O. O., Matukova H. I. Metodyka vy­kladannia u vyshchii shkoli: navch. posib. Simferopol: Daifi, 2011. 270 s.
9. Okon V. Vvedenye v obshchuiu dydaktyku. Varshava, 1987. 384 s.
10. Pavlenko V. V. Problemni sytuatsii: poniattia i typy. Novi tekhnolohii navchannia: Zbirnyk naukovykh prats. Kyiv, 2014. Vyp. 83. S. 196–202.
11. Pyrohov N. Y. Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia. Moskva: Pedahohyka, 1985. 496 s.
12. Stadnichenko S. M., Sadovyi M. I. Orhanizatsiia navchalnoi spivpratsi vykladacha zi studentamy v protsesi vyvchennia fizyky. Zb. nauk. pr. Kamianets-Podilskoho derzh. un-tu. Seriia pedahohichna / redkol.: P. S. Atamanchuk (holova, nauk. red.) ta in. Kamianets­ Podilskyi: Kam.­Pod. derzh. un­t im. Ivana Ohiienka, 2010. Vyp. 16. S. 311–314.
13. Starovoitenko N., Leshchynskyi O., Ryha T. Do problemy pedahohichnoi komunika­ tyvnoi vzaiemodii vykladacha zi studentamy v umovakh navchalno­vykhovnoho protsesu vyshchoho navchalnoho zakladu. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Psykholohiia i pedahohika". 2014. Vyp. 27. S. 141–144.

Переглядів анотації: 42
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Holub, N. M. (2018). Проблема взаємодії викладача та студентів у процесі лекції­візуалізації. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 161-167. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-161-167