Превентивно-педагогічний потенціал образотворчої діяльності дітей дошкільного віку у попередженні їх негативної поведінки

  • K. O. Yushchenko аспірантка Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: образотворча діяльність, малювання, ліплення

Анотація

У статті проаналізовано психолого-педагогічні дослідження з проблеми виникнення негативної поведінки у дошкільників як початкового етапу у розгортанні девіантної поведінки, представлено найбільш поширені негативні прояви у поведінці дітей старшого дошкільного віку. Окреслено стадії деформації розвитку особистості, зокрема: негативні прояви поведінки, важковиховуваність, соціальна дезорганізація та дезадаптація, соціальна занедбаність, педагогічна занедбаність, соціально-педагогічна занедбаність. Охарактерезовано механізми комплексного використання усіх аспектів профілактики у попередженні й подоланні поведінкових відхилень у дітей. Представлено можливості використання ігрової, театралізованої та образотворчої діяльності як основних сфер організації життєдіяльності дітей в ЗДО. Детально проаналізовано педагогічний потенціал образотворчої діяльності дітей дошкільного віку, а саме: малювання, ліплення, аплікація та конструювання. Cпрогнозовано їх превентивні можливості у попередженні негативних
поведінкових проявів у дітей.

Посилання

1. Baiier, O. (2008). Rozvytok samorehuliatsii starshykh doshkilnykiv u vzaiemodii z odnolitkamy i doroslymy [A rosette of self-regulation of senior preschool children in association with single-door students and senior students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
2. Bila, I. M. (2014). Psykholohiia dytiachoi tvorchosti [Psychology of child creativity]. Kyiv: Feniks, 2014 [in Ukrainian].
3. Dutkevych, T. V. (2017). Dytiacha rozvyvalno-korektsiina psykholohiia [Child developmental-psychological psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
4. Zinchenko, V. M. (2008). Kroky do tvorchosti. Vykhovannia samostiinosti na zaniattiakh z maliuvannia [Steps to Creativity. Fostering independence in drawing lessons] Uchyteliu! Pered im’iam tvoim…: Istoriia Slov’ianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu v osobakh [Master! Before Your Name…: The History of the Slavic State Pedagogical University in Persons]. V. I. Sypchenkо (Ed.). Sloviansk. 14–19 [in Ukrainian].
5. Ezhkova, N. (2015). Svobodnaya samostoiatelnaya deyatelnost doshkolnykov: retrospektyvno-soderzhatelnyi analyz [Free independent activities of preschoolers: a retrospectively-meaningful analysis] Doshkolnoye vospytanyye [Preschool education]. 10,. 113–121 [in Russian].
6. Komarova, T. S. (2008). Detskoye khudozhestvennoye tvorchestvo. Dlya raboty s detmy 2–7 let [Children’s art. For working with children 2–7 years old]. M. A. Vasyleva, V. V. Herbova, T. S. Komarova (Ed.). Moskva: Mozayka-Syntez [in Russian].
7. Kotliar, V. P. (2016). Osnovy obrazotvorchoho mystetstva i metodyka khudozhnoho vykhovannia ditei [Fundamentals of fine arts and methods of artistic education of children]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
8. Liublynskaya, A. A. (1996). Aktyvnost y napravlennost doshkolnyka [Activity and orientation of a preschooler] Khrestomatyia po vozrastnoi psykholohyy [Anthology of Developmental Psychology]. L. M. Semenyuk, D. Y. Feldshteina (Ed.). (2nd. ed., enl.). Moskva: Ynstytut praktycheskoy psykholohyy [in Russian].
9. Nechytailo, V. V. (2009). Propedevtyka vplyvu viktymohennykh faktoriv na sotsializatsiiu pidlitkiv yak psykholoho-pedahohichna problema [Propedeutics of the influence of victimogenic factors on adolescent socialization as a psychological and pedagogical problem] Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka – Social pedagogy: theory and practice. 1. 53–57 [in Ukrainian].
10. Sukhorukova, H. V., Dronova, O. O., Holota, N. M., & Yantsur, L. A. (2010). Obrazotvorche mystetstvo z metodykoiu vykladannia v doshkilnomu navchalnomu zakladi [Fine Arts with Methods of Teaching in Preschool]. H. V. Sukhorukova (Ed.). Kyiv: Vyd. Dim "Slovo" [in Ukrainian].
11. Orzhekhovska, V. M., Pylypenko, O. I. (2007). Preventyvna pedahohika [Preventive pedagogy]. Cherkasy: Vyd. Chabanenko Yu. [in Ukrainian].
12. Parfanovych, I. I. (2014). Teoretyko-metodychni zasady profilaktyky deviantnoi povedinky divchat zahalnoosvitnikh shkil [Theoretical and methodological principles of prevention of deviant behavior of girls in secondary schools]. Extended abstract of Doctors’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].
13. Pykhtina, N. P. (2012). Profilaktyka nehatyvnykh proiaviv u povedintsi ditei [Prevention of negative manifestations in children’s behavior]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
14. Rapatsevych, Ye. S. (Ed.). (2006). Psykholoho-pedahohycheskyy slovar [Psychological and pedagogical dictionary]. Mynsk: Sovremennoe slovo [in Russian].
15. Savchenko, M. (2014). Vykhovannia samostiinosti u ditei starshoho doshkilnoho viku v ihrovii diialnosti [Fostering independence in older preschool children in play activities]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Sloviansk [in Ukrainian].
16. Nimchuk, V. V. & Zhaivoronok V. V. (Eds.). (2016). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: VTs "Prosvita" [in Ukrainian].
17. Udyna, E. (2008). Vospytanyye samostoiatelnosty doshkolnykov v yzobrazytelnoi deyatelnosty (na materyale applykatsyy) [Educating the independence of preschoolers in the visual arts (on application material)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Russian].

Переглядів анотації: 32
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Yushchenko, K. O. (2019). Превентивно-педагогічний потенціал образотворчої діяльності дітей дошкільного віку у попередженні їх негативної поведінки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 79-86. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-79-86