Формування інформаційної компетентності в майбутніх докторів філософії

  • N. M. Demchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • B. S. Shchutsky народний артист України, концертмейстер групи альтів симфонічного оркестру Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, викладач Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, кафедри струнно-смичкових інструментів
Ключові слова: інформаційна компетентність, компоненти інформаційної компетентності, інформаційно-комунікативні технології

Анотація

У статті визначається, що проблема формування інформаційної компетентності є актуальною в умовах зростання вимог до інформаційної освіченості. Стверджується, що у сучасних умовах становлення майбутніх докторів філософії як науковця та науково-педагогічного працівника неможливе без чіткого визначення системи знань, умінь та навичок, особистісних якостей та професійних компетентностей, серед яких чільне місце належить інформаційній компетентності. Розкрито базові поняття дослідження такі, як
"інформаційна компетентність", "інформативна компетентність", "інформатична компетентність", "пошуково-інформаційна компетентність", "інформаційно-технологічна компетентність", "комп’ютерна компетентність", "комп’ютерна грамотність", "технологічна грамотність", "інформаційна грамотність", "інформаційна культура". Визначено, що під інформаційною компетентністю
необхідно розуміти якість особистості, яка представляє собою сукупність знань, умінь і ціннісного ставлення до ефективного здійснення інформаційної діяльності, зокрема і використання нових інформаційних технологій, для рішення соціально-значущих завдань, які виникають у повсякденному житті людини в суспільстві. Встановлено, що до основних компонентів інформаційної компетентності дослідники відносять інформаційний, технологічний, комунікативний. Розглянуто теоретичні аспекти формування інформаційної компетентності. Проаналізовано систему інформаційної підготовки майбутніх докторів філософії з освітньо-професійної програми 011 Освітні, педагогічні науки, зокрема формування системи інформаційної компетентності.

Посилання

1. Balovsiak, N. (2004). Informatsiina kompetentnist fakhivtsia [Information competence of the specialist]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of vocational education. 5, 21–28 [in Ukrainian].
2. Balovsiak, N. Kh. Struktura ta zmist informatsiinoi kompetentnosti maibutnoho spetsialista [Structure and content of information competence of the future specialist]. URL: http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/11/30.pdf. [in Ukrainian].
3. Ovcharuk, O. V. (Eds.). (2004). Biblioteka z osvitnoi polityky [Library for Education Policy]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].
4. Dehtiarova, H. A. Formuvannia IKT-kompetentnosti vchyteliv-filolohiv u systemineperervnoi osvity spetsialista [Formation of ICT competence of philological teachers in the system of continuing education of a specialist]. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11degsue.pdf. [in Ukrainian].
5. Myronova, O. I. (2010). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti studentiv yak umova efektyvnoho zdiisnennia informatsiinoi diialnosti [Formation of information competence of students as a condition for effective implementation of information activities]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University. 17 (204), 165–175 [in Ukrainian].
6. Pietukhova, L. Ye. (2008). Informatyvna kompetentnist maibutnoho fakhivtsia yak pedahohichna problema [Informative competence of the future specialist as a pedagogical problem]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer at school and family. 1, 3–5. [in Ukrainian].
7. Plakhotniuk, H. M. (2018). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh perekladachiv u fakhovii pidhotovtsi [Formation of information competence of future translators in professional training]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].
8. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 23.03.2016 r. № 261 "Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh)" [Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 03/23/2016 r. No. 261 "Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u zakladakh vyshchoi osvity (naukovykh ustanovakh)"] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n11. [in Ukrainian].
9. Smyrnova, I. M. (2004). Formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Formation of information culture of future primary school teachers]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Izmail [in Ukrainian].
10. Fedoruk, H. M. (2015). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information and communication competence of future technology teachers in the process of vocational training]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].
11. Fedorchuk, O. S. (2010). Fakhovo-informatychna kompetentnist maibutnikh pravoznavtsiv yak skladova yikhnoi funktsionalnoi hotovnosti [Professional-informational competence of future jurists as a component of their functional readiness]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. L. M. Romanyshyna (Ed.). Vyp. 5. URL:
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_5/10fossfg.pdf. [in Ukrainian].
12. Bykova. V. Yu. & Ovcharuk, O. V. (Eds.). (2014). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv stvorennia informatsiinoho osvitnoho prostoru [Formation of information and communication competences in the context of European integration processes of creation of information educational space]. NAPN Ukrainy, In-t inform. tekhnol. izasobiv navch. – NAPN of Ukraine, Inst. Inform. technol. and teaching aids. Kyiv: Atika [in Ukrainian].
13. Kharytska, S. V. (2013). Poshukovo-informatsiina kompetentnist yak skladova profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv [Search-information competence as a component of future teachers' professional competence]. Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia – Scientific notes of NDU them. M. Gogol. 1, 75–78 [in Ukrainian].
14. Sharko, V. D. (2010). Informatychna kompetentnist yak skladova profesiinoi kompetentnosti vchytelia [Informational competence as a component of a teacher's professional competence]. Informatsiini tekhnolohii v osviti – Information technology in education. 6, 48–56 [in Ukrainian].
15. Shevchuk, B. V. (2017). Formuvannia systemy informatsiinoi kompetentnosti fakhivtsia inzhenerno-pedahohichnoho profiliu na osnovi ENMM [Formation of system of information competence of specialist of engineering-pedagogical profile on the basis of ENMM]. Uman. derzh. ped. un-t im. Pavla Tychyny – Uman. state. ped. them. Paul Tychyny. 1, 392–400 [in Ukrainian].
16. Shevchuk, L. (2009). Struktura informatsiinoi kompetentnosti polskykh uchyteliv [The structure of information competence of Polish teachers]. Porivnialno-pedahohichni studii –
Comparative-pedagogical studios. 2. 84–90 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 37
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Demchenko, N. M., & Shchutsky, B. S. (2019). Формування інформаційної компетентності в майбутніх докторів філософії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 87-96. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-87-96