Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz <p><strong>Збірник засновано у 1996 р. проф. Є.</strong> <strong>І.</strong> <strong>Коваленко</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:</strong>&nbsp;Міністерство юстиції України. Серія КВ «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» &nbsp;№ 17181-5951Р.</p> <p><strong>Фахова реєстрація у ВАК України.</strong></p> <p><strong>Галузь науки:</strong>&nbsp;педагогіка, психологія.</p> <p><strong>Періодичність видань:</strong>&nbsp;4 випуски на рік.</p> <p><strong>Мови видання:</strong> українська, білоруська, російська, англійська, польська.</p> <p><strong>Засновник:</strong>&nbsp;Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.</p> <p>&nbsp;Рішенням Всеукраїнської атестаційної колегії та наказом МОН України від 7 жовтня 2016 р. № 1222 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати&nbsp;<strong>дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук</strong>.</p> uk-UA ped.kaf.n@gmail.com (Yuliia Novgorodska) biblio@ndu.edu.ua (Valentyn Slyvko) Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ НА РОЗВИТОК МОЛОДІ http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/663 <p>Формування молодіжної політики в Україні орієнтоване на формування комфортних умов для молоді, можливості для самореалізації, задоволення її потреб. За умови застосування більш активних підходів у сфері молодіжної роботи потенціал молоді може бути розкритий більш ефективно. З огляду на це, досвід західних країн Європи та Сполучених Штатів Америки щодо наукового обґрунтування факторів позитивного впливу на поведінку молодих людей, може бути корисним для формування обґрунтованої молодіжної політики в Україні. В США та в країнах Європи накопичений значний теоретичний досвід аналізу та оцінки молодіжної роботи в межах теорії позитивного розвитку молоді. Актуальним для України є такий напрямок, як дослідження зміни соціального контексту та позитивного впливу змін на молоду особу. Причому, розглядаючи соціальний контекст молодої особи як впливовий елемент розвитку, громада є соціальним середовищем, а молодь – самі агенти власного розвитку. Вплив соціального контексту на молоду особу складається з двох припущень: по-перше, такі контексти можуть бути навмисно змінені, щоб підвищити успіх у розвитку молоді та розширенні її можливостей; по-друге, зміни в цих контекстах змінюють людину. Так, практики задля позитивного розвитку молоді дозволяють їм розвивати свідоме саморегулювання та безліч позитивних досвідів. Саме вони, в свою чергу, захищають від ризикованої поведінки, зокрема, вживання наркотиків та насильства або, точніше, компенсують ці практики. Теорія зміни соціального контексту та спільноти зосереджується на процесах, стратегіях і тактиках, які можуть прямо чи опосередковано змінювати соціальний контекст та спільноту. Існує безліч доказів того, що соціальні контексти можуть бути змінені для сприяння позитивному розвитку молоді, а також безліч даних про те, чому такі підходи мають позитивні наслідки.</p> N. V. Dziuba ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/663 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ZNAJOMOŚĆ PRAW DZIECKA WŚRÓD SZEŚCIOLATKÓW http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/664 <p>We współczesnych warunkach rozwoju społeczeństwa istnieje pilna potrzeba zwrócenia przez państwo większej uwagi na dzieci. Autorzy wnioskują, że prawa dziecka są częścią ogólnego zbioru praw człowieka, który stanowi prawny status każdej jednostki. Prawa dziecka to zbiór praw i wolności charakteryzujących stan prawny dziecka, uwzględniający specyfikę rozwoju człowieka przed osiągnięciem dorosłości. Artykuł dotyczy aktualnego stanu zapewnienia i realizacji praw dziecka w Polsce. Przeanalizowano informacyjne i publiczne mechanizmy kształtowania i realizacji polityki państwa w zakresie ochrony dzieci w Polsce. Nacisk położony jest na wyjaśnienie natury i cech tych mechanizmów. Zwraca się uwagę, że konieczne jest wprowadzenie nowych podejść do ochrony praw dziecka oraz jakościowa poprawa krajowego systemu kontroli i monitoringu państwowego i publicznego w zakresie ochrony dzieci, aby w pełni wykorzystać potencjał społeczny.</p> O. Lisovets, H. Bejger, Ganna Bondarenko, E. Kowalczyk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/664 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 НЕДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ТА ЧИННИКИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/665 <p>У статті обґрунтовано концептуальні позиції та підходи до тлумачення базових понять проблеми недисциплінованості у дошкільників. Проаналізовані близькі до недисциплінованості за значенням поняття: неорганізованість, незібраність, занедбаність. Окреслені та охарактеризовані психолого-педагогічні чинники виникнення вказаного негативного поведінкового прояву: незабезпечення однієї з базових потреб дитини – потреби в увазі, бажання дитини самоствердитись, реальні чи уявні образи дитини на дорослих, втрата дитиною віри у власний успіх, незабезпеченість потреби у самоствердженні. Представлені різноманітні класифікації недисциплінованості у дітей: на основі критерію врахування специфіки чинників недисциплінованості (патогенна, психосоціальна, соціальна); за характером вияву (відкрита (поведінкова), прихована (глибинна)): за характером виникнення (первинна і вторинна); за тривалістю протікання (ситуативна, тимчасова, стійка).</p> N. Pykhtina ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/665 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 MOTYWY PODEJMOWANIA KSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY DOROSŁE http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/666 <p>Artykuł przedstawia teoretyczną analizę problemu edukacji dorosłych w kontekście przemian cywilizacyjnych. Badacze podkreślają, że dziś istnieje potrzeba budowania życia ludzkiego w taki sposób, aby możliwe było wejście i powrót do edukacji i pracy zawodowej na różnych jej etapach. Autorzy uzasadnili specyfikę kształcenia ustawicznego, szkolenia i wychowania dorosłych – andragogikę. Człowiek we współczesnym świecie musi być odbiorcą każdej formy edukacji, dlatego edukacja staje się dziś produktem, którego szuka z różnych powodów. Podano analizę klasyfikacji motywów: wewnętrzne i zewnętrzne; pragmatyczny, utylitarny, społeczny i intelektualny, dla edukacji osób starszych. Badacze podkreślają, że motywy są bodźcem do edukacji człowieka na wczesnych etapach życia, a także będą służyć do angażowania się w nią w bardziej dojrzałym wieku.</p> R. Novhorodskyi, T. Koval, Maxim Vorona, Adrian Szala ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/666 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЗНАЧЕННЯ ТВОРІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ В РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/667 <p>У статті проаналізовано роль та значення творів сакрального живопису в процесі розвитку художнього мислення майбутнього педагога. Вперше в наукових розвідках досліджуються значення творів сакрального живопису в розвитку художнього мислення майбутнього педагога. Закцентовано увагу на значенні естетичного переживання в розвитку духовного потенціалу учнів. Необхідність використання творів сакрального живопису в системі підготовки майбутніх педагогів постає надзвичайно гостро в умовах деформації культурних цінностей та десакралізації мистецтва. Варто підкреслити, що неодмінною складовою розвитку художньо-творчого потенціалу майбутнього педагога є залучення останнього до впровадження<br>творів сакрального живопису в освітньо-комунікативний простір. Останній є поліфункціональною реальністю, яка вимагає впровадження якісних методик викладання мистецтва, для всіх спеціальностей у вищих навчальних закладах України. Тому мистецтво необхідно вивчати незалежно від спеціальності та напрямку професійної діяльності. Проаналізовано ефективність упровадження творів сакрального живопису в освітньо комунікативний простір, що у свою чергу дозволяє розглядати професійну підготовку майбутніх педагогів як синергію освіти, філософії,<br>мистецтвознавства в площині сучасного арт-простору.</p> I. Subbotenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/667 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОПЕДЕВТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ У ДІТЕЙ http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/668 <p>У статті на основі аналізу сутності понять "відповідальність" та "відповідальна поведінка" обґрунтовано вибір критеріїв ефективності пропедевтики<br>поведінкових відхилень у дітей. Окреслені й охарактеризовані компоненти відповідальної поведінки у старших дошкільників: когнітивний, емоційно-мотиваційний, поведінковий. Відповідно до компонентів визначені критерії оцінки вказаної поведінки: знання та розуміння норм моральної і відповідальної поведінки, особливості розвитку уваги, готовність до дотримання моральних норм та відповідальної поведінки, ставлення до своїх обов’язків та дотримання обіцянок, прояви відповідальності у поведінці і діяльності, здатність до саморегуляції поведінки. Проаналізовані погляди науковців щодо вияву відповідальної поведінки дітей 6–7 років та розроблені показники сформованості такої поведінки в означеної категорії дітей.</p> K. Yushchenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/668 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/669 <p>У статті розкрито особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах університетської освіти. Виділено різні підходи до фахової підготовки майбутніх педагогів закладу дошкільної освіти, аспекти їх розвитку професійно-особистісних якостей. Здійснено аналіз державних документів, визначено мету, завдання та зміст професійної підготовки, подано перелік компетентностей випускника вищого навчального закладу. Охарактеризовано ключові поняття "професійна підготовка", "професійна компетентність", виділено компоненти професійної підготовки.Теоретично обґрунтовано основні принципи організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Детально розкрито принцип інтегративності, який забезпечує якісну підготовку педагога і покладений в основу вдосконалення змісту освіти. Виділено етапи професійної підготовки фахівців дошкільної галузі, освітні технології, розкрито суть компетентнісного підходу, який гарантує високий рівень підготовки конкурентоспроможного фахівця.</p> A. Anishchuk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/669 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/670 <p>У статті порушено питання підвищення результативності літературного навчання, що пов’язано із застосуванням шляхів аналізу художніх творів. Так,<br>подієвий та композиційний можна використовувати, починаючи з 5–6 класів: учні в цей час більше тяжіють до конкретного, ніж абстрактного. Хронотопний аналіз сприяє розвитку часових і просторових уявлень школярів. Його слід пропонувати в 9–11 класах. У рамках пообразного аналізу (7–11 класи) можна розширювати уявлення про внутрішні процеси людини, щоб розкрити природу літератури як мистецтва слова, ефективно застосовувати словесно-образний аналіз (5–11 класи). Значні можливості для інтенсифікації інтелектуальних зусиль дає проблемно-тематичний аналіз. Його потенціал розкривається в 9–11 класах, коли в учнів починають цікавити важливі проблеми буття. Вищим рівнем проблемно-тематичного аналізу треба вважати ідеаційно-концептуальний та філософський (9–11 класи). Ефективність навчального процесу зростає завдяки тому, що школярі користуються категоріями світоглядного порядку. З допомогою структурно-стильового аналізу можна реалізувати один із провідних принципів – вивчення літератури на історико-генетичних засадах. Оптимальність жанрового аналізу полягає в універсальності. Його використання починається в 5–6 класах. Подієвий аналіз продуктивний для невеликих епічних творів з однією сюжетною лінією, композиційний – для текстів з авторським поділом на дії, розділи, частини, глави, хронотопний – у випадку творів, де часопросторова будова має важливе концептуальне навантаження, словесно-образний – для лірики, окремих фрагментів епосу та драми, проблемно-тематичний, ідеаційно-концептуальний, філософський – для з’ясування авторської світоглядної системи, структурно-стильовий – під час встановлення зв’язків літературного матеріалу зі стильовими процесами, жанровий – для максимально повної оцінки художнього джерела.</p> Y. Bondarenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/670 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/671 <p>Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства вимагає нових підходів до підготовки вчителів загальноосвітньої школи, здатних адаптуватися до змін, що відбуваються в системі шкільної освіти, які володіють фаховими знаннями, інноваційними технологіями та здатністю використовувати їх у майбутній професійній діяльності. У статті розкрито проблему формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя-філолога шляхом використання проєктних технологій в умовах дистанційного навчання. Чітко окреслено проблему вироблення інформаційної компетентності та її роль у підготовці майбутніх учителів-філологів на засадах компетентнісного навчання. Здійснено аналіз різних наукових підходів до визначення поняття "інформаційна компетентність", його складників, виділено групи інформаційних умінь і навичок, які сприяють формуванню здатності усвідомлювати потребу в інформації, виявляти та відновлювати втрачену інформацію, розробляти стратегії її пошуку, добору, порівняння, оцінки, систематизації, творчої обробки та відтворення тощо. Автори статті роблять акцент на впровадженні проєктних технологій в умовах дистанційного навчання студентів-філологів. У зв’язку з цим основну увагу приділено визначенню змісту методу проєктів, різних підходів до класифікації проєктів у педагогіці та лінгводидактиці. У статті розкрито методику роботи над різними типами проєктів (дослідницьким, творчим, рольовим, прикладним тощо), які можна реалізувати на заняттях із лінгводидактики у вищій школі, подано теми проєктів, які слугують засобом формування інформаційної компетентності, на конкретних прикладах представлено етапи роботи над різними видами проєктів.</p> N. Holub, S. Tsinko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/671 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 MIECZYSŁAW ŁOBOCKI – TWÓRCA WSPÓŁCZESNEJ TEORII WYCHOWANIA http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/672 <p>Z punktu widzenia analizy konkretno-historycznej poglądy wybitnego naukowca Mechysława Łobockiego na problemy i sposoby reformowania edukacji są uogólnione. Główny nacisk położono na te kwestie, które są w dużej mierze zgodne z dzisiejszymi wyzwaniami w dziedzinie reform edukacyjnych. Wyniki badań wskazują, że naukowiec wdrożył nowatorskie pomysły organizacji edukacji szkolnej, które odpowiadały potrzebom czasu, a koncepcyjnie pozostają aktualne.<br>Z naukowego punktu widzenia wyjątkową wartość rozwija M. Lobotsky gałąź nauk pedagogicznych – teoria wychowania, która ujawnia główne aspekty procesu<br>wychowania, wpływ dorosłych na edukację osobowości dziecka, wymagania, jakie nauczyciel stawiał pedagogowi. Jednym z warunków efektywności procesu<br>edukacyjnego zdaniem naukowca jest współdziałanie nauczycieli i rodziców. W artykule zwrócono uwagę na główne idee wychowania moralnego w kontekście<br>twórczości M. Lobotsky'ego, który był zwolennikiem humanistycznych idei edukacji powszechnej. Analizowana jest jego koncepcja pedagogiczna i podstawowe podejścia do wychowania moralnego młodego pokolenia. Podkreśla się znaczenie doświadczenia pedagogicznego polskiego naukowca w zakresie wychowania moralnego dzieci dla teorii i praktyki wychowania w Polsce.</p> S. Borysiuk, Y. Novhorodska, S. Hlebik, A. Rudzka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/672 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200 ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА У НІЖИНСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/673 <p>У статті висвітлюються етапи розвитку літературної освіти у Ніжинській вищий школі з часу її становлення і до сьогодення. Досліджуються методика навчання літератури в Гімназії вищих наук імені князя О. Безбородька, яка дозволила підготувати низку всесвітньовідомих літераторів, таких як Микола Гоголь, Нестор Кукольник, Євген Гребінка, Віктор Забіла, Леонід Глібов та інші. У дослідженні оглядово розглядаються питання про організацію літературної освіти у фізико-математичному та юридичному Ліцеях імені князя О. Безбородька, а також у історико-філологічному інституті. Аналізується підбір викладачів навчального закладу, серед яких було багато визначних учених-науковців та літераторів тієї доби, таких як академіки Імператорської академії наук професори М. Лавровський, М. Ґрот, А. Будилович, М. Сперанський, Р. Брандт, Ю. Карський та інші, а також письменники-літературознавці І. Кульжинський, П. Марочевський, М. Затеркевич. У статті досліджено процес становлення та еволюцію розвитку кафедри української літератури у Ніжинській вищий школі з моменту її створення (1930) і до сьогодення. Висвітлено найбільш важливі періоди в житті кафедри, досліджено напрямки її науково-методичної роботи, повідомлено про організацію позанавчальної роботи зі студентами. Окремо досліджується процес становлення літературної студії вишу. За час існування Ніжинської вищої школи з її аудиторій вийшли на терена літературного процесу 196 вихованців. Серед них лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Збанацький, Євген Гуцало, Леонід Горлач, відомі письменники та літературознавці української діаспори Ольга Мак, Анатолій Калиновський, Леонід Полтава, Петро Одарченко, Іван Кошелівець та інші. В статті досліджуються творчі долі керівників літературної студії, письменників Миколи Сайка, Олександра Королевича, Павла Сердюка, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, академіка АН України Дмитра Наливайка, поета і перекладача, професора Олександра Астаф’єва. Велика увага у дослідженні приділена процесу зародження і становленню національно-демократичних поглядів серед викладачів Ніжинської вищої школи у<br>60–90-х роках ХХ століття. Розповідається про демократичні погляди Лесі Коцюби, Григорія Аврахова, Івана Бровка, Дмитра Наливайка та інших.<br>Велику увагу у дослідженні приділено питанню функціонування кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у сучасні часи.</p> O. Zabarny ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/673 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0200