Українське питання у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр.

  • Yu. Shkarban Post-graduete student History of Ukraine Chaire Mykola Gogol State University of Nizhyn
Ключові слова: дипломатия, казаки, Польша, Москва, мирный договор

Анотація

У статті розкривається роль гетьмана Івана Самойловича у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр. Аналізуються дії та ідеї гетьмана щодо укладення мирного договору. Розглядаються статті гетьмана щодо укладення "Вічного миру", прагнення гетьмана не допустити розколу України та зберегти українські території.

Біографія автора

Yu. Shkarban, Post-graduete student History of Ukraine Chaire Mykola Gogol State University of Nizhyn

Аспірант кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Velychko C. Litopyc / pep. z knyzhnoi ukpainckoi movy, koment.
V. O. Shevchuka; vidp. ped. O. V. Myshanych. Kyiv: Dnippo, 1991. T. 2. 642 c.
2. Almazov A. S. Polytycheskyi portret ukraynskoho hetmana Yvana
Samoilovycha v kontekste russko-ukraynskykh otnoshenyi (1672–1687 hh.).
Moskva, 2012.
3. Hrekov Y. B. "Vechnыi myr" 1686 hoda: rukopys dys. … kand. yst.
nauk. M., 1950. S. 392.
4. Zhupavlov D. Uci hetmany Ukpainy. Kyiv: Hetman, 2012. 508 c.
5. Ictopiia Ukpainy v ocobakh: Kozachchyna / avt. kol.: V. Hopobets,
O. Hupzhii, V. Matiakh ta in. Kyiv: Ukpaina, 2000. 302 c.
6. Kpypiakevych I. Ictopiia Ukpainy. Lviv: Svit, 1990. 520 c.
7. Lunin C. I. Ivan Camoilovych. Khapkiv: Folio, 2009. 123 c.
8. Cac P. M. Ictopiia Ukpainy KhVI–KhVIII ctolittia. Lviv: Dyvocvit, 2001.
291 c.
9. Stanislavskyi V. "Statti" Ivana Samoilovycha shchodo "Vichnoho myru".
Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi. Kyiv, 2000. S. 385.
10. Chukhlib T. Mockovckyi ppotektopat i zovnishnia polityka upiadiv
I. Camoilovycha y I. Mazepy. Ictopiia Ukpainy. 2003. № 47. C. 3–10.
11. Chukhlib T. V. Ocoblyvocti zovnishnoi polityky I. Camoilovycha ta
ppoblema mizhnapodnoho ctanovyshcha ukpainckoho Hetmanatu v 1672–
1686 pp. Ukpainckyi ictopychnyi zhupnal. 2005. № 2. C. 48–67.
12. Shevchuk V. Kozatska depzhava. Etiudy do ictopii ukpainckoho
depzhavotvopennia. Kyiv: Abpyc, 1995. 392 c.

Переглядів анотації: 73
Опубліковано
2018-06-27
Як цитувати
Shkarban, Y. «Українське питання у російсько-польських відносинах 1672–1685 рр». Література та культура Полісся, Vol 90, no 9i, June 2018, pp 4-13, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-4-13.