The Ukrainian Question in Russian-Polish Relations 1672–1685 .

  • Yu. Shkarban Post-graduete student History of Ukraine Chaire Mykola Gogol State University of Nizhyn
Keywords: diplomacy, Cossacks, Poland, Moscow, Articles of Hetman Ivan Samoilovich

Abstract

The article reveals the role of Hetman Ivan Samoilovich in the Russian-Polish relations of 1672–1685. It analyzes the actions and ideas of the Hetman’s about of the peace treaty. Articles of Hetman concerning the conclusion of the "Eternal Peace" are considered. The hetman’s desire to prevent the split of Ukraine and to preserve Ukrainian territory.

Author Biography

Yu. Shkarban, Post-graduete student History of Ukraine Chaire Mykola Gogol State University of Nizhyn

Post-graduete student History of Ukraine Chaire Mykola Gogol State University of Nizhyn

References

1. Velychko C. Litopyc / pep. z knyzhnoi ukpainckoi movy, koment.
V. O. Shevchuka; vidp. ped. O. V. Myshanych. Kyiv: Dnippo, 1991. T. 2. 642 c.
2. Almazov A. S. Polytycheskyi portret ukraynskoho hetmana Yvana
Samoilovycha v kontekste russko-ukraynskykh otnoshenyi (1672–1687 hh.).
Moskva, 2012.
3. Hrekov Y. B. "Vechnыi myr" 1686 hoda: rukopys dys. … kand. yst.
nauk. M., 1950. S. 392.
4. Zhupavlov D. Uci hetmany Ukpainy. Kyiv: Hetman, 2012. 508 c.
5. Ictopiia Ukpainy v ocobakh: Kozachchyna / avt. kol.: V. Hopobets,
O. Hupzhii, V. Matiakh ta in. Kyiv: Ukpaina, 2000. 302 c.
6. Kpypiakevych I. Ictopiia Ukpainy. Lviv: Svit, 1990. 520 c.
7. Lunin C. I. Ivan Camoilovych. Khapkiv: Folio, 2009. 123 c.
8. Cac P. M. Ictopiia Ukpainy KhVI–KhVIII ctolittia. Lviv: Dyvocvit, 2001.
291 c.
9. Stanislavskyi V. "Statti" Ivana Samoilovycha shchodo "Vichnoho myru".
Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi. Kyiv, 2000. S. 385.
10. Chukhlib T. Mockovckyi ppotektopat i zovnishnia polityka upiadiv
I. Camoilovycha y I. Mazepy. Ictopiia Ukpainy. 2003. № 47. C. 3–10.
11. Chukhlib T. V. Ocoblyvocti zovnishnoi polityky I. Camoilovycha ta
ppoblema mizhnapodnoho ctanovyshcha ukpainckoho Hetmanatu v 1672–
1686 pp. Ukpainckyi ictopychnyi zhupnal. 2005. № 2. C. 48–67.
12. Shevchuk V. Kozatska depzhava. Etiudy do ictopii ukpainckoho
depzhavotvopennia. Kyiv: Abpyc, 1995. 392 c.

Abstract views: 62
Published
2018-06-27
How to Cite
Shkarban, Y. “The Ukrainian Question in Russian-Polish Relations 1672–1685 .”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 90, no. 9i, June 2018, pp. 4-13, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-4-13.