Теорія і методика польової та камеральної археографії в Україні 1940–1980-х років

  • О. О. Mavrin
Ключові слова: теорія і методика, польова археографія, камеральні дослідження

Анотація

У статті подано нарис історії розвитку теоретичних та методологічних досліджень в галузі археографії. В центрі уваги знаходяться здобутки українських археографів, пов’язані з визначенням предмета і методів польових та камеральних студій в період з 1940-х до кінця 1980-х років. Відзначається, що, попри несприятливі умови, науковцям вдалось розробити власні наукові підходи, наповнити українським змістом тематику досліджень та підготувати активізацію археографічних досліджень після набуття Україною незалежності. Робиться висновок щодо необхідності подальшого вивчення наукового й інтелектуального спадку різних періодів нашої історії.

Біографія автора

О. О. Mavrin

Rандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, заступник
директора з наукової роботи

Посилання

1. Khronolohichne zibrannia zakoniv, ukaziv Prezydii Verkhovnoi Rady, postanov i rozporiadzhen uriadu Ukrainskoi RSR: v 7 t. K., 1963. T. 2: 1942–1951 rr. 847 s.
2. Hosudarstvennыe arkhyvy Ukraynskoi SSR. Spravochnyk. K.: Naukova dumka, 1988. 224 s.
3. Yakovenko N. M. Pro naukovu korektnist ta kulturu vydan Arkheohrafichnoi komisii. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy
dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.). Kyiv, 1988. S. 151–156.
4. Sokhan Pavlo. Istorychna dolia ta shliakhy rozvytku ukrainskoi ar-kheohrafii / vstupne slovo. Materialy Yuvileinoi konferentsii, prysviachenoi 150-richchiu
Kyivskoi Arkheohrafichnoi Komisii (Kyiv; Sedniv, 18–21 zhovtnia 1993 r.). S. 5–9.
5. Boriak H. V. Natsionalna arkhivna spadshchyna Ukrainy ta derzhavnyi reiestr "Arkheohrafichna ukrainika". K., 1995. 348 s.
6. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady, hruden 1988 r.), K., 1988. 252 s.
7. Boriak H. V. Problemy vydannia Lytovskoi i Volynskoi metryk. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.), K., 1988. S. 115–119.
8. Sokhan P. S. Pro deiaki osnovni napriamy diialnosti arkheohrafichnoi komisii AN URSR v svitli suchasnykh vymoho perebudovy. Ukrainska arkheohrafiia:
suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku (Tezy dopovidei respublikanskoi narady, hruden 1988 r.), K., 1988. S. 3–14.
9. Kennedy Grimsted Patricia. Glasnost in the Archives? Recent Developments on the Soviet Archival Scene. American Archivist. Spring, 1989. Vol. 52. P. 214–236.
10. Kennedi Grimsted Patritsiia. Arkheohrafiia na sluzhbi imperskoi polityky: zasnuvannia Kyivskoi Arkheohrafichnoi Komisii ta Kyivskoho tsentralnoho arkhivu davnikh aktiv. Materialy Yuvileinoi konferentsii, prysviachenoi 150-richchiu Kyivskoi Arkheohrafichnoi Komisii (Kyiv; Sedniv, 18–21 zhovtnia 1993 r.). S. 11–33.
11. Pritsak Omelian. Mii shliakh istoryka. Visnyk AN Ukrainy. 1992. № 3. S. 52–65.
12. Arkhiv P. S. Sokhania v Instytuti ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Papka 3.
13. Boriak H. V., O. V. Todiichuk. Khronika diialnosti Arkheohrafichnoi komisii ta Instytutu ukrainskoi arkheohrafii AN Ukrainy. 1987–1990. UAShch I 1992.
S. 454–456.
14. Boriak H., Todiichuk O. Vidnovleno arkheohrafichnu komisiiu. Nauka i kultura. Ukraina 23. 1989. S. 187–191.
15. Marchenko Oleksii. Vnesok Pavla Sokhania u vidrodzhennia ukrainskoi arkheohrafii: shchodo diialnosti arkheohrafichnoi komisii. Slavistychna zbirka. K., 2015. Vyp. 1: Zbirka statei za materialamy Pershykh Mizhdnarodnykh naukovykh Sokhanivskykh chytan (m. Kyiv, 18 lystopada 2014 r.). S. 5–12.
16. Zaiats A. Ye. Spetsialni istorychni dystsypliny. Zoshyt 1. Arkheohrafiia: navch. posib. Lviv, 2010. 120 s.
17. Ulianovskyi V. I. Korpus pokazhchykiv arkhivnykh materialiv z istorii serednikh vikiv na Ukraini. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.). Kyiv, 1988. S. 208–210.
18. Shvydkyi V. P. Pavlo Mykolaiovych Popov. Entsyklopediia istorii Ukrainy. 2011. T. 8. S. 423–424.
19. Dubrovina L. A. M. V. Heppener – ukrainskyi arkhivist i paleohraf ta yoho arkhivni materialy u fondakh TsNB im. V. I. Vernadskoho AN Ukrainy. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk. Kyiv, 1993. Vyp. 2. S. 32–37.
20. Ulianovskyi Vasyl Irynarkhovych. Mykola Heppener: dolia vchenoho ta yoho naukova spadshchyna. Kyivska starovyna. 2002. Berezen-kviten. № 2 (344).
S. 143–175.
21. Dubrovina L. A., O. M. Halchenko. Kodykohrafiia ukrainskoi ta skhidnoslovianskoi rukopysnoi knyhy i kodykolohichna model struktury formalizovanoho opysu rukopysu. Kyiv, 1992. 152 s.
22. Dubrovina L. A. Kodykolohiia ta kompiuteryzatsiia: aktualni problemy kameralnoi arkheohrafii. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy
rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.). K., 1988. S. 212–214.

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2019-01-18
Як цитувати
MavrinО. О. Теорія і методика польової та камеральної археографії в Україні 1940–1980-х років. Література та культура Полісся, Vol 90, no 9i, Jan. 2019, pp 95-06, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-95-106.