Theory and methods of the field and cameral archeography in Ukraine in the 1940s – 1980s

  • О. О. Mavrin
Keywords: heory and methods, field archeography, cameral studies

Abstract

The article presents an outline of the history of the development of theoretical and methodological research work in the field of archeography. The focus is on the achievements of Ukrainian archeographers, related to the definition of the subject and methods of the field and cameral studies during the period of the 1940s to the late 1980s. It was noted that, despite unfavorable conditions, researchers managed to develop their own scientific approaches, fill research topics with Ukrainian content and prepare activation of archeographical studies after Ukraine gained independence. It is concluded that in the future it is necessary to study the scientific heritage of different periods of our history.

Author Biography

О. О. Mavrin

Candidate of Historical Sciences, senion scientific worker, The Institute of Ukrainian Archeography named after M. S. Hrushevskyi of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Deputy Director in Scientific Work

References

1. Khronolohichne zibrannia zakoniv, ukaziv Prezydii Verkhovnoi Rady, postanov i rozporiadzhen uriadu Ukrainskoi RSR: v 7 t. K., 1963. T. 2: 1942–1951 rr. 847 s.
2. Hosudarstvennыe arkhyvy Ukraynskoi SSR. Spravochnyk. K.: Naukova dumka, 1988. 224 s.
3. Yakovenko N. M. Pro naukovu korektnist ta kulturu vydan Arkheohrafichnoi komisii. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy
dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.). Kyiv, 1988. S. 151–156.
4. Sokhan Pavlo. Istorychna dolia ta shliakhy rozvytku ukrainskoi ar-kheohrafii / vstupne slovo. Materialy Yuvileinoi konferentsii, prysviachenoi 150-richchiu
Kyivskoi Arkheohrafichnoi Komisii (Kyiv; Sedniv, 18–21 zhovtnia 1993 r.). S. 5–9.
5. Boriak H. V. Natsionalna arkhivna spadshchyna Ukrainy ta derzhavnyi reiestr "Arkheohrafichna ukrainika". K., 1995. 348 s.
6. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady, hruden 1988 r.), K., 1988. 252 s.
7. Boriak H. V. Problemy vydannia Lytovskoi i Volynskoi metryk. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.), K., 1988. S. 115–119.
8. Sokhan P. S. Pro deiaki osnovni napriamy diialnosti arkheohrafichnoi komisii AN URSR v svitli suchasnykh vymoho perebudovy. Ukrainska arkheohrafiia:
suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku (Tezy dopovidei respublikanskoi narady, hruden 1988 r.), K., 1988. S. 3–14.
9. Kennedy Grimsted Patricia. Glasnost in the Archives? Recent Developments on the Soviet Archival Scene. American Archivist. Spring, 1989. Vol. 52. P. 214–236.
10. Kennedi Grimsted Patritsiia. Arkheohrafiia na sluzhbi imperskoi polityky: zasnuvannia Kyivskoi Arkheohrafichnoi Komisii ta Kyivskoho tsentralnoho arkhivu davnikh aktiv. Materialy Yuvileinoi konferentsii, prysviachenoi 150-richchiu Kyivskoi Arkheohrafichnoi Komisii (Kyiv; Sedniv, 18–21 zhovtnia 1993 r.). S. 11–33.
11. Pritsak Omelian. Mii shliakh istoryka. Visnyk AN Ukrainy. 1992. № 3. S. 52–65.
12. Arkhiv P. S. Sokhania v Instytuti ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Papka 3.
13. Boriak H. V., O. V. Todiichuk. Khronika diialnosti Arkheohrafichnoi komisii ta Instytutu ukrainskoi arkheohrafii AN Ukrainy. 1987–1990. UAShch I 1992.
S. 454–456.
14. Boriak H., Todiichuk O. Vidnovleno arkheohrafichnu komisiiu. Nauka i kultura. Ukraina 23. 1989. S. 187–191.
15. Marchenko Oleksii. Vnesok Pavla Sokhania u vidrodzhennia ukrainskoi arkheohrafii: shchodo diialnosti arkheohrafichnoi komisii. Slavistychna zbirka. K., 2015. Vyp. 1: Zbirka statei za materialamy Pershykh Mizhdnarodnykh naukovykh Sokhanivskykh chytan (m. Kyiv, 18 lystopada 2014 r.). S. 5–12.
16. Zaiats A. Ye. Spetsialni istorychni dystsypliny. Zoshyt 1. Arkheohrafiia: navch. posib. Lviv, 2010. 120 s.
17. Ulianovskyi V. I. Korpus pokazhchykiv arkhivnykh materialiv z istorii serednikh vikiv na Ukraini. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.). Kyiv, 1988. S. 208–210.
18. Shvydkyi V. P. Pavlo Mykolaiovych Popov. Entsyklopediia istorii Ukrainy. 2011. T. 8. S. 423–424.
19. Dubrovina L. A. M. V. Heppener – ukrainskyi arkhivist i paleohraf ta yoho arkhivni materialy u fondakh TsNB im. V. I. Vernadskoho AN Ukrainy. Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk. Kyiv, 1993. Vyp. 2. S. 32–37.
20. Ulianovskyi Vasyl Irynarkhovych. Mykola Heppener: dolia vchenoho ta yoho naukova spadshchyna. Kyivska starovyna. 2002. Berezen-kviten. № 2 (344).
S. 143–175.
21. Dubrovina L. A., O. M. Halchenko. Kodykohrafiia ukrainskoi ta skhidnoslovianskoi rukopysnoi knyhy i kodykolohichna model struktury formalizovanoho opysu rukopysu. Kyiv, 1992. 152 s.
22. Dubrovina L. A. Kodykolohiia ta kompiuteryzatsiia: aktualni problemy kameralnoi arkheohrafii. Ukrainska arkheohrafiia: suchasnyi stan ta perspektyvy
rozvytku: tezy dopovidei respublikanskoi narady (hruden 1988 r.). K., 1988. S. 212–214.

Abstract views: 37
Published
2019-01-18