The influence of the Communist Party ideology on the professional everyday life of the soviet educators in the postwar period (1945–1953)

  • Y. V. Kuzmenko
  • O. M. Korpas
Keywords: Soviet intelligentsia, post-war years, everyday life

Abstract

The article is devoted to the investigation of the everyday life of the workers of the sphere of education of the USSR in the postwar period (1945–1953) and the influence of the Communist Party ideology on the professional activity of the educators. On the basis of available research, analysis of post-war pedagogical literature and periodicals, written memories of teachers, the authors make an attempt to reconstruct the professional life of teachers and teachers, determine the role and influence of the Communist Party ideology in their activities and the peculiarities of relationships in pedagogical groups.

Author Biographies

Y. V. Kuzmenko

PhD in History, Associate Professor of the Department of World History and International Relations Nizhyn Gogol State University

O. M. Korpas

Student of History and low faculty Nizhyn Gogol State University

References

1. Artsymenia M. S. Deiatelnost partyinykh orhanyzatsyi Vostochnoi Sybyry po razvytyiu narodnoho obrazovanyia v hody chetvertoi piatyletky (1946–1950 hh.): avtoref. dyss. na soysk. nauch. step. kand. yst. nauk. Yrkutsk, 1984. URL: http://cheloveknauka.com/deyatelnost-partiynyh-organizatsiy-vostochnoy-sibiri-po-razvitiyu-narodnogo-obrazovaniya-v-gody-chetvertoy-pyatiletki-194.
2. Belova N. Povsednevnaia zhyzn uchytelei. Moskva: YЭA RAN, 2015. URL: http://static.iea.ras.ru/books/Belova_Everyday_Life_of_teachers.pdf.
3. Boiko M.F. Bolshevytskoe Zakarpate v borbe za kommunysty-cheskoe stroytelstvo v oblasty: dyss. kand. yst. nauk. Kharkov, 1952.
4. Budnyk H. A. Nauchno-pedahohycheskaia yntellyhentsyia kak posrednytsa vosproyzvodstva kollektyvnoi pamiaty (na materyale kontsa 1940-kh –nachala
1950-kh hodov). Kryzysy perelomnykh еpokh v ystorycheskoi pamiaty. Yrkutsk, 2012. S. 314–324. URL: http://roii.ru/crises/roii-crises-12.pdf .
5. Hurlady N. S. KPSS v borbe za kommunystycheskoe vospytanye molodezhy zapadnykh oblastei USSR v hody pervoi poslevoennoi piatyletky: dyss. kand. yst. nauk. Kyev, 1955.
6. Kahalnaia M. V. Obespechenye pedahohycheskymy kadramy obshcheobrazovatelnykh shkol USSR v pervoi polovyne 1950-kh – pervoi polovyne 1960-kh hh. Vestnyk MHOU. Seryia "Ystoryia y polytycheskye nauky". 2012. № 5. S. 74–79. URL: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5092.
7. Kovryhyna S. V. Povsednevnaia zhyzn selskykh uchytelei Pryanharia v poslevoennye hody Problemy sotsyalno-еkonomycheskoho razvytyia Sybyry.
2016. № 3. S. 115–119. URL: http://brstu.ru/static/ unit/journal_2/ docs/number- 25/115 –119.pdf.
8. Kozlov V.A. Deiatelnost partyinykh orhanyzatsyi Urala po podhotovke y vospytanyiu uchytelskykh kadrov v 1946–1958 hh. (na materyalakh partyinykh orhanyzatsyi Permskoi, Sverdlovskoi y Cheliabynskoi oblastei): avtoref. dyss. na soysk. nauch. step. kand. yst. nauk. Sverdlovsk, 1984. URL: http://cheloveknauka.com/deyatelnost-partiynyh-organizatsiy-urala-po-podgotovke-i-vospitaniyu-uchitelskih-kadrov-v-1946–1958–gg-na-materialah-part.
9. Medynskyi E. N. Narodnoe obrazovanye v SSSR. Moskva: Akademyia pedahohycheskykh nauk RSFSR, 1952. URL: https://sheba.spb.ru/shkola/narodnoe-obrazovanie-1952.htm.
10. Muzei istorii fastivskoi serednoi zahalonoosvitnoi shkoly № 9 (MIFSZSh № 9). F. 4. Spr. 0444
11. MIFSZSh № 9. F. 4, Spr. 0416.
12. Na ahytpunkte v Panfylovke. Uchytelskaia hazeta. 1950. № 18. 1 s. URL: http://oldgazette.ru/uchitel/04031950/index1.html.
13. Prokhorenko O. Naukovo-pedahohichna intelihentsiia yak sotsialno-profesiinyi prosharok v 1945–1955 rr. Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii
(druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.): kolektyvna monohrafiia / vidp. red. V. M. Danylenko; NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Instytut istorii
Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. Kn. 2. S. 177–208. URL: http://shron2. chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Povoienna_Ukraina_narysy_sotsialnoi_istorii_druha
_polovyna_1940–kh__seredyna_1950–kh_rr_ch_12.pdf.
14. Selskyi uchytel Uchytelskaia hazeta. – 1948. № 21. 1 s. URL: http://oldgazette.ru/uchitel/04031950/index1.html.
15. Chashchukhyn A. S. "Na mestkome provedem ochnuiu stavku! "Shkolnye konflykty pozdnei stalynskoi еpokhy. Antropolohyia sovetskoi shkoly:
sbornyk nauchnykh trudov. Perm, 2010. URL: http://www.rsuh.ru/binary/743103_80.1294010143.98506.pdf

Abstract views: 33
Published
2019-01-18
How to Cite
Kuzmenko, Y. V., and O. M. Korpas. “The Influence of the Communist Party Ideology on the Professional Everyday Life of the Soviet Educators in the Postwar Period (1945–1953)”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 90, no. 9i, Jan. 2019, pp. 125-3, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-125-135.