Вплив компартійної ідеології на професійну повсякденність освітян СРСР у 1945–1953 рр.

  • Y. V. Kuzmenko
  • O. M. Korpas
Ключові слова: радянська інтелігенція, повоєнні роки, повсякденне життя

Анотація

Стаття присвячена дослідженню повсякденності працівників сфери освіти СРСР у повоєнний період (1945–1953 рр.) та впливу на професійну діяльність освітян компартійної ідеології. На основі наявних досліджень, аналізу повоєнної педагогічної літератури та періодики, писемних спогадів педагогів автори роблять спробу реконструювати професійне життя вчителів та викладачів, визначити роль та вплив компартійної ідеології у їх діяльності та особливості взаємовідносин в педагогічних колективах.

Біографії авторів

Y. V. Kuzmenko

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

O. M. Korpas

Магістрантка історико-юридичного факультету
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Artsymenia M. S. Deiatelnost partyinykh orhanyzatsyi Vostochnoi Sybyry po razvytyiu narodnoho obrazovanyia v hody chetvertoi piatyletky (1946–1950 hh.): avtoref. dyss. na soysk. nauch. step. kand. yst. nauk. Yrkutsk, 1984. URL: http://cheloveknauka.com/deyatelnost-partiynyh-organizatsiy-vostochnoy-sibiri-po-razvitiyu-narodnogo-obrazovaniya-v-gody-chetvertoy-pyatiletki-194.
2. Belova N. Povsednevnaia zhyzn uchytelei. Moskva: YЭA RAN, 2015. URL: http://static.iea.ras.ru/books/Belova_Everyday_Life_of_teachers.pdf.
3. Boiko M.F. Bolshevytskoe Zakarpate v borbe za kommunysty-cheskoe stroytelstvo v oblasty: dyss. kand. yst. nauk. Kharkov, 1952.
4. Budnyk H. A. Nauchno-pedahohycheskaia yntellyhentsyia kak posrednytsa vosproyzvodstva kollektyvnoi pamiaty (na materyale kontsa 1940-kh –nachala
1950-kh hodov). Kryzysy perelomnykh еpokh v ystorycheskoi pamiaty. Yrkutsk, 2012. S. 314–324. URL: http://roii.ru/crises/roii-crises-12.pdf .
5. Hurlady N. S. KPSS v borbe za kommunystycheskoe vospytanye molodezhy zapadnykh oblastei USSR v hody pervoi poslevoennoi piatyletky: dyss. kand. yst. nauk. Kyev, 1955.
6. Kahalnaia M. V. Obespechenye pedahohycheskymy kadramy obshcheobrazovatelnykh shkol USSR v pervoi polovyne 1950-kh – pervoi polovyne 1960-kh hh. Vestnyk MHOU. Seryia "Ystoryia y polytycheskye nauky". 2012. № 5. S. 74–79. URL: http://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/5092.
7. Kovryhyna S. V. Povsednevnaia zhyzn selskykh uchytelei Pryanharia v poslevoennye hody Problemy sotsyalno-еkonomycheskoho razvytyia Sybyry.
2016. № 3. S. 115–119. URL: http://brstu.ru/static/ unit/journal_2/ docs/number- 25/115 –119.pdf.
8. Kozlov V.A. Deiatelnost partyinykh orhanyzatsyi Urala po podhotovke y vospytanyiu uchytelskykh kadrov v 1946–1958 hh. (na materyalakh partyinykh orhanyzatsyi Permskoi, Sverdlovskoi y Cheliabynskoi oblastei): avtoref. dyss. na soysk. nauch. step. kand. yst. nauk. Sverdlovsk, 1984. URL: http://cheloveknauka.com/deyatelnost-partiynyh-organizatsiy-urala-po-podgotovke-i-vospitaniyu-uchitelskih-kadrov-v-1946–1958–gg-na-materialah-part.
9. Medynskyi E. N. Narodnoe obrazovanye v SSSR. Moskva: Akademyia pedahohycheskykh nauk RSFSR, 1952. URL: https://sheba.spb.ru/shkola/narodnoe-obrazovanie-1952.htm.
10. Muzei istorii fastivskoi serednoi zahalonoosvitnoi shkoly № 9 (MIFSZSh № 9). F. 4. Spr. 0444
11. MIFSZSh № 9. F. 4, Spr. 0416.
12. Na ahytpunkte v Panfylovke. Uchytelskaia hazeta. 1950. № 18. 1 s. URL: http://oldgazette.ru/uchitel/04031950/index1.html.
13. Prokhorenko O. Naukovo-pedahohichna intelihentsiia yak sotsialno-profesiinyi prosharok v 1945–1955 rr. Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii
(druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.): kolektyvna monohrafiia / vidp. red. V. M. Danylenko; NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv: Instytut istorii
Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. Kn. 2. S. 177–208. URL: http://shron2. chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Povoienna_Ukraina_narysy_sotsialnoi_istorii_druha
_polovyna_1940–kh__seredyna_1950–kh_rr_ch_12.pdf.
14. Selskyi uchytel Uchytelskaia hazeta. – 1948. № 21. 1 s. URL: http://oldgazette.ru/uchitel/04031950/index1.html.
15. Chashchukhyn A. S. "Na mestkome provedem ochnuiu stavku! "Shkolnye konflykty pozdnei stalynskoi еpokhy. Antropolohyia sovetskoi shkoly:
sbornyk nauchnykh trudov. Perm, 2010. URL: http://www.rsuh.ru/binary/743103_80.1294010143.98506.pdf

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2019-01-18
Як цитувати
Kuzmenko, Y. V., і O. M. Korpas. «Вплив компартійної ідеології на професійну повсякденність освітян СРСР у 1945–1953 рр». Література та культура Полісся, Vol 90, no 9i, Jan. 2019, pp 125-3, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-125-135.