"Practically forgotten" – materials for the biography of Foydor Ivanovich Korbeletsky

  • O. О. Leiberov
Keywords: biography, iterary activity, bureaucratic career

Abstract

The article deals with biographical information about F. I. Korbeletskogo On the basis of new archival sources the author analyzed the writer's life path. Fedor Ivanovich became a famous writer, poet and translator, a member of two Russian scientific societies, who came from a family of rural priests of the Nizhyn region. The main attention is devoted to the period of his life in Ukraine (1818–1830 years), which was not previously investigated by scientists. Studied his public activity, work in the aristocratic assembly of Chernihiv province. Тhe author introduces into the scientific circulation documents that are still not used by scholars and confirms his membership in the Imperial Free Economic Society and the St. Petersburg Free Society of Russian Literature Lovers. Separately, the problem of his bindings with representatives of the Masonic lodges in Russia has been studied..

Author Biography

O. О. Leiberov

Chairman of the primary trade union organization of workers of the Nizhyn State University
named after Nikolai Gogol

References

1. Modzalevskyi B. L. Korbeletskyi. Russkyi byohrafycheskyi slovar.T. "Knappe-Kiukhelbeker", 1903.
2. Slovar russkykh pysatelei XVIII veka. Vыp. 2 (K-P) / pod red. A. M. Panchenko. Sankt-Peterburh: Nauka, 1999. S. 127–128.
3. Podolskaia Y. Y. Byohrafycheskyi ocherk o Fedore Yvanovyche Korbeletskom. Russkye memuarн. Yzbrannye stranytsy. 1800–1825 hh.: sbornyk. Moskva: Pravda, 1989. S. 158–163.
4. Antonov A. S. Sudba pysatelia F. Y. Korbeletskoho. Lychnost y vlast v ystoryy Rossyy KhIKh–KhKh vekov: materyalы nauchnoi konfe-rentsyy. Sankt-Peterburh, 1997. S. 78–84.
5. Alenyna Z. N., Liapyshev H. V. F. Y. Korbeletskyi y eho "Kratkoe povestvovanye…" – ystoryia sozdanyia y yspolzovanyia. Epokha napoleonovskykh voin: liudy, sobytyia, ydey. Moskva, 2008. S. 72–81.
6. Krasnoperov D. A. Lyteraturnaia pamiat Permy: kraevedcheskye zametky. Perm, 2010. S. 72–74.
7. Hladыshev V. F. Ynkohnyto v Permy. Neyzvestnye vyzyty yzvestnykh liudei. Perm, 2011. S. 41–45.
8. Viddil Derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti v m. Nizhyni (dali – VDAChON). F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 58 zv.
9. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 58 zv.
10. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 59.
11. Myronov B. N. Sotsyalnaia ystoryia Rossyy peryoda ymperyy (XVIII – nachalo XX v.): Henezys lychnosty, demokratycheskoi semy, hrazhdanskoho
obshchestva y pravovoho hosudarstva: v 2 t. 3-e yzd., yspr., dop. Sankt-Peterburh: Dmytryi Bulanyn, 2003. T. 1. S. 139.
12. Pysarkova L. F. Chynovnyk na sluzhbe v kontse XVII – seredyne XIX veka. Otechestvennye zapysky. 2004. № 2. S. 124.
13. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 61.
14. Rossyiskyi hosudarstvennыi arkhyv lyteraturы y yskusstva (RHALY). F. 377. Op. 1. Spr. 84. Ark. 94.
15. Pysarkova L. F. Vkazana pratsia. S. 127.
16. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 60 zv. – 61.
17. Tam samo. Ark. 60.
18. Tam samo. Ark. 60.
19. Tam samo. Ark. 61.
20. Pysarkova L. F. Vkazana pratsia. S. 128.
21. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 203. Ark. 14 zv.
22. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 61 zv.
23. Tam samo. Ark. 60.
24. Korbeletskyi F. Y. Kratkoe povestvovanye o vtorzhenyy frantsuzov v
Moskvu y o prebыvanyy ykh v onoi. Opysannoe s 31 avhusta po 27 sentiabria
1812 hoda F. Korbeletskym s prysovokuplenyem sobstvennoho eho stranstvyia.
Sankt-Peterburh: Typohrafyia Departamenta vneshnei torhovly, 1813. S. 23.
25. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 60 zv.
26. Tam samo. Ark. 58.
27. Tam samo. Ark. 60 zv.
28. Tam samo.
29. Tam samo.
30. Tam samo. Ark. 63.
31. Tam samo. Ark. 64.
32. Tam samo. Ark. 63 zv.
33. Pysarkova L. F. Vkazana pratsia. S. 131.
34. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 342. Ark. 9.
35. Tam samo. Ark. 44.
36. Tam samo. Spr. 335. Ark. 12.
37. Tam samo. Spr. 317. Ark. 18 zv.
38. Tam samo. Spr. 322. Ark. 14 zv. – 15.

Abstract views: 29
Published
2019-01-21