"Майже забутий" – матеріали до біографії Федора Івановича Корбелецького

  • O. О. Leiberov
Ключові слова: біографія, літературна діяльність, статська служба

Анотація

У статті розглянуто біографічні відомості про Ф. І. Корбелецького. На основі нових архівних джерел здійснено аналіз життєвого шляху письменника. Виходець з родини сільських священиків Ніжинського повіту, Федір Іванович став відомим письменником, поетом та перекладачем, членом двох російських наукових товариств. Основна увага присвячена періоду його життя в Україні (1818–1830 рр.), який раніше не досліджувався науковцями.

Біографія автора

O. О. Leiberov

Голова профкому працівників
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Modzalevskyi B. L. Korbeletskyi. Russkyi byohrafycheskyi slovar.T. "Knappe-Kiukhelbeker", 1903.
2. Slovar russkykh pysatelei XVIII veka. Vыp. 2 (K-P) / pod red. A. M. Panchenko. Sankt-Peterburh: Nauka, 1999. S. 127–128.
3. Podolskaia Y. Y. Byohrafycheskyi ocherk o Fedore Yvanovyche Korbeletskom. Russkye memuarн. Yzbrannye stranytsy. 1800–1825 hh.: sbornyk. Moskva: Pravda, 1989. S. 158–163.
4. Antonov A. S. Sudba pysatelia F. Y. Korbeletskoho. Lychnost y vlast v ystoryy Rossyy KhIKh–KhKh vekov: materyalы nauchnoi konfe-rentsyy. Sankt-Peterburh, 1997. S. 78–84.
5. Alenyna Z. N., Liapyshev H. V. F. Y. Korbeletskyi y eho "Kratkoe povestvovanye…" – ystoryia sozdanyia y yspolzovanyia. Epokha napoleonovskykh voin: liudy, sobytyia, ydey. Moskva, 2008. S. 72–81.
6. Krasnoperov D. A. Lyteraturnaia pamiat Permy: kraevedcheskye zametky. Perm, 2010. S. 72–74.
7. Hladыshev V. F. Ynkohnyto v Permy. Neyzvestnye vyzyty yzvestnykh liudei. Perm, 2011. S. 41–45.
8. Viddil Derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti v m. Nizhyni (dali – VDAChON). F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 58 zv.
9. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 58 zv.
10. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 59.
11. Myronov B. N. Sotsyalnaia ystoryia Rossyy peryoda ymperyy (XVIII – nachalo XX v.): Henezys lychnosty, demokratycheskoi semy, hrazhdanskoho
obshchestva y pravovoho hosudarstva: v 2 t. 3-e yzd., yspr., dop. Sankt-Peterburh: Dmytryi Bulanyn, 2003. T. 1. S. 139.
12. Pysarkova L. F. Chynovnyk na sluzhbe v kontse XVII – seredyne XIX veka. Otechestvennye zapysky. 2004. № 2. S. 124.
13. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 61.
14. Rossyiskyi hosudarstvennыi arkhyv lyteraturы y yskusstva (RHALY). F. 377. Op. 1. Spr. 84. Ark. 94.
15. Pysarkova L. F. Vkazana pratsia. S. 127.
16. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 60 zv. – 61.
17. Tam samo. Ark. 60.
18. Tam samo. Ark. 60.
19. Tam samo. Ark. 61.
20. Pysarkova L. F. Vkazana pratsia. S. 128.
21. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 203. Ark. 14 zv.
22. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 61 zv.
23. Tam samo. Ark. 60.
24. Korbeletskyi F. Y. Kratkoe povestvovanye o vtorzhenyy frantsuzov v
Moskvu y o prebыvanyy ykh v onoi. Opysannoe s 31 avhusta po 27 sentiabria
1812 hoda F. Korbeletskym s prysovokuplenyem sobstvennoho eho stranstvyia.
Sankt-Peterburh: Typohrafyia Departamenta vneshnei torhovly, 1813. S. 23.
25. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 905. Ark. 60 zv.
26. Tam samo. Ark. 58.
27. Tam samo. Ark. 60 zv.
28. Tam samo.
29. Tam samo.
30. Tam samo. Ark. 63.
31. Tam samo. Ark. 64.
32. Tam samo. Ark. 63 zv.
33. Pysarkova L. F. Vkazana pratsia. S. 131.
34. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 342. Ark. 9.
35. Tam samo. Ark. 44.
36. Tam samo. Spr. 335. Ark. 12.
37. Tam samo. Spr. 317. Ark. 18 zv.
38. Tam samo. Spr. 322. Ark. 14 zv. – 15.

Переглядів анотації: 46
Опубліковано
2019-01-21
Як цитувати
.