To the question of the implementation of the category of occasionality in a poetic text

  • V. A. Sydorenko Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Slavic Philology, Comparative and Translation of Nizhyn State University named after Nikolai Gogol
Keywords: оccasionalism, types of tumors, canonical word

Abstract

Категорію оказіональності не можна вважати маловивченою в сучасному мовознавстві. Упродовж другої половини минулого століття з’явилися
праці, у яких були обґрунтовані теоретичні засади вивчення цих одиниць: їх ознаки, відмінність оказіональних слів від потенційних, їх структурно-
семантична характеристика, функціонування в текстах різних жанрів. Однак слід зауважити, що в останні два десятиліття цікавість до таких
новоутворень не згасає. Нові дослідження присвячені аналізу таких типів окказіоналізмів, про які раніше не йшлося: наприклад, фонетичні, оказіональні фразеологізми, "незвичні" поєднання слів (синтаксичний рівень категорії оказіональності). Саме таким оказіональним словосполученням і присвячена ця розвідка. Об’єктом дослідження стали нетрадиційні поєднання слів, характерні для ідіостилю Анни Ахматової. Аналіз цих одиниць базувався на підходах, запропонованих Н. Г. Бабенко.

References

1. Azarova, L. E. (1998). Okkazional’nye imena sushchestvitel’nye, obrazovannye sposobom slozheniya v poeticheskoy rechi L. Martynova [Occasional nouns formed by the method of addition in the poetic speech of L. Martynov]. Russkaya filologiya: Ukrainskiy vestnik. Respublikanskiy nauchno-metodicheskiy zhurnal. Vyp. 1–2. Khar’kov, 1998. S. 3–7.
2. Akhmatova, A. A. (2018). Sobranie stikhotvoreniy i poem v odnom tome [Collection of poems and poems in one volume]. Moskva: Izdatel’stvo "E", 2018.
3. Babenko, N. G. (1997). Okkazional’noe v khudozhestvennom tekste. Strukturno-semanticheskiy analiz [Occasional in a literary text. Structural semantic analysis]. Kaliningrad, 1997. 130 s.
4. Valavin, V. N. (2010). Slovotvorchestvo Mayakovskogo. Opyt slovarya okkazionalizmov [The words of Mayakovsky. Experience in the dictionary of occasionalisms]. Mos179_Azbukovnik [in Russian]
5. Gadzhimuradova, B. N. (2003). Individual’no-avtorskie neologizmy vsovremennoy poezii: Slovoobrazovatel’naya i semantiko-stilisticheskaya kharakteristika [Individual-author neologisms in modern poetry: Word-formation and semantic-stylistic characteristics]: dis. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Makhachkala [in Russian].
6. Ermakova, E. N. (2015). Okkazional’nost’ kak proyavlenie innovatsionnykh protsessov v sfere slovo- i frazoobrazovaniya sovremennogo russkogo yazyka
[Occasionality as a manifestation of innovative processes in the sphere of word and phrase formation of the modern Russian language]. Vestnik Kostromskogo
gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova. (6) 2015., 95–99.
7. Konoval’tseva, N. V. (2003). Okkazional’noe slovoobrazovanie v yazyke i rechi: ocherki po russkoy okkazional’noy derivatsii [Occasional word formation in language and speech: essays on Russian occasional derivation]. Samara: Izd-vo Sam. GPU] [in Russian].
8. Muratova, E. Yu. (2014). Khudozhestvennaya rol’ okkazional’noy leksiki v tvorchestve E. Evtushenko [The artistic role of occasional vocabulary in the work of E. Evtushenko]. Russkaya filologiya. Vitebsk, 2014. № 2 (55). S. 59–63.
9. Paul,’ G. (1960). Printsipy istorii yazyka: uchebnoe posobie [Principles of a History of Language: A Tutorial]. Moskva: IIL, 1960. 93 s. [in Russian].
10. Patsula, Yu. N. (2005) Okkazionalizmy noveyshego vremeni: strukturno-semanticheskiy i funktsional’no-pragmaticheskiy aspekty [Occasionalisms of modern
times: structural-semantic and functional-pragmatic aspects]: dis. … kand. filol. nauk: 10. 01. 02. Rostov- na-Donu [in Russian].
11. Pertsova, N. N. (1995). Slovar’ neologizmov Velimira Khlebnikova [Dictionary of neologisms Velimir Khlebnikov]. Vena-Moskva: Wiener Slawistischer Almanach [in Russian].
12. Petrichenko, M. A. (1980). Iz nablyudeniy nad okkazional’nymi obrazovaniyami v tvorchestve E. A. Evtushenko [From observations of occasional formations in the work of EA Yevtushenko]. Aktual’nye problemy russkogo slovoobra-zovaniya. Ch. 2. Tashkent [in Russian].
13. Slovar’ russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language: in 4 volumes]: v 4–kh t. / Pod red. A. N. Evgen’yevoy. Moskva: Russkiy yazyk, 1985–1988. [in Russian]
14. Fel’dman, N. I. (1957). Okkazional’nye slova i leksikografiya [Occasional words and lexicography]. Voprosy yazykoznaniya. (4)1957, 35–38. [in Russian]
15. Tserula, V. (2010) Problematika okkazional’nogo slova [Occasional Word Problems] [Elektronnyy resurs]: www.ff. unipo. sk. jak/4_2010/cerula. pdt

Abstract views: 21
Published
2019-12-02
How to Cite
Sydorenko, V. A. “To the Question of the Implementation of the Category of Occasionality in a Poetic Text”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 96, no. 13f, Dec. 2019, pp. 169-80, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-169-180.