From the history of the library of Nizhyn Mykola Gogol State University: the years of great turning point (1920–1930)

  • H. S. Osipova the Head of the Service and Depositary Department at the library of Nizhyn Mykola Gogol State University
  • L. P. Kosovskykh the Head of the Circulation Service at the library of Nizhyn Mykola Gogol State University
Keywords: Nizhyn School of Higher Learning, Nizhyn institute of Peoples’ Education, history of Library Science

Abstract

A difficult and controversial period in the development of the library at the Nizhyn School of Higher Learning in the soviet socio-political realities in the 20–30–ies of the XX century is analyzed. Crucial and dynamic changes in the organizational system, methodological assumptions and approaches in defining priorities in the development of the higher educational establishment took place at that time. The activities of the library and its place in the history of the Nizhyn School of Higher Learning and Library Science in Ukraine which can be characterized as centralization are described. The experience of the library in forming the depository and its use in the educational process, some peculiarities in the functioning of the depository and providing service to customers are disclosed. The contribution into the development of the depository made by M. N. Berezhkov, L. S. Kulzhynska, V. K. Pukhtynskyi is studied.

References

1. Samoilenko, H. V., Samoilenko, O. H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn High School: the pages of history]. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia ; Aspekt-Polihraf [in Ukrainian].
2. Samoilenko, S. H. (1997). Knyzhkove zibrannia profesora istorii M. M. Berezhkova v bibliotetsi Nizhynskoho pedahohichnoho instytutu [The book collection of professor of history M. M Berezhkov at the library of the Nizhyn Pedagogical Institute]. Istoriia ta kultura Livoberezhzhia Ukrainy: materialy mizhnarodnoi konferentsii (traven, 1996) (p. 129–138). [The history and the culture of the Left Bank of Ukraine: materials of the international conference (May, 1996)]. Nizhyn [in Ukrainian].
3. Morozov, O. (2013). Do pytannia pro masove vyluchennia knyzhkovykh pamiatok iz bibliotechnoi kolektsii Nizhynskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu im. M. V. Hoholia v 1934–1936 rokakh [On the question of the mass removal of books from the library collection of Mykola Gogol Nizhyn State Pedagogical Institute. M. V, Gogol in 1934-1936.]. Nizhynska starovyna [Nizhyn Antiquity]. Nizhyn (Vol. 15 (18)) [in Ukrainian].
4. Osipova, H. S. (2018). Storinky istorii biblioteky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia: roky revoliutsiii (1917–1920 rr.) [The pages of the history of the library of Mykola Gogol Nizhyn State University: the years of the revolution (1917–1920)]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 90. 216–253 [in Ukrainian].
5. Osipova, H. S. (2018). V. K. Pukhtynskyi ta yoho vnesok u rozvytok biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly u 20–30 rr. XX st. (do 130-richchia vid dnia narodzhennia pedahoha, istoryka, kraieznavtsia, filoloha, zaviduvacha biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly) [V. K. Pukhtinsky and his contribution to the development of the library of Nizhyn High School in the 20-30's of the XX century]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 93. 256-297 [in Ukrainian].
6. VDAChON (Viddil derzh. arkhivu Chernihivskoi oblasti v m. Nizhyni). F. R-6121. Op. 1. Spr. 13. Ark. 49 zv [in Ukrainian].
7. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 91. Ark. 98 [in Ukrainian].
8. (1979). Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR 1917–1927: zb. dok. ta materialiv. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].
9. Moshyk, I. (2009). Rehionalna vyshcha osvita Chernihivshchyny u 20-kh rr. XX st. [The regional higher education of Chernihiv region in the 1920's]. Siverianskyi litopys – Siverian Chronicle. 2–3. 137–145 [in Ukrainian].
10. (1922). Yz ystoryy reform Nezhynskoho ynstytuta [From the history of the reforms of the Nizhin Institute]. Proletarskaia mysl – Proletarian thought. 7. 17 [in Russian].
11. Pukhtynskyi, V. (1942). Istoriia Nizhynskoho instytutu [The history of the Nizhyn Institute]. Nizhynski visti– Nizhyn news. 20. 2 [in Ukrainian].
12. (1979). Kulturne budivnytstvo v Ukrainskii RSR 1917–1927: zb. dok. ta materialiv. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].
13. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 13. Ark. 49 [in Ukrainian].
14. Samoilenko, H. V., Samoilenko, O. H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn High School: the pages of history]. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia ; Aspekt-Polihraf, pp. 213-214 [in Ukrainian].
15. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 13. Ark. 48, 48 zv [in Ukrainian].
16. Motsiiaka, P. P. (2009). Liudyna zi zbroieiu v khrami nauky: khronika protystoiannia (istoryko-filolohichnyi instytut kniazia Bezborodka v 1917–1920 rr.) [A man with weapon in science temple: the chronicle of confrontation (Prince Bezborodko Historical and Philological Institute in 1917-1920)]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 48. 112-115 [in Ukrainian].
17. (1990). Chernihivshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk. Kyiv : URE, 1990 [in Ukrainian].
18. Samoilenko, H. V., Samoilenko, O. H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn High School: the pages of history]. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia ; Aspekt-Polihraf, p. 241 [in Ukrainian].
19. Samoilenko, H. V., Samoilenko, O. H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn High School: the pages of history]. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia; Aspekt-Polihraf, pp. 246-248 [in Ukrainian].
20. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 415. Ark. 23 zv. [in Ukrainian]
21. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 662 . Ark. 98 [in Ukrainian].
22. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 33, 33 zv. [in Ukrainian]
23. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 53 zv. [in Ukrainian]
24. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 47 zv. [in Ukrainian]
25. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 50 zv., 51 [in Ukrainian].
26. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 89. Ark. 14, 16 [in Ukrainian].
27. Rohova, P. I. (2009). Pedahohichni biblioteky Ukrainy (druha polovyna XIX – 20-ti rr. XX st.) [The pedagogical libraries of Ukraine (second half of XIX -20's of XX century).] Kyiv : Chetverta khvylia [in Ukrainian].
28. TsDIAK Ukrainy (Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv). F. 166. Op. 6. Spr. 613 [in Ukrainian].
29. Rohova, P. (2003). Zabespechennia informatsiinykh potreb vchyteliv: tendentsii rozvitku osvitianskykh bibliotek [The provision of information needs of teachers: trends in the development of educational libraries]. Dyrektor shkoly – School Director. 4. 59–66 [in Ukrainian].
30. Morozov, O. (2013). Do pytannia pro masove vyluchennia knyzhkovykh pamiatok iz bibliotechnoi kolektsii Nizhynskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu im. M. V. Hoholia v 1934–1936 rokakh [On the question of the mass removal of books from the library collection of Mykola Gogol Nizhyn State Pedagogical Institute. M. V, Gogol in 1934-1936.]. Nizhynska starovyna [Nizhyn Antiquity]. Nizhyn (Vol. 15 (18)), p. 274 [in Ukrainian].
31. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 6. Ark. 2 zv. [in Ukrainian]
32. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 89. Ark. 14 [in Ukrainian].
33. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 663. Ark. 7 [in Ukrainian].
34. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 13. Ark. 49 [in Ukrainian].
35. Ystoryia byblyotechnoho dela v SSSR: dokumentы y materyali. 1918– 1920. Moskva : Knyha, 1975. 277 s.
36. VDAChON F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 54, 54 zv. [in Ukrainian]
37. VDAChON F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 67 [in Ukrainian].
38. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 11. Ark. 20 zv.–24 zv. [in Ukrainian]
39. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 11. Ark. 16., 18 zv., 31 zv. [in Ukrainian]
40. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 13. Ark. 96 zv. [in Ukrainian]
41. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 11. Ark. 16 zv., 17 [in Ukrainian].
42. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 11. Ark. 62 zv. [in Ukrainian]
43. VDAChON F. R-6121, Op. 1. Spr. 656. Ark. 4 [in Ukrainian].
44. VDAChON F. R-6121, Op. 1. Spr. 13. Ark. 53 [in Ukrainian].
45. VDAChON F. R-6121, Op. 1. Spr. 658, Ark. 7 [in Ukrainian].
46. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 663. Ark. 7 [in Ukrainian].
47. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 46. Ark. 6 [in Ukrainian].
48. Samoilenko, H. V., Samoilenko, O. H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn High School: the pages of history]. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia ; Aspekt-Polihraf, pp. 242-243 [in Ukrainian].
49. Maiakovskyi, Ya. L. (1927). Naukovi biblioteky USSR [Scientific libraries of the USSR]. Zhurnal bibliotekoznavstva ta bibliohrafii – Journal of Librarianship and Bibliography. 1. 111–119 [in Ukrainian].
50. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 241. Ark. 130 zv. [in Ukrainian]
51. Strashko, Ye. (2000). Hoholivskyi instytut u 20–30-kh rokakh [Gogol Institute in the 20-30's]. Siverianskyi litopys– Siverian Chronicle. 5. 24–27 [in Ukrainian].
52. Bereziuk, N. M., Levchenko, Y. H., Chyhrynova, R. P. (2006). Byblyoteka Kharkovskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. N. Karazyna za 200 let (1805–2005) [The library of Kharkiv National University named after V. N. Karazin for 200 years (1805–2005)]. Kharkov [in Russian].
53. Boiko, O. D. (1990). Zdiisnennia ukrainizatsii Nizhynskoho instytutu narodnoi osvity (1923–1926 rr.) [The implementation of the Ukrainianization of the Nizhyn Institute of Public Education (1923-1926)]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 1. 102–103 [in Ukrainian].
54. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 54 zv. [in Ukrainian]
55. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2345. Ark. 68 [in Ukrainian].
56. VDAChON. F. R-6121. Spr. 46. Ark. 10 [in Ukrainian].
57. Kudriashova, H. Yu. (2004). Evoliutsyia myssyy byblyotek otechestvennykh vysshykh uchebnykh zavedenyi [The evolution of the mission of libraries of domestic higher educational institutions]. Ekaterynburh. URL: study.urfu.ru/Aid/Publication/5463/1/Kudriashova_Monohrafyia.pdf (Last acessed: 28.10.2019) [in Russian].
58. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 44. Ark. 32 [in Ukrainian].
59. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 91. Ark. 3 zv. [in Ukrainian]
60. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 664. Ark. 296, 296 zv. [in Ukrainian]
61. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1742. Ark. 28, 29, 30, 30 zv. [in Ukrainian]
62. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 135. Ark. 61, 61 zv., 73, 73 zv. [in Ukrainian]
63. Bereziuk, N. M., Levchenko, Y. H., Chyhrynova, R. P. (2006). Byblyoteka Kharkovskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. N. Karazyna za 200 let (1805–2005) [The library of Kharkiv National University named after V. N. Karazin for 200 years (1805–2005)]. Kharkov, p. 96 [in Russian].
64. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2358. Ark. 10, 10 zv. [in Ukrainian]
65. Berezhkov M. N. Dnevnyk. KhKhKhI-ya [tetrad]. 1918 h. Instytut rukopysu NBUV. F. KhKhIII. Od. zb. 44. Ark. 8, 8 zv. [in Ukrainian]
66. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1742. Ark. 28, 29, 30, 30 zv. [in Ukrainian]
67. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 662. Ark. 137, 137zv., 138, 138 zv. [in Ukrainian]
68. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 190. Ark. 16 zv. [in Ukrainian]
69. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 662. Ark. 137, 138 zv. [in Ukrainian]
70. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 36 zv. [in Ukrainian]
71. VDAChON. F. 1105. Op. 1. Spr. 2344. Ark. 50 [in Ukrainian].
72. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 4. Ark. 39 [in Ukrainian].
73. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 13. Ark. 63, 63 zv., 64, 64 zv. [in Ukrainian]
74. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 584. Ark. 213 [in Ukrainian].
75. Kulzhynskyi, S. S. (2007). Kratkaia ystoryia y henealohyia roda Kulzhynskykh [A brief history and genealogy of the Kulzhinsky clan]. Dubna[in Russian].
76. Shylov, L. A. (2019). Kulzhynskaia (Kulzhynskaia) Liudmyla Stepanovna. Sotrudnyky RNB – deiately nauky y kulturы: Byohrafycheskyi slovar, t. 1–4 [Kulzhinsky (Kulzhinsky) Lyudmila Stepanovna. The employees of the NLR are figures of science and culture: Biographical Dictionary, vols. 1–4]. URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=633 (Last acessed: 28.10.2019) [in Russian].
77. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3297. Ark. 3 [in Ukrainian].
78. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3297. Ark. 9 [in Ukrainian].
79. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 415. Ark. 36 [in Ukrainian].
80. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 664. Ark. 3, 4 zv. [in Ukrainian]
81. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 415. Ark. 46 [in Ukrainian].
82. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1742. Ark. 28, 29, 30, 30 zv. [in Ukrainian]
83. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 662. Ark. 130 [in Ukrainian].
84. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 96. Ark. 70, 71, 72 [in Ukrainian].
85. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 664. Ark. 3, 3 zv, 4, 4 zv. [in Ukrainian]
86. Abramov, K. Y. (1980). Ystoryia byblyotechnoho dela v SSSR [The history of librarianship in the USSR]. Moscow : Knyha [in Russian].
87. VDAChON. F. R-6121. Op.1. Spr. 664. Ark. 3, 3 zv, 4, 4 zv. [in Ukrainian]
88. Onyshchenko, O., Dubrovina, L. (2005). Bibliotechna sprava v Ukraini XX st.: 1917–1931 rr. [Library affairs in Ukraine in the 20th Century: 1917-1931] Bibliotechnyi visnyk– Library Bulletin. 3. 3–16 [in Ukrainian].
89. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3050. Ark. 3 [in Ukrainian].
90. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 135. Ark. 7 [in Ukrainian].
91. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 664. Ark. 5 [in Ukrainian].
92. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 91. Ark. 77 [in Ukrainian].
93. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 135. Ark. 27, 41, 61, 61 zv. [in Ukrainian]
94. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 110. Ark. 8, 8 zv. [in Ukrainian]
95. Maiakovskyi, Ya. L. (1927). Naukovi biblioteky USSR [The scientific libraries of the USSR]. Zhurnal bibliotekoznavstva ta bibliohrafii – Journal of Librarianship and Bibliography. 1. 111–119 [in Ukrainian].
96. IR NBUV (Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho). F. 47. № 212. Ark. 62 [in Ukrainian].
97. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 135. Ark. 41 [in Ukrainian].
98. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3297. Ark. 9 [in Ukrainian].
99. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 415. Ark. 85 zv. [in Ukrainian]
100. DAChO (Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti). F. R-1275. Op. 2. Spr. 1. Ark. 3 [in Ukrainian].
101. Morozov, O. (2013). Do pytannia pro masove vyluchennia knyzhkovykh pamiatok iz bibliotechnoi kolektsii Nizhynskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu im. M. V. Hoholia v 1934–1936 rokakh [On the question of the mass removal of books from the library collection of Mykola Gogol Nizhyn State Pedagogical Institute. M. V, Gogol in 1934-1936.]. Nizhynska starovyna [Nizhyn Antiquity]. Nizhyn (Vol. 15 (18)), p. 73 [in Ukrainian].
102. Porada, S. (1933). Za bilshovytsku pryntsypovist u borotbi za yakist navchannia v pedvyshi [For the Bolshevik principle in the fight for the quality of higher education]. Zbirnyk Nizhynskoho Instytutu sotsialnoho vykhovannia – Collection of Nizhyn Institute for Social Education. Nizhyn. Vol. 1. 1–51 [in Ukrainian].
103. Porada, S. (1933). Za bilshovytsku pryntsypovist u borotbi za yakist navchannia v pedvyshi [For the Bolshevik principle in the fight for the quality of higher education]. Zbirnyk Nizhynskoho Instytutu sotsialnoho vykhovannia – Collection of Nizhyn Institute for Social Education. Nizhyn. Vol. 1. 1–51, S. 36 [in Ukrainian].
104. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 135. Ark. 67 [in Ukrainian].
105. Bereziuk, N. M., Levchenko, Y. H., Chyhrynova, R. P. (2006). Byblyoteka Kharkovskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny V. N. Karazyna za 200 let (1805–2005) [The library of Kharkiv National University named after V. N. Karazin for 200 years (1805–2005)]. Kharkov, p. 111 [in Russian].
106. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3156. Ark. 20 zv, 27 zv., 39 zv., 44 zv., 45 [in Ukrainian].
107. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 683. Ark. 6, 6 zv. [in Ukrainian]
108. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 96. Ark. 32 [in Ukrainian].
109. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 683. Ark. 6, 6 zv. [in Ukrainian]
110. Tam samo. Ark. 19, 19 zv. [in Ukrainian]
111. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1665. Ark. 18, 19 [in Ukrainian].
112. Osipova, H. S. (2018). V. K. Pukhtynskyi ta yoho vnesok u rozvytok biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly u 20–30 rr. XX st. (do 130-richchia vid dnia narodzhennia pedahoha, istoryka, kraieznavtsia, filoloha, zaviduvacha biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly) [V. K. Pukhtinsky and his contribution to the development of the library of Nizhyn High School in the 20-30's of the XX century]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 93. 256-297 [in Ukrainian].
113. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 683. Ark. 3 [in Ukrainian].
114. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 683. Ark. 5, 5 zv. [in Ukrainian]
115. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1665. Ark. 18, 19 [in Ukrainian].
116. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 679. Ark. 1, 1 zv. [in Ukrainian]
117. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1665. Ark. 48 zv. [in Ukrainian]
118. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1665. Ark. 61, 61 zv. [in Ukrainian]
119. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 679. Ark. 14, 14 zv. [in Ukrainian]
120. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 679. Ark. 12, 13 [in Ukrainian].
121. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 679. Ark. 14, 14 zv. [in Ukrainian]
122. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3050. Ark. 13, 13 zv. [in Ukrainian]
123. Osipova, H. S. (2018). V. K. Pukhtynskyi ta yoho vnesok u rozvytok biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly u 20–30 rr. XX st. (do 130-richchia vid dnia narodzhennia pedahoha, istoryka, kraieznavtsia, filoloha, zaviduvacha biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly) [V. K. Pukhtinsky and his contribution to the development of the library of Nizhyn High School in the 20-30's of the XX century]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 93. p. 288 [in Ukrainian].
124. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1665. Ark. 41 zv. [in Ukrainian]
125. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 3156. Ark. 5 zv. [in Ukrainian]
126. Lenchenko, N., Kostenko, I. Pershyi zaviduvach biblioteky [The first head of the library]. Alma Mater – Alma Mater. 6 [in Ukrainian].
127. VDAChON. F. R-6121. Op. 1. Spr. 683. Ark. 6, 6 zv. [in Ukrainian]
128. Lytvynenko, L. I. (1997). Pryvabliuvala bahatokh naukovtsiv [It attracted many scientists]. Alma Mater – Alma Mater. 3 [in Ukrainian].
129. VDAChON. F. R-6121. Op. 2. Spr. 1665. Ark. 76 [in Ukrainian].
130. Berezkina, V. (2009). Bibliohrafichni dzherela zarubizhnoi ukrainiky [The bibliographic sources of foreign Ukrainians]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – The scientific works of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. Kyiv. 24. 35–43 [in Ukrainian].
131. VDAChON F. R-6121. Op. 2. Spr. 3155. Ark. 47, 47 zv. [in Ukrainian]
132. Maksymkova, O. D. Natsionalnyi bank represovanykh [National Bank of the Repressed]. URL: http://www.reabit.org.ua/nbr/?ID=369793 (Last acessed: 8.11.2019) [in Ukrainian].
133. VDAChON F. R-6121. Op. 2. Spr. 3050. Ark. 13, 13 zv. [in Ukrainian]
134. VDAChON F. R-6121. Op. 2. Spr. 3157. Ark. 88 [in Ukrainian].
135. Samoilenko, H. V., Samoilenko, O. H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn High School: the pages of history]. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia ; Aspekt-Polihraf, pp. 267-268 [in Ukrainian].
136. Dubrovina, L. A. Onyshchenko, O. S. Bibliotechna sprava v Ukraini v XX stolitti [The library business in Ukraine in the XX century]. Kyiv [in Ukrainian].
137. Morozov, O. (2013). Do pytannia pro masove vyluchennia knyzhkovykh pamiatok iz bibliotechnoi kolektsii Nizhynskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu im. M. V. Hoholia v 1934–1936 rokakh [On the question of the mass removal of books from the library collection of Mykola Gogol Nizhyn State Pedagogical Institute. M. V, Gogol in 1934–1936.]. Nizhynska starovyna [Nizhyn Antiquity]. Nizhyn (Vol. 15 (18)), pp. 74-77 [in Ukrainian].
138. Osipova, H. S. (2018). V. K. Pukhtynskyi ta yoho vnesok u rozvytok biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly u 20–30 rr. XX st. (do 130-richchia vid dnia narodzhennia pedahoha, istoryka, kraieznavtsia, filoloha, zaviduvacha biblioteky Nizhynskoi vyshchoi shkoly) [V. K. Pukhtinsky and his contribution to the development of the library of Nizhyn High School in the 20-30's of the XX century]. Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 93. p. 275 [in Ukrainian].
139. DAChO. F. R-1275. Op. 1. Spr. 28. Ark. 5 [in Ukrainian].
140. VDAChON F. R-6121. Op. 2. Spr. 3157. Ark. 4 zv. [in Ukrainian]

Abstract views: 51
Published
2020-02-05
How to Cite
Osipova, H. S., and L. P. Kosovskykh. “From the History of the Library of Nizhyn Mykola Gogol State University: The Years of Great Turning Point (1920–1930)”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 97, no. 12i, Feb. 2020, pp. 228-69, doi:10.31654/2520-6966-2019-12i-97-228-269.
Section
Regional history and culture