Baturyn sotnya as a military-administrative unit of the Nizhyn regiment in the 17-th and 18-th centuries

  • K. A. Soldatova National Historical and Cultural Reserve "Hetman’s Capital"; Position: senior researcher of archeology
Keywords: Truce of Deulino, Nizhyn regiment, hetman capital, hundreds

Abstract

The article deals with the history of the development of Baturyn sotnya as a military-administrative unit of the Hetmanate. In the conditions of the development of modern Ukrainian historical science, sotnya did not become as yet a separate object for special research. A brief description of the development of the Baturyn region during the period of Kyiv Rus and the Lithuanian-Polish period is presented. According to the author, the appearance of the city of Baturyn is directly related to the Truce of Deulino and the construction of a fortress in this area in the 17-th century. The author analyzes the history of the formation of sotnya during the liberation struggle of B. Khmelnytsky. The work includes published and archival materials, on the basis of which the characteristics of different spheres of life of the military-administrative unit
are carried out. Using them, the author establishes settlements that were part of the Baturyn sotnya. Also in the paper are considered statistical sources, which determined the number of inhabitants of sotnya in different years. Separately, the author analyzes the economic situation of the population of the administrative unit, and defines the most common branches of production. Also in the article features of the local sotnya management are considered. As a result, the author comes to the conclusion that Baturyn sotnya had a special status in the Nizhyn regiment, because for a long time in the center of a sotnya - the city of Baturyn, the hetman’s capital was housed. Therefore, the local administration had the right to submit to the Hetman and the General Military Chancellery directly. The Cossacks of Baturyn sotnya were a separate military unit under Hetman. In 1782 sotnya was disbanded, which was associated with the liquidation of Hetman administration.

References

1. Lazarevskii O. Opisanie staroi Malorossii. Materialy dlia istorii zaseleniia, zemlevladeniia i upravleniia. – T. 2: Polk Nezhynskii. – Kiev, 1893. – 552 s.
2. Miakotin V. Ocherki sotsialnoi istori Ukrainy v XVII – XVIII vv. – Praha, 1926. – Tom 1. – Vypusk 3. – 217 s.
3. Romanovskyi V. Dokument do istorii derzhavnoho skarbu davnoi Hetmanshchyny // Ukrainskyi arkheohrafichnyi zbirnyk. – Kyiv, 1930. – T. 3., – S. 4–15.
4. Borysenko V. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Livoberezhnoi Ukrainy v druhii polovyni XVII st. – Kyiv, 1995. – 263 s.
5. Heneralnoe sledstvie o maetnostiakh Nezhynskoho polka / [ pod. red. N. Vasylenko]. – Chernyhov, 1900. – 418 s.
6. Diadychenko V. Narysy suspilno-politychnoho ustroiu Livoberezhnoi Ukrainy kintsia XVII – pochatku XVIII ct. – Kyiv, 1959. – 531 s.
7. Sytyi I. Baturyn u pershii chetverti XVIII st. // Siverianskyi litopys. – 1995. – № 1. – S. 65–73.
8. Terekh M. Promyslovist Baturyna doby Kyryla Rozumovskoho (XVIII – XIX st.) // Baturynska starovyna. Zbirnyk naukovykh prats, prysviachenyi 300-littiu Baturynskoi trahedii. – Kyiv, 2008. – S. 400 – 428.
9. Mytsyk Yu., Tarasenko I. Z opysu Baturynskoi sotni O. M. Lazarevskoho // Siverianskyi litopys. – 2014. – № 6. –S. 364–372.
10. Tokariev S. Kozatska starshyna Nizhynskoho polku u druhii polovyni XVII–XVIII st. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata istorychnykh nauk. – Chernihiv, 2015. – 191 s.
11. Saienko N. Kozatski rodyny Baturyna druhoi polovyny XVIII st. za danymy Heneralnoho opysu Livoberezhnoi Ukrainy // Kraieznavstvo. – 2016. – № 1–2. – S. 115–122.
12. Kharmak M. Vynokurnyi promysel Baturyna u XVII–XVIII st. // Sivershchyna v istorii Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats. – Kyiv-Hlukhiv, 2016. – Vypusk 9. – S. 225–228.
13. Pavlenko S. Viisko Karla XII na pivnochi Ukrainy. – Kyiv, 2017. – 510 s.
14. Kovalenko V., Sytyi Yu. Davnoruskyi Baturyn // Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii. Zbirnyk naukovykh statei, prysviachenyi pamiati V. Siedova. – Vypusk 16. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2005. – S. 237–242.
15. Akty, otnosiashchiesia k istorii Zapadnoi Rossii, sobrannyie i izdannyie arkheohrafycheskoi komissiiei. – SPb, 1878. – Tom 10. – S. 816.
16. Kulakovskyi P. Chernihovo-Sivershchyna u skladi Rechi Pospolytoi (1618–1648). – Kyiv, 2006. – S. 260–261.
17. Baturyn: storinky istorii: Zbirnyk dokumentiv i materialiv / [ redkolehiia O. Kovalenka ta in]. – Vydannia 2-e, dopovnene. – Chernihiv, 2012. – 882 s.
18. Mamalaha V. Do pytannia pro terytorialno-administratyvne perepidporiadkuvannia Baturynskoi sotni u 50-ti roky XVII st. // Konotopski chytannia: Zbirnyk publikatsii za rezultatamy Konotopskykh chytan. – Vypusk 6. – Konotop, 2015. – S. 93–100.
19. Prysiazhni knyhy 1654 r. Bilotserkivskyi ta Nizhynskyi polky [Tekst] / uporiadnyk Yu. Mytsyk ta inshi – Kyiv, 2003. – 350 s.
20. Heneralnyi opys Livoberezhnoi Ukrainy. Pokazhchyk naselenykh punktiv. / [ pid redaktsiieiu I. Bulecha]. – Kyiv, 1959. – 185 s.
21. Vasylieva O. Sheptakivska volost v ramkakh kompleksu hetmanskykh ranhovykh maietnostei (druha polovyna XVII – XVIII ct.) // Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy. – 2014. – Vypusk 18. – S. 459–474.
22. TsDIAK Ukrainy, f. 51, op. 3, spr. 11242, 4 ark.
23. Sergey I. Degtyarev . Materials for the History of the Human Settlements of "Baturyn County": Hamlet (Selo) Obmachev and Township (Mestechko) Novye Mliny // Gardarika, 2016 – Vol. (6), Is. 1. – R. 26–40.
24. Fedorenko P. Opys Novhorod-Siverskoho namisnytstva. – Kyiv, 1931. – 593 s.
25. Pavlenko S. Perepys Baturyna 1666 roku // Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura. – 2008. – № 3. – S. 39–41.
26. Saienko N. Sotsialna topohrafiia Baturyna druhoi polovyny XVIII st. (za materialamy Rumiantsevskoho opysu) // Siverianskyi litopys – 2017. – № 6. – S. 39–47.
27. DAChO, f. 679, op. 1, spr. 1518, 365 ark.
28. DAChO, f. 679, op. 1, spr. 472, 906 ark.
29. TsDIAK Ukrainy, f. 51, op. 1, spr. 55, 1034 ark.
30. TsDIAK Ukrainy, f. 51, op. 1, spr. 56, 1130 ark.
31. TsDIAK Ukrainy, f. 51, op. 1, spr. 57, 1122 ark.
32. TsDIAK Ukrainy, f. 51, op. 3, spr. 2086, 4 ark.
33. Perepysni knyhy 1666 roku / uporiadnyk V. Romanovskyi – Kyiv, 1933. – 423 s.
34. Fedorenko P. Opys Novhorod-Siverskoho namisnytstva. – Kyiv, 1931. – 593 s.
35. Diadychenko V. Narysy suspilno-politychnoho ustroiu Livoberezhnoi Ukrainy kintsia XVII – pochatku XVIII ct. – Kyiv, 1959. – 531 s.
36. TsDIAK Ukrainy, f. 51, op. 3, spr. 2064, 7 ark.

Abstract views: 19
Published
2018-11-24
How to Cite
Soldatova, K. A. “Baturyn Sotnya As a Military-Administrative Unit of the Nizhyn Regiment in the 17-Th and 18-Th Centuries”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 97-06, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-97-106.