"Rhine cellars" as the reason of conflict between Greek traders and the local population in XVIII–XIX centuries in Nizhyn

  • I. I. Moiseichuk Master of Secondary Degree in History and Archeology of Nizhyn Gogol Stаte University
Keywords: Rhine cellar, commerce, Greek traders

Abstract

The article deals with history of "Rhine cellars" as the reason of conflict between Greek traders and the local population in XVIII–XIX centuries. The author pays special attention to the main aspects of trade in Nizhyn and points out winemaking as one of its basic sectors. The research is conducted on the base of archival documents and refers to the peculiarities of the trade of Greeks in Nizhyn and their conflicts with native citizens. Socio-economic ties with regard to ownership of "Rhine wine cellars" between native citizens and foreigners in Nizhyn are especially emphasized. The description of customs policy and tax rates is conducted. The statistical data in tables about the number of Greek traders and the sector of trade they deal with in at the end of XVIII century is included. In this article the author reveals the essence of
"Rhine cellars" as a catalyst of clashes and shows us a certain change of relations in society from XVI until the end of ХІХ century. The peculiarities of commodity and money relations and the formation of "Greek status" in the town are mentioned. On the base of previous researches and new archival documents the trade usage of cellars in Nizhyn is analyzed. Besides, the general situation about Greeks becoming as dominance traders in Ukraine and especially in Nizhyn is also analyzed.

References

1. Nizhynskyi viddil derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti (NVDAChO), f.339, op. 1, spr.158, ark.1-2.
2. Nizhynskyi viddil derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti (NVDAChO), f.339, op. 1, spr.156, ark.3.
3. Nizhynskyi viddil derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti (NVDAChO), f.341, op. 1, spr. 1231, ark. 2.
4. Nizhynskyi viddil derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti (NVDAChO), f.341, op. 1, spr. 1231, ark.4.
5. Hedo A. Hretski hromady Nizhyna ta Pivnichnoho Pryazovya v aktovykh materialah seredyny XVII-XIX st. / A. Hedo. - K., 2005. - 416 s.
6. Hreky na ukrainskykh terenah: narysy z etnichnoi istorii / [M. Dmytriienko, V. Lytvyn, V. Tomozov ta in.]. - K., 2000. - 448 s.
7. Lazarevskyi A. Polk nezhynskyi / A. Lazarevskyi // Opysanye staroi Malorossii. - K.: Tefo, 1893. - T. 2. - 78-120 s.
8. Letopys Samovydtsa po novootkrytym spyskam: z peredmovoiu O. Levytskoho, K., 1878.- 589 s.
9. Moiseichuk I. Do pytannia pro vykorystannia pidzemnyh sporud hretskoho kvartalu v misti Nizhyn // Serednovichni ta rannomoderni starozhytnosti Tsentralno- Skhidnoi Yevropy. – Chernihiv, 2018- 166 s.
10. Plokhynskyi M. M. Inozemtsi v Staroi Malorossii / M. Plokhynskyi // Trudy XII Arheolohicheskoho sezda v Kharkove 1902 h. - M., 1905. - T. 2. – 409 s.
11. Pyteinaia torhovlia // Entsyklopedicheskyi slovar Brokhauza i Efrona : v 86 t. (26 t.). - SPb., 1890-1907.- 502 s.
12. Sbornyk Imperatorskoho Russkoho Istorycheskoho Obshchestva. - SPb., 1867-1916. - 148 t.// t.144. - s. 472.
13. Savva V. Materyaly iz Arkhiva Nezhynskoho Hrecheskoho bratstva i mahystrata / V. Savva. - Vyp. 1. - Nezhyn, 1908. - 53 s.
14. Storozhenko N. K istorii nezhynskyh hrekov / N. Storozhenko // Kievskaia staryna. -1890. - T. ХХІХ . - 540-544 s.
15. Storozhevskyi N. Nezhynskie hreky / N. Storozhevskyi. - K., 1863. - 32 s.
16. Kharlampovych K. V. Narysy istorii hretskoi kolonii v Nizhyni (XVII–XVIII st.) – Nizhyn: TOV "Ferokol", 2011. – 380 s.
17. Chernukhin Ye. Hretske nizhynske bratstvo: istoriohrafiia ta dzherela / Ye. Chernukhin. -K.: Istytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1998. - 98 s.
18. Shvydko H. Dzherela do istorii hretskoho nizhynskoho bratstva (XVII-XVII st.) / H. Shvydko // Ukraina - Hretsiia: dosvid druzhnikh zviazkiv ta perspektyvy spivrobitnytstva. - Mariupol, 1996. - 43-44 s.

Abstract views: 21
Published
2018-11-24
How to Cite
Moiseichuk, I. I. “"Rhine Cellars" As the Reason of Conflict Between Greek Traders and the Local Population in XVIII–XIX Centuries in Nizhyn”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 107-14, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-107-114.