The nobility of the Nezhinsky district of the Chernigov province in the nineteenth century: the demographic and economic situation

  • A. О. Leiberov Chairman of the Trade Union Committee of the Nizhyn Nikolai Gogol State University
Keywords: provincial nobility, demography, land tenure

Abstract

The article is devoted to the study of the problems of the demographic and economic situation of the nobility of the Nezhin district of the Chernigov province in the nineteenth century on the basis of archival materials. The article discusses the quantitative indicators of the nobility of the county. The ways of formation and the factors that influenced the change in the number of local nobility were studied. It was concluded that the main factors regulating the size of the noble society in the county were military and state service, as well as legislative initiatives and reforms that were carried out by the central imperial power in relation to the upper class. Special attention is paid to the ratio of hereditary and personal nobility.The economic base of the nobility was studied at the beginning of the century, which was based on the ownership of serfs. The dynamics of noble land tenure in the post-reform period when the land became the main component of wealth was considered. Revealed the changes that have occurred in the field of private land ownership. The study proved that Nezhinsky County remained the county of small and medium landowners throughout the nineteenth century. The percentage of wealthy landowners was insignificant, although it increased throughout the century.

References

1. Myloradovych G. A. Rodoslovnaya knyga Chernygovskogo dvoryanstva T. 1–2. Spb., 1901.
2. Modzalevskyj V. L. Malorosyjskyj rodoslovnyk / V.L. Modzalevskyj, T. 1– 4. – K., 1908–1914.
3. Kabuzan V.M., Troyczkyj S.M. Yzmenenye v chyslenosty, udelnom vese y razmeshhenyy dvoryanstva v Rossyy v 1782–1858 gg. / V.M. Kabuzan, S.M. Troyczkyj // Іstorya SSSR. – 1971. – № 4. – S. 153–169.
4. Dudchenko G.M. Nizhynske dvoryanstvo naprykinci XVIII st. (materialy do genealogiyi) / G.M. Dudchenko // Nizhynska starovyna: Zbirny’k regionalnoyi istoriyi ta pamiyatkoznavstva. -2010. – Vyp. 9 (12). – S. 133-163.
5. Potapenko M.V. Vid shlyaxetstva do dvoryanstva: do istoriyi polskoyi prysutnosti na Nizhynshyni v XVIII – pershij tretyni XIX stolittya (za materialamy formulyarnyh spyskiv) / M.V. Potapenko // Nizhynska starovyna: Naukovyj istoryko-kulturologichnyj zbirnyk. – 2006. – Vyp. 2 (5). – S. 62-81.
6. Gurzhij I.O., Rusanov Yu.A. Dvoryanstvo Livoberezhnoyi Ukrayiny kincya XVIII – pochatku XX st.: socialno-pravovyj status i misce u vladnyh strukturax Rosijskoyi imperiyi. / I.O. Gurzhij.,Yu.A. Rusanov Yu.A. - K:Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2017. - 172 s.
7. Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhyni (dali VDAChON), f. 343, op. 1, spr. 68, ark. 143-169 zv.
8. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 435, ark. 15-15 zv.
9. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 770, ark. 2.
10. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 778, ark. 29.
11. Tam samo, ark. 29 zv.
12. Myronov B.N. Socyalnaya ystoryya Rossyy peryoda ympery’ (XVIII – nachalo XX v.): Genezys lychnosty, demokratycheskoj semiy, grazhdanskogo obshhestva i pravovogo gosudarstva. / B.N Myronov : V 2 t. – 3-e izd., yspr., dop. – SPb.: "Dmytryj Bulanyn", 2003. – T. 1. – 98 s.
13. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 68, ark. 144.
14. Tam samo, ark. 145 zv.
15. Tam samo, ark. 144 zv.
16. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 322, ark. 13-22 zv.
17. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 400, ark. 33 zv.
18. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 1034, ark. 22.
19. Tam samo, ark. 35.
20. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 1014, ark. 3.
21. VDAChON, f. 343. op. 1, spr. 1047, ark. 65.
22. VDAChON, f. 343, op. 1, spr. 1052, ark. 46.
23. Tam samo, ark. 4 zv. - 36 zv.

Abstract views: 22
Published
2018-11-24
How to Cite
LeiberovA. О. “The Nobility of the Nezhinsky District of the Chernigov Province in the Nineteenth Century: The Demographic and Economic Situation”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 140-53, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-140-153.