Zabarniy, O. V. (2021). Публіцистична спадщина Арнольда Грищенка. Література та культура Полісся, 101(16f), 125-132. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2021-16f-101-125-132