Zabarniy, O. V. 2021. Публіцистична спадщина Арнольда Грищенка. Література та культура Полісся 101 (16f), 125-32. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2021-16f-101-125-132.