Publishing Office

Publishing Office of Nizhyn Mykola Gogol State University

16602 Vozdvyzhenska str., 3/4, Nizhyn, Chernigiv reg., Ukraine.
Теl.: (04631) 7-19-72
Е-mail: vidavn@ndu.edu.ua

State registration certificate: DК № 2137 dated 29.03.2005 р.