Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn <p>Науковий журнал «Наукові записки. Біологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) – це наукове видання з біологічних наук, засноване у 2023 році Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя. Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 25398-15338 Р від 20 січня 2023 р.</p> <p>Періодичність: 4 рази на рік.</p> <p>У науковому журналі висвітлюються актуальні питання біологічної науки.</p> <p>Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.</p> <p>До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.</p> <p><strong><em>РУБРИКИ ЖУРНАЛУ</em></strong></p> <p><strong><em>СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ</em></strong></p> <ol> <li class="show">Ботаніка&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. Зоологія</li> </ol> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.Біохімія&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4. Фізіологія рослин</p> <ol start="5"> <li class="show">Нормальна та патологічна анатомія та фізіологія людини і тварин</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Мова публікації: українська, англійська.</p> Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя uk-UA Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) 2522-1736 АБСОЛЮТНО ЗАПОВІДНИЙ РЕЖИМ У СТЕПОВИХ ЗАПОВІДНИКАХ: ОЧІКУВАННЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1033 <p>Всі степові заповідники України мають у своєму складі ділянки повного невтручання у хід природних процесів (абсолютно заповідний режим використання). Незважаючи на певну умовність перебігу процесів саме вони є моніторинговими полями, що дозволяють прослідкувати основні напрямки та темпи змін резерватиних біогеоценозів. Прикро усвідомлювати, що проблема абсолютної заповідності може бути своєрідним Casus belli, що розділяє представників різних наукових шкіл, галузей знань та громадськості, не дозволяючи сконцентруватись над вирішенням стратегічної мети – збереження залишків Степу як цілісної природної та історичної системи. Разом з цим, особливу увагу слід приділяти розробці індивідуальних схем регуляційних заходів для кожного конкретного заповідного об’єкта, котрі повинні базуватись на результатах науково-обґрунтованих експериментів по сінокосінню, випасу та палам, які завжди супроводжували еволюцію степової біоти.</p> H. Lysenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 7 11 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-7-11 ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ УДАЙ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.) https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1032 <p>Для оцінки ценотичного різноманіття і екологічних особливостей в середній частині басейну річки Удай було закладено еколого-ценотичний профіль через яружну систему біля с. Мільки (Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), завдовжки у 850 м. Вздовж профілю здійснено 9 геоботанічних описів за домінантною класифікацією. По профілю описано лісовий та лучний типи рослинності, а також перело[1]ги. Перелік представлених угруповань: Tilieto-Querceto-Carpinetum sparsiherbosum, Chamaecуtіsеtum (ruthenicае) melampyrosum (nemorosum), Anthoхanthеtum (оdoratі) рооsum (angustifoliaе), Роetum (angustifoliaе) еquisetоsum (arvense), Elytrigiеtum (repentіs) сirsiоsum (arvensi), Роetum (angustifoliaе) daucоsum (carotaе), Роetum (angustifoliaе) daucоsо (carotaе)-stenactidоsum (annuaе), Роetum (angustifoliaе) trifoliоsum, Betuletum sparsiherbosum. За допомогою комп’ютерної програми ECODID отримано екологічні показники. Встановлено, що на найбільш вологих ґрунтах зростає угруповання асоціації T.-Q.-C. sparsiherbolosum (11,793 бала); на найменш вологих ґрунтах – Роetum (angustifoliaе) trifoliоsum (9,847 бала). Показники кислотності ґрунту (Rc) і трофності ґрунту (Tr) корелюють між собою: найвищими показниками Rc (9,322 бала) і Tr (8,172 бала) характеризується угруповання асоціації Elytrigiеtum (repentіs) сirsiоsum (arvensi), а найменшими показниками Rc (6,890 бала) і Tr (6,184) – угруповання асоціації Betuletum sparsiherbosum. Найбільшим показником багатствa ґрунту сполуками мінерального азоту (Nt) (7,500), характеризується угруповання асоціації Elytrigiеtum (repentіs) сirsiоsum (arvensi), що тісно пов’язано з найбільшими показниками кислотності ґрунту (Rc) і трофності ґрунту (Tr), якими характеризується угруповання. Найменший показник Nt (4,696 бала) характерний для угруповання асоціації – Chamaecуtіsеtum (ruthenicае) melampyrosum (nemorosum). Середній показник вмісту Nt коливається – 5,3 бала, а вміст карбонатів у ґрунті (Ca) становить 7,49 бала.</p> L. Loban ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 12 17 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-12-17 ЖУКИ МЕРТВОЇДИ (COLEOPTERA: SILPHIDAE) ОСОБЛИВО ОХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В ФОНДАХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1031 <p>В роботі в систематичному порядку наведено список видів жуків родини Silphidae Latreille, 1806 (Coleoptera) з особливо охороняємих територій України, що зберігаються у фондових колекціях зоологічного музею Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, з вказівкою даних етикеток усіх наявних та ідентифікованих екземплярів. В результаті опрацювання матеріалу було виявлено 20 видів, уточненно та доповнено відомості про представників родини <br>багатьох регіонів України, а також для територій природно-заповідного фонду України.</p> P. Sheshurak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 18 29 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-18-29 ОРНІТОНАСЕЛЕННЯ БІОСТАЦІОНАРУ «ЛІСОВЕ ОЗЕРО» ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ) https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1030 <p>Дослідження гніздового населення птахів проводилося студентами та викла[1]дачами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя впродовж 2012 – 2021 років (травень-червень) на території біостаціонару «Лісове озеро» поблизу села Ядути Ніжинського району Чернігівської області України. Маршрут[1]ні обліки птахів були проведені у низці біотопів: лісові території, озеро Трубин, заплавні луки, кар’єри, сільськогосподарські угіддя. В результаті багаторічних досліджень на даній території зареєстровано 106 видів птахів, що складає 39,7 % гніздової орнітофауни України. Гніздове орнітона[1]селення включає представників 14 рядів та 34 родин. Видовий склад птахів, фіксація птахів на даній території у різні роки дослідження, а також екологічні характеристики місця гніздування та характеру живлення представлені у таблиці 1. Найчисельнішими є ряди: Passeriformes (63 види), Charadriiformes (12 видів), Falconiformes (7 видів), Ciconiiformes (6 видів). Найменш чисельними є ряди: Anseriformes, Galliformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Upupiformes. Найчастіше на досліджуваній території трапляються птахи, які гніздяться у кронах дерев (34,0 %). 27,3 % птахів гніздяться на землі, 21,7 % видів – у дуплах, 8,5 % птахів гніздяться біля води. Менше птахів, які гніздяться на спорудах людини (3,7 %), у норах та в приземно-чагарниковому ярусі (разом 3,8 %), та 1 вид є гніздовим паразитом. За характером живлення переважають твариноїдні птахи (68,0 %), мають змішаний тип живлення (16,0 %), рослиноїдні – 10,4 %, всеїдні – 5,6 %. Багаторічні дослідження птахів на окремих територіях завжди дають можли[1]вість прослідкувати зміни, які відбуваються. В останні роки активізувалося вико[1]ристання фермерськими господарствами пестицидів, інсектицидів та стимуля[1]торів росту рослин. Це в свою чергу зумовлює зміни у видовому різноманітті комах, як зазначають ентомологи, так і птахів досліджуваної території. Окремі види птахів в останні роки на досліджуваній території не спостерігалися, а саме: Vanellus vanellus, Streptopelia turtur, Dendrocopos minor, Lanius minor, Lanius excubitor, Acrocephalus palustris, Remiz pendulinus, Emberiza schoeniclus.</p> L. Kuzmenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 30 38 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-30-38 НОВІ ЗНАХІДКИ ПРЕДСТАВНИКІВ ТИПУ МОХУВАТКИ (ECTOPROCTA, АБО BRYOZOA) НА ТЕРИТОРІЇ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1029 <p>В статті досліджується аналіз видового складу представників типу Мохуватки (Ectoprocta, або Bryozoa) на території Ічнянського національного природного парку. Досліджено природні водойми та штучно створені ставки в заплаві річки Іченька на території даної природоохоронної установи. Збір матеріалу проводився впродовж весняного, літнього та осіннього сезонів в 2022 році. Зверталася увага на видовий склад представників Bryozoa, загальну чисельність та розміри колоній. Після зниження температури води в пізній осінній період та загибелі колоній Bryozoa досліджувалися спінобласти, що знаходилися при аналізі зразків бентосу. Визначалася форма та розміри спінобластів для уточнення видової належності видів Bryozoa. З’ясовано присутність в досліджуваних водоймах Ічнянського національного парку представників виду Мохуватка гребінчаста (Cristatella mucedo Cuvier, 1798). Також з’ясовано сезонні зміни чисельності, зміна розміру колоній в різні пори року, а також значення даного виду в екосистемах водойм досліджуваної природоохоронної установи. Встановлено, що перші колонії з’являються в другий половині весни, в кінці квітня. Чисельність та розміри колоній досліджуваного виду починають зростати в другий половині липня. Таким чином, можна говорити, що вид Cristatella mucedo є звичайним видом Bryozoa в водоймах Ічнянського національного природного парку.</p> S. Pasichnyk H. Lysenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 39 43 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-39-43 ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1028 <p>Робота присвячена дослідженню дії метаболічно активних речовин: вітаміну Е, параоксибензойної кислоти (ПОБК), метіоніну, MgSO4 (сульфату магнію), кудесану та їх комбінацій, таких як: вітамін Е + убіхінон-10; вітамін Е + параоксибензойна кислота + метіонін; вітамін Е + параоксибензона кислота + метіонін + магнію сульфат, на формування коренеплодів моркви посівної сорту Нантська. Встановлено їх вплив на схожість насіння, накопичення маси сирої та сухої речовини, довжину підземної частини, товщину коренеплоду, середню масу коренеплодів. Найкраще на показник схожості насіння моркви у лабораторних умовах впливав магнію сульфат, який перевищив значення у контролі на 15,8 %. У польових умовах схожість насіння була найвищою у варіанті за впливу комбінації сполук Вітамін Е + ПОБК + Метіонін + MgSO4, яка перевищувала значення контролю на 3,08 %. Було з’ясовано, що передпосівна обробка насіння моркви убіхіноном-10 у більшості випадків мала найвищі результати. За показником довжини коренеплоду найвищі показники були відмічені у варіанті застосування комбінації речовин Вітамін Е + ПОБК + Метіонін + MgSO4, яка протягом всього вегетаційного періоду переважала значення контролю від 5,23 до 14,51 % залежно від етапу дослідження. На діаметр коренеплоду моркви посівної позитивно вплинула така ж комбінація, переважаючи значення контролю на 20,67 % у вересні та на 22,2 % у жовтні. Також було визначено середню масу коренеплоду. Встановлено, що ефективними за цим показником були всі досліджувані сполуки, крім вітаміну Е. Отже, обробка насіння моркви перед висівом метаболічно активними сполуками та їх комбінаціями позитивно впливає на показники схожості насіння, накопичення маси сирої та сухої речовини, збільшення лінійних показників росту, зростання товщини та маси коренеплодів, що сприятиме підвищенню врожайності цієї культури.</p> S. Pryplavko V. Havii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 44 51 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-44-51 ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ ВІДПОВІДІ РОСЛИН В УМОВАХ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1027 <p>Несприятливі умови навколишнього середовища негативно впливають на фізіологічні процеси росту і розвитку сільськогосподарських рослин та призводять до зниження урожайності. Одним із найгостріших серед усіх природних чинників є водний дефіцит, спричинений посухою. Упродовж онтогенезу рослини постійно стикаються з посухою. Під час посухи внаслідок різкого зниження відносної вологості повітря та підвищення температури рослини перегріваються, втрачають воду. У них виникає водний дефіцит. У результаті припиняється ріст, знижується продуктивність, іноді рослина гине. У відповідь на дефіцит води рослини розвивають різні складні механізми стійкості та адаптації, тобто здатність витримувати значне зневоднення та перегрів, зберігаючи при цьому нормальний ріст, розвиток та здатність до відтворення. Водний потенціал рослин підтримується на високому рівні за рахунок ксероморфної характеристики: добре сформованими кореневими системами, зменшенням кількості листків на рослині, зменшенням розміру листків та зниження продихової транспірації. Важливим механізмом посухостійкості сільськогосподарських культур визнано осмотичне регулювання, яке реалізується шляхом зниження осмотичного потенціалу за рахунок накопичення органічних і неорганічних осмолітів (проліну, аланіну, валіну, тощо) у відповідь на дефіцит води. Питання щодо вивчення посухостійкості зернових культур, є актуальними, оскільки вони орієнтовані на вивчення реакцій рослин на водний стрес та впровадження методів підвищення стійкості рослин до посухи.</p> Y. Рalivoda V. Haviy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 52 58 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-52-58 АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОРОВ’ЯЧОГО ТА КОЗИНОГО МОЛОКА ЗБАГАЧЕНОГО НА РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1026 <p>Молоко є поширеним продуктом харчування різних груп населення. Воно має цілющі властивості за рахунок вмісту антиоксидантів, вітамінів та мікроеле[1]ментів, необхідних для нормального функціонування організму. Дослідження зі збагачення молочних продуктів рослинними екстрактами у наш час набуває важливого значення через високий вміст антиоксидантів у рослинних екстрактах та інтенсифікацію процесів окислення різних структурних компо[1]нентів молока: білків, ліпідів та вуглеводів. До таких процесів належить і перекисне окиснення ліпідів, що є комплексом ланцюгових реакцій, які протікають за участю активних форм кисню. Накопичення великої кількості продуктів окиснення призводить до швидкого псування продукту та втрати його цілющих властивостей. Для оцінки про- і антиоксидантного потенціалу використовують наступні показ[1]ники: вміст продуктів вільнорадикального окислення ліпідів і білків, SH-груп, аскорбінової кислоти, вітамінів Е, А і В2, активність каталази, супероксиддисму[1]тази, загальну антиоксидантну активність тощо. У статті продемонстровано, що загальна антиоксидантна активність житнього екстракту в нативному коров’ячому молоці у спонтанному, індукова[1]ному FeSO4 та індукованому FeSO4+H2O2 варіантах є вищою на 29 %, 64 % та 70% порівняно з молоком без екстракту. Загальна антиоксидантна активність житнього екстракту в нативному козиному молоці у спонтанному, індукованому FeSO4 та індукованому FeSO4+H2O2 варіантах є вищою на 46 %, 73 % та 83 % порівняно з молоком без екстракту. Загальна антиоксидантна активність пшеничного екстракту в коров’ячому молоці торгової марки "Селянське" (2,5 % жирності) у спонтанному, індукованому FeSO4 та індукованому FeSO4+H2O2 варіантах є вищою на 30 %, 64 % та 91 % порівняно з молоком без екстракту. Вміст вітаміну Е в нативному козиному молоці є достовірно вищим (р &lt; 0,05) порівняно з нативним коров’ячим молоком. Вміст вітаміну Е у водному житньому та пшеничному екстрактах достовірно не відрізнявся. Вміст вітаміну Е в нативному коров’ячому та козиному молоці при додаванні до них житнього та пшеничного екстрактів достовірно зростає (р &lt; 0,05) порівняно з молоком без додавання екстрактів.</p> R. Osypchuk O. Kuchmenko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 59 68 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-59-68 ДИНАМІКА ВМІСТУ ВІТАМІНУ D ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ЖІНКИ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1025 <p>Метою роботи було дослідження динаміки вмісту вітаміну D під час вагітності в залежності від віку жінки. В дослідження були включені 872 вагітні жінки. Критеріями виключення були наявність у жінок хронічних інфекційних хвороб. Дослідження проводили з січня по листопад 2022 року. Жінки були поділені на групи І та ІІ триместру вагітності. Підгрупи формувались за віком 18-24 роки, 25-32 роки та 33-40+ роки. За результатами аналізу концентрацій 25(ОН)D у вагітних в І та ІІ триместрах вагітності в січні місяці виявлено, що у 59 % жінок в І триместрі вагітності фіксується гіповітаміноз D, а у вагітних в ІІ триместрі у 68 %. Відповідно до вікових підгруп оптимальний рівень вітаміну D визначається тільки у жінок в І триместрі вагітності, на відміну від жінок в ІІ триместрі вагітності, де оптимальні рівні вітаміну D не фіксувалися зовсім. У більшості жінок в І та ІІ триместрах вагітності відмічається гіповітаміноз D, та максимальний припадає на вагітних в ІІ триместрі у віковій підгрупі 33-40+ років. Отже, зберігається тенденція збільшення відсотку жінок з дефіцитом в залежності від терміну вагітності та віку вагітної жінки. У вагітних у вікових підгрупах частіше найбільший відсоток гіповітамінозу D реєструється в жінок у віці від 18 до 24 років (максимальні значення зафіксовані у лютому – 85 %, у травні – 67 %, у жовтні – 65 % та у листопаді на рівні 70 %). Найменший відсоток гіповітамінозу D частіше зафіксований у вагітних у віці від 33 до 40+ років (мінімальні значення протягом року відмічаються в серпні місяці на рівні 15 %). Середній рівень 25(ОН)D у обстежених жінок в І триместрі вагітності з січня по листопад місяць не схильний до значних коливань, проте найменші значення медіани концентрації 25(OH)D реєструються починаючи з жовтня місяця по травень.</p> D. Kozlova O. Kuchmenko L. Mkhitaryan ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 69 80 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-69-80 ВПЛИВ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ У ЛЮДЕЙ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ЗАХВОРЮВАННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1024 <p>Перший пік світлолікування був наприкінці 19 сторіччя, після появи електричних ламп. Новим етапом розвитку світлолікування було створення лазерів. У короткий термін відбулося впровадження лазерних технологій в лікувальну, профілактичну і діагностичну медицину. Позитивний ефект низько інтенсивного лазерного випромінювання, що відзначаються при лазерній терапії різних захворювань, обумовлені не якимись особливими властивостями лазерної дії, а подібністю дії звичайного немонохроматичного, некогерентного і неполяризованого світла відповідного спектрального діапазону випромінювання і відповідної потужності або енергії випромінювання.<br>Метою нашого дослідження є вивчення впливу лазеротерапії на показники периферійної крові у людей, що страждають на захворювання опорно-рухового апарату.<br>Дослідження проводилося на групі волонтерів віком від 50 до 60 років загальною кількістю 90 осіб (всі волонтери були чоловіки), яку розділили на дві групи: перша – ті, що не отримували лазерну терапію, друга – ті, що отримували лазерну терапію.<br>Лазеротерапія проводилась впродовж 15 днів, виключаючи неділі. Потужність опромінення від 3 до 4 мВт/см2 тривалість процедури 1–2 хв. на одне поле (до 6 полів на процедуру), площа одного поля до 7 см2, сумарний час дії – до 12 хвилин.<br>Досліджували такі гематологічні показники: загальна кількість лейкоцитів, еритроцитів, концентрація гемоглобіну, загальна кількість лімфоцитів.<br>Отримані нами дані вказують, що у людей які страждають на остеохондроз та артрит, на функціональне навантаження на системний імунітету, про що свідчить збільшення загальної кількості лейкоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, моноцитів та еозінофілів. На наявність генералізованого запального процесу також вказує високий показник ШОЕ</p> V. Sheiko O. Kuchmenko V. Havii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 81 86 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-81-86 СТАН ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТЛІ РЕГУЛЯРНИХ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1022 <p>Серед патологічних процесів, які характерні для спортсменів, основними є застудні захворювання та враження ЛОР-органів. У виникненні та перебігу патологічних процесів, які зумовлені згаданими захворюваннями, значну роль відіграють складові системного імунітету: клітинна і гуморальна ланки та неспецифічна ланка. Дослідження залежності захворюваності від рівня майстерності спортсмена показало, що респіраторні інфекції зустрічаються на багато частіше у майстрів та кандидатів в майстри спорту ніж у спортсменів нижчої кваліфікації; наявність захворюваності спостерігається цілий рік з мінімумом в період липень-вересень.<br>Фактори, які впливають на стан імунної системи спортсменів: вік, кваліфікація спортсмена, спеціалізація (вид спорту), тренувальний цикл. Науковими дослідженнями доведено, що спортсмени страждають на різні ступені імунодефіциту.<br>Метою нашого дослідження є вивчення імунологічних показників у спортсменів різного рівня спортивної підготовки ігрових видів спорту, на прикладі футболістів та гандболістів.<br>Дослідження проводилося на групі волонтерів віком від 18–25 років, яку було поділено на дві групи. Першу групу контроль склали практично здорові люди – чоловіки 30 осіб. Друга група була дослідницькою, її склали 30 спортсменів ігрових<br>видів спорту.<br>Досліджувалися наступні показники: кількість лейкоцитів, лейкоцитарна формула, кількості нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів, Т-лімфоцитів всіх популяцій і В-лімфоцитів за методикою моноклональних антитіл (CD3+, CD22+, CD4+,<br>CD8+), концентрацію циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) та Ig A, Ig M, Ig G.<br>У другій групі виявили достовірне зменшення абсолютної кількості Т-лімфоцитів (СD3+), щодо контрольної групи. Т-лімфопенія була обумовлена зменшенням кількості Т-хелперів/індукторів (СD4+) (р&lt;0,05) і Т-супресорів/цитотоксичних<br>(СD8+) (р&lt;0,05), спостерігалося достовірне зниження IgG і IgМ, підвищення загальної кількісті (ЦІК) за рахунок числа дрібномолекулярних комплексів (р &lt;0,05).<br>У спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту в період тренувального піку спостерігається дисфункція клітинної ланки системного імунітету</p> V. Sheiko O. Kuchmenko V. Havii ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-10-23 2023-10-23 1 87 93 10.31654/2786-8478-2023-BN-1-87-93