Yaiuietsy, Van. 2017. Понятійний тезаурус проблеми формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1 (Березень), 18-21. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-18-21.