https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/issue/feed Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) 2024-03-28T12:00:12+02:00 Nataliia Demchenko ped.kaf.n@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>Збірник засновано у 1996 р. проф. Є.</strong> <strong>І.</strong> <strong>Коваленко</strong><strong>.</strong></p> <p><strong>Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:</strong>&nbsp;Міністерство юстиції України. Серія КВ «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» &nbsp;№ 17181-5951Р.</p> <p><strong>Фахова реєстрація у ВАК України.</strong></p> <p><strong>Галузь науки:</strong>&nbsp;педагогіка, психологія.</p> <p><strong>Періодичність видань:</strong>&nbsp;4 випуски на рік.</p> <p><strong>Мови видання:</strong> українська, білоруська, англійська, польська.</p> <p><strong>Засновник:</strong>&nbsp;Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.</p> <p>Збірник наукових праць <strong>«Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»</strong> (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)»<strong> є фаховим виданням (категорія «Б»)</strong> на підставі наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 року (додаток № 4)<strong> з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки)</strong>.</p> https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1081 АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 2024-03-28T11:55:47+02:00 J. Bondarchuk bondarchuk_julia28@ukr.net <p>Аналіз стратегічного навчального планування у закладах вищої освіти з урахуванням психолого-педагогічних чинників є важливим для забезпечення якісної освіти та створення сприятливого освітнього середовища для студентів. Цей аналіз має враховувати різні аспекти, які впливають на процес навчання та освітній процес протягом навчального року. Одним з основних завдань закладу вищої освіти є надання щоденної психологічної підтримки та допомоги учасникам освітнього процесу. <br>Перший рівень психологічної допомоги та емоційної підтримки у закладі вищої освіти забезпечується всіма педагогічними працівниками. Крім того, до цього процесу також залучаються родичі, друзі студентів та засоби масової інформації. Важливо пам’ятати, що психологічна допомога та емоційна підтримка надається не окремо, а завдяки спільній роботі всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників. Однак підходи до цього процесу можуть бути різними.<br>У будь-якому випадку, важлива роль психологічної служби в системі освіти значно зростає. Вона спрямована на своєчасне та систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, а також розуміння їхніх мотивів, особливостей поведінки та діяльності за урахування віку, інтелектуального рівня, фізичного стану, статі та інших індивідуальних особливостей. Психологічна служба також сприяє створенню умов для досягнення освітніх і виховних цілей у закладах вищої освіти, сприяє соціальному та інтелектуальному розвитку студентів і забезпечує підтримку їхнього психічного здоров’я. Вона надає психологічну, соціальну та педагогічну підтримку всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей і завдань системи освіти загалом і системи вищої освіти зокрема успішність студентів. Російське вторгнення в Україну призвело до появи нагальної потреби визначення психологічного стану студентів, що може вплинути на&nbsp;освітній процес протягом навчального року. Одним з основних завдань закладу вищої освіти є надання щоденної психологічної підтримки та допомоги учасникам освітнього процесу. <br>Перший рівень психологічної допомоги та емоційної підтримки у закладі вищої освіти забезпечується всіма педагогічними працівниками. Крім того, до цього процесу також залучаються родичі, друзі студентів та засоби масової інформації. <br>Важливо пам’ятати, що психологічна допомога та емоційна підтримка надається не окремо, а завдяки спільній роботі всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників. Однак підходи до цього процесу можуть бути різними.<br>У будь-якому випадку, важлива роль психологічної служби в системі освіти значно зростає. Вона спрямована на своєчасне та систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, а також розуміння їхніх мотивів, особливостей поведінки та діяльності за урахування віку, інтелектуального рівня, фізичного стану, статі та інших індивідуальних особливостей. Психологічна служба також сприяє створенню умов для досягнення освітніх і виховних цілей у закладах вищої освіти, сприяє соціальному та інтелектуальному розвитку студентів і забезпечує підтримку їхнього психічного здоров’я. Вона надає психологічну, соціальну та педагогічну підтримку всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей і завдань системи освіти загалом і системи вищої освіти зокрема.</p> 2024-03-28T10:28:40+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1082 АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА 2024-03-28T11:52:06+02:00 Л. В. Клименко ololoshe@ukr.net <p>Роль батьківства у сучасних умовах виявляється динамічно змінюваною та вимагає від сучасних закладів освіти активної долученості до підготовки молоді до відповідального виконання батьківських обов’язків. Аналіз педагогічних умов підтверджує актуальність порушеної проблеми, оскільки дозволяє визначити ефективні стратегії навчання та виховання, спрямовані на формування свідомих, відповідальних батьківських практик. У статті проаналізовано наукові підходи до визначення основних понять та виокремлено педагогічні умови підготовки здобувачів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства. Визначено мету статті, яка полягає у теоретичному аналізі педагогічних умов у контексті підготовки студентів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства. Схарактеризовано методи та програми, що використовуються у вищих навчальних закладах для формування у студентів не лише теоретичних знань, але й практичних навичок, необхідних для ефективного виконання ролі батьків. Зокрема, розглядається роль спеціалізованих курсів, тренінгів та психологічної підтримки у цьому процесі. Проаналізовано вплив цих педагогічних ініціатив на студентську готовність до батьківства та підкреслено важливість інтеграції цих аспектів у навчальні програми закладів вищої освіти. Ефективна підготовка до батьківства, як зазначається у висновках, вимагає комплексного підходу, особливістю якого є врахування не лише знань про розвиток та виховання дітей, але й уміння створювати здорову сімейну атмосферу, розуміти гендерні ролі, адаптуватись до культурних та соціальних контекстів. Результати теоретичного дослідження підкреслюють важливість посилення педагогічної підтримки студентської молоді у напрямку їх підготовки до сімейного життя та можуть бути корисними для удосконалення педагогічних підходів до формування у студентів компетенцій, необхідних для успішного батьківства та сімейного життя.</p> 2024-03-28T10:38:59+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1083 ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ТРЕНІНГУ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА 2024-03-28T11:52:07+02:00 М. Г. Криловець km50@ukr.net Т. В. Качалова tetyana0210@ukr.net <p>Сучасне суспільство постійно зазнає трансформацій, що впливають на різні аспекти життя, зокрема і на виконання батьківських функцій молодим подружжям. У науковій статті розкрито актуальність теми формування усвідомленого батьківства молодого подружжя через застосування соціально-просвітницьких тренінгів. Метою дослідження є аналіз особливостей соціально-просвітницького тренінгу як засобу формування усвідомленого батьківства. Представлено та проаналізовано ключові аспекти соціально-психологічного тренінгу, зокрема, психологічні та педагогічні аспекти, які сприяють створенню позитивного та усвідомленого підходу до процесу виконання батьківських функцій молодим подружжям. В статті розглядаються результати досліджень, які підтверджують ефективність соціально-просвітницьких тренінгів у підготовці молодих батьків до відповідальних викликів, пов’язаних із вихованням та розвитком своїх дітей. Представлено відмінні риси соціально-просвітницьких тренінгів з усвідомленого батьківства, серед яких: спрямованість на розвиток у батьків (реальних чи потенційних) усвідомлення важливості своєї ролі та впливу на психосоціальний розвиток дітей; емоційна регуляція, яка полягає у розвитку у батьків емоційної стабільності та вироблення навичок контролю негативних емоцій; орієнтація на вивчення ефективних методів спілкування з дітьми, враховуючи їх вікові особливості; формування позитивних відносин між батьками та дітьми, сприяння взаєморозумінню та підтримці; урахування гендерних відмінностей у вихованні підростаючих поколінь; застосування практичних вправ та завдань, які допомагають батькам використовувати отримані знання в реальних сімейних ситуаціях. У статті висвітлюються практичні аспекти впровадження тренінгів та надаються рекомендації для подальших досліджень та розвитку програм з формування батьківських навичок. Загалом, соціально-просвітницькі тренінги у статті представлено як ключовий чинник у формуванні позитивного та усвідомленого підходу до батьківства.</p> 2024-03-28T11:37:05+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1084 РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 2024-03-28T12:00:12+02:00 С. І. Матвієнко masvet9@gmail.com <p>У статті розкрито особливості реалізації принципу наступності у такому напрямі математичного розвитку дитини, як формування уявлень простору та умінь орієнтуватися у ньому. Зазначено, що просторове орієнтування є складним механізмом, в основі якого лежать процеси сприймання та уявлення. Вказано, що у даному процесі беруть участь зоровий, слуховий і руховий аналізатори, розвиненість яких у комплексі із життєвими навичками дозволяють дитині відповідно до віку орієнтуватися у просторі. З опорою на аналіз наукових джерел репрезентовано чотири рівні у структурі просторових уявлень. Вказано, що саме з урахуванням такої структурованості визначається методика опанування уявлень про простір та формуються навички орієнтування в три- та двомірному просторі. Наголошено, що сприйняття простору має велике значення для життєвої практики, а для учня початкової школи це надає можливості опанування геометрії, географії, конструювання, занять рухом тощо. З аналізу державних Стандартів дошкільної та початкової освіти визначено, що в основі навчання математики у напрямі ознайомлення з простором реалізуються завдання, пов’язані із розміщенням предметів, орієнтування на площині та аркуші паперу, переміщеннях у просторі та ряд інших. Ускладнення роботи в початковій школі з орієнтування у просторі стосовно читання у складання схем, планів як моделей просторового розміщення зумовлює використання більш широкого кола спеціальних методів роботи. Підготовка до засвоєння майбутнім першокласником більш складних завдань просторового орієнтування має здійснюватися на вже етапі старшого дошкільного дитинства, що є аспектом забезпечення наступності. Проаналізовано ряд форм, методів, засобів, які характеризують сучасну практику дошкільної освіти у галузі логіко-математичного розвитку дітей та їхньої підготовки до засвоєння просторових уявлень та умінь у початковій школі.</p> 2024-03-28T11:39:31+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1085 МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ 2024-03-28T11:52:07+02:00 І. Мищишин iryna.myshchyshyn@lnu.edu.ua Х. Калагурка khrystyna.kalahurka@lnu.edu.ua <p>Реформування сучасної освіти з метою вдосконалення її якості вимагає не лише впровадження більш ефективних методів управління, а й застосування нових підходів, зокрема, маркетингового адміністрування. Метою статті є обґрунтування доцільності використання маркетингового адміністрування в системі сучасної середньої освіти, висвітлення та аналіз специфіки застосування основних інструментів такої діяльності. Маркетинг в освіті – це стратегія формування іміджу школи. Заклад, який інвестує в просування, фокусує свою увагу на розвитку учнів, а також декларує відповідний рівень якості освіти матиме в громаді вагомий статус. Хороша репутація в місцевому середовищі створюється завдяки популяризації діяльності школи у соціальних мережах, участі школярів чи педагогів у різноманітних конкурсах, влаштування внутрішньо- або міжшкільних заходів. Кожній школі необхідно творити свою власну ідентичність й окремішність, пропонувати щось виняткове, відмінне від інших закладів. Така унікальність підвищить статус школи, створить передумови для відбору найбільш кваліфікованих і мотивованих педагогічних працівників, забезпечить привабливість для потенційних користувачів освітніх послуг. Класичні маркетингові елементи: потреби, потенціал, продукт, просування, престиж, позиція в умовах освітнього простору набувають специфічного змісту й особливостей. Рольовий репертуар керівників шкіл суттєво розширюється, з’являються нові ролі: менеджера з маркетингу, менеджера бренду (школи), менеджера персонального брендингу, аналітика ринку, менеджера медіа та онлайн-спільноти, фахівця зі зв’язків з громадськістю. Маркетингове адміністрування сучасною школою є відповіддю на актуальні потреби сучасного ринку освітніх послуг. Таке управління спрямоване на задоволення потреб споживачів й водночас стає стимулом й передумовою забезпечення якості пропонованих послуг, посилення мотивації успіху вчительського колективу та передумовою розвитку педагогічних інновацій.</p> 2024-03-28T11:38:27+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1086 МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ 2024-03-28T11:52:07+02:00 Н. П. Пихтіна npykhtina@ukr.net <p>У статті окреслене й теоретично обґрунтоване існування соціально-проблемної категорії дітей з неповних сімей. Визначені головні форми сімейної дезорганізації у неповних сім’ях: неповна сімейна група, незаконнонародженість; розпад сім’ї через залишення сім’ї одного з батьків; смерть одного з подружжя, ув’язнення; фізична патологія: хвороби, розумова відсталість дітей. Окреслені основні проблем неповних сімей: проблеми економічного характеру, ускладнення психологічного становлення особистості, складнощі одного з батьків реалізовувати усі аспекти виховання дитини. Узагальнені наукові висновки психолого-педагогічних досліджень проблеми спілкування, представлені зв’язки форм і засобів спілкування дитини дошкільного віку з дорослими. Обґрунтовано вирішальний вплив форм спілкування на становлення провідних видів діяльності дитини у дошкільному віці; акцентується увага на спілкуванні як важливій спонукальній силі психічного розвитку дитини. Доведено, що особистісні якості дитини, що відбивають досвід її спілкування і ступінь розвиненості комунікативно-мовленнєвої сфери, проектують актуально значущі у житті дитини рис характеру, які складають її соціальну компетентність, інтелектуальну активність у взаємодії зі світом, визначають комунікативна спрямованість та готовність до взаємодії на основі ціннісних орієнтацій і досвіду міжособистісної взаємодії. Проаналізовані теоретичні аспекти педагогічного спілкування вихователя ЗДО з дітьми дошкільного віку з неповних сімей. Обґрунтована доцільність використання конструктивних стилів спілкування у професійній діяльності вихователя, зокрема, у стосунках з дітьми з таких родин. Окреслені, проаналізовані і практично вивчені педагогічні умови використання вихователем ЗДО конструктивних стилів спілкування у роботі з дітьми дошкільного віку з неповних сімей, а саме: психотехніка та педагогічна техніка вихователя, вербальна і невербальна експресія педагога, його культура саморегуляції власним психофізичним самопочуттям. Здійснений аналіз особливостей використання вихователем конструктивних стилів педагогічного спілкування з вказаною цільовою групою дошкільників.</p> 2024-03-28T11:40:31+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1087 ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 2024-03-28T11:52:07+02:00 С. Р. Хлєбік hlebiksvetlana606@gmail.com <p><em></em></p> <p>Актуальність дослідження зумовлена загостренням соціокультурних проблем у сучасному суспільстві, що вимагає підвищення уваги до питань соціального становлення дітей та молоді, побудови ними позитивної життєвої перспективи. В умовах відкритої агресії рф, вирішення проблеми вимагає її детального вивчення. Тому, метою дослідження є розглянути особливості становлення життєвої перспективи у підлітковому віці та обгрунтувати шляхи її оптимізації в роботі соціального педагога закладу освіти. В представлених матеріалах розглянуто життєву перспективу як один із способів усвідомленого, відносно структурованого освоєння особистістю свого майбутнього. Важливою особливістю становлення життєвої перспективи є її спрямування на можливість передбачення та запобіганням різним викликам і ризикам, що можуть нести загрозу для особистості, її фізичному існуванню або соціальним інтересам. До таких викликів належать значущі для людини події, які можуть вплинути на розвиток життєвих подій і змінити їх хід в негативному для людини напрямку. про майбутнє та можливу життєву перспективу тісно пов’язані з віковими особливостями розвитку людини. Особливо це стосується дітей підліткового віку. З кожним роком дорослішання дитини, майбутнє все більше стає частиною її свідомості, включається в неї, що знаходить своє втілення в усвідомленні не тільки подій теперішнього часу, але й майбутнього. Керований соціальним педагогом механізм структурування цілей (а тим самим і свого майбутнього у часі і просторі), розширення його змісту тощо. Теоретично і методично обгрунтована організація роботи з дітьми підліткового віку дозволяє запобігти негативних наслідків невдалих спроб підлітків спланувати свою життєву перспективу, якщо її побудова відбувається без урахування об’єктивних правил і закономірностей, які супроводжують процес. На це спрямована робота соціального педагога закладу освіти щодо розробки сценаріїв семінарів та тренінгів з навчання молоді планувати свій життєвий шлях, кар’єру. Теоретична важливість проведеної роботи: в статті представлено наукові підходи у вивченні теоретичних засад становлення життєвої перспективи у дітей підліткового віку Практичне значення роботи – матеріали наукової статті можуть бути використані в практичній діяльності соціальних педагогів закладів освіти, інших установах і організація орієнтованих на соціальне виховання дітей та молоді.</p> 2024-03-28T11:43:06+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1088 ВИКОРИСТАННЯ JITSI MEET ТА MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 2024-03-28T11:52:06+02:00 О. Л. Горошко my.unix.server@gmail.com <p>В останні роки ситуація в Україні накладає на навчальний процес суттєві обмеження: епідемія ковіду, війна примусили шукати для традиційного «аудиторного» навчального процесу інші шляхи. Очевидним шляхом подолання такого роду проблем є застосування Інтернет-технологій. З цією метою у навчальному процесі широко використовуються системи управління навчанням, серед яких найбільшою популярністю користується Moodle. Ця система широко використовується для дистанційного навчання і в нашому навчальному закладі. Але таки системи (і Moodle у цьому плані не виключення) на жаль не мають у складі повноцінного модуля для проведення відео-конференцій, а для дистанційного навчання саме він грає ключову роль. Ця проблема може бути вирішуються шляхом використання популярних систем Zoom і Skype. Для широкого загалу використання цих систем є цілком зручним, але вони не здатні працювати в деяких країнах, наприклад, в Китаї. До того ж, ці системи працюють самостійно, за межами Moodle і мають ще й певні обмеження. Всіх цих недоліків позбавлена система для проведення відеоконференцій та онлайн-спілкування Jitsi Meet. Це безкоштовне рішення, що дозволяє працювати з контингентом студентів в будь-який країні світу. Більше того, розробники системи передбачили можливість підключення її до складу Moodle, що дозволяє створювати інтерактивні навчальні ресурси для навчання в режимі реального часу безпосередньо на сторінках курсу. У статті розглядається практичний механізм інтеграції системи з Moodle, що мало висвітлюється у літературі. Інтеграція Jitsi Meet з Moodle дозволяє планувати веб-конференції на сторінках курсів, мати протоколи про участь на конференції, відстежувати виконання діяльності, не мати обмежень за часом проведення зустрічей, ділитися екраном, здійснювати опитування, транслювати відео з YouTube та обговорювати його разом зі студентами і мати повний контроль модерації. А – головне – мати контрольоване середовище для живого спілкування зі студентами, які можуть знаходитися в будь-якій точці світу.</p> 2024-03-28T11:44:09+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1089 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА З СУБ’ЄКТАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2024-03-28T11:52:06+02:00 А. А. Бобро artur062728@ukr.ne <p>У статті розглядається важлива проблема – підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу. Актуалізовано необхідність і доцільність розгляду даного питання. Проаналізовано підходи науковців до різних аспектів означеної теми та визначено, що питання підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічного партнерства з суб’єктами освітнього процесу не знайшло свого відображення у науковій літературі достатньою мірою. Досліджено підходи сучасних науковців до розуміння поняття «педагогіка партнерства» та принципів успішної організації даного процесу. Виходячи з характеристики сутності та принципів партнерської взаємодії ми орієнтуємось на них, як на вихідні положення і критерії оцінюючи ефективність педагогічного партнерства і його якість. Важливу роль у набутті компетентності з організації освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства ми покладаємо на процес професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Коротко схарактеризована навчальна дисципліна «Педагогіка партнерства та супервізії» метою вивчення якої є формування у майбутніх магістрів початкової освіти, вчителів початкових класів професійних компетентностей щодо проєктування організації майбутньої професійної діяльності з іншими суб’єктами освітнього процесу початкової школи (учнями, батьками, педагогами, закладами позашкільної освіти, громадськими організаціями) на засадах педагогіки партнерства; виступати супервізором у налагодженні партнерської взаємодії з усіма суб’єктами освітнього процесу початкової школи. Визначено та обґрунтовано ефективні методи організації взаємодії викладача та здобувачів, до яких віднесено більш партисипативні методи, що розглядаються як безпосередня участь викладача у процесі розвитку здобувачів освіти через зворотний зв’язок що спрямований на досягнення індивідуального розвитку кожного суб’єкта освітнього процесу. Підкреслено важливість принципів на яких організовується освітній процес. До основних принципів ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до партнерської взаємодії з суб’єктами освітнього процесу ми віднесли добровільність, довготривалість та взаємну відповідальність.</p> 2024-03-28T11:45:08+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1090 АНАЛІЗ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ 2024-03-28T11:52:06+02:00 Ю. М. Дмитрів Yuliia.Dmytriv@lnu.edu.ua <p>Статтю присвячено аналізу досвіду створення та функціонування організацій з питань домашньої освіти у США. Розглянуто передумови, особливості функціонування та перспективи діяльності таких організацій (груп підтримки, асоціацій, коаліцій). З метою аналізу стану правозахисного аспекту домашньої освіти було здійснено вивчення наукової літератури, опрацьовано інформацію американських та українських електронних ресурсів громадських асоціацій, установ, організацій. У результаті вивчення американської науково-педагогічної літератури виокремлено два напрямки руху домашнього освіти у США: ідеологічний та педагогічний. Було з’ясовано поширеність батьківських груп підтримки та визначено їх роль у контексті становлення домашньої освіти у США. За підсумками аналізу наукових джерел, встановлено три основні рівні функціонування в США груп підтримки батьків домашніх школярів: місцевий, державний, національний та висвітлено цілі й завдання кожного з них. Визначено переваги участі батьків домашніх школярів у групах підтримки та з’ясовано можливості, які пропонують такі групи. Описано особливості створення та функціонування кооперативів у США як однієї із форм батьківських об’єднань. З метою аналізу американського досвіду створення та функціонування організацій з підтримки домашньої освіти, розглянуто педагогічні та методологічні аспекти діяльності таких організацій та установ у США: Національної асоціації домашньої школи, Асоціації правового захисту домашньої школи, Національного науково-дослідного інституту домашньої освіти та Коаліції за відповідальну домашню освіту. Встановлено основні напрямки їх діяльності, в тому числі створення консультативної команди, забезпечення програмами підтримки та фазовим супроводом сімей, у яких діти навчаються вдома. Здійснено оцінку впливу цих організацій на формування домашньої освіти в США. Проаналізовано особливості діяльності асоціацій, які займаються впровадженням та підтримкою домашньої освіти в Україні. Виокремлено основні завдання, засади та перспективи їх подальшого функціонування.</p> 2024-03-28T11:46:16+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/1091 ЗМІСТ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 2024-03-28T11:52:07+02:00 В. Ф. Черкасов cherkasov_2807@ukr.net <p>У статті узагальнено зміст та форми організації виховної роботи в закладах середньої освіти Великої Британії. Доведено, що Уряд Великої Британії постійно піклується про духовний імідж нації, створення інтелектуального потенціалу держави. За такого підходу ми свідомо зосередили увагу на змісті та формах організації виховної роботи засобами музичного мистецтва, які спрямовані на особистісно-орієнтоване та художньо-естетичне виховання молоді. Якісна музична освіта має залучати і надихати учнів на позитивні вчинки, розвивати любов до музики і їх талант, а також підвищувати впевненість у собі, креативність і почуття гідності. Вивчення дітьми молодшого шкільного віку предметів художньо-естетичного циклу, з-поміж яких чільне місце займають «Музики» та «Мистецтво», спрямовано на всебічний гармонійний розвиток дитини. Доведено, що Міністерство культури і Міністерство освіти Великої Британії розробляє спільні проєкти спрямовані на популяризацію культурно-мистецького життя і залучення дітей до національних та європейських культурних цінностей. Доведено, що 2012 року у Великій Британії було затверджено Національний план музичної освіти до 2020 року, відповідно до якого передбачено гнучкий шаблон здобуття якісної музичної освіти протягом всього періоду навчання у школі. Планом передбачено надання однакових можливостей щодо навчання музики для всіх учнів, незалежно від раси, статі, міста проживання, рівня їхнього музичного розвитку, доходів батьків. Керівники кожної школи мають вирішувати, як і чим наповнити навчальні програми для виконання статутних програм навчання музики, які визначають те, чого навчатися. Міністерство освіти і кваліфікацій гарантує надання всебічної методичної допомоги шкільним вчителям в організації інструментального та вокального виховання. Передусім визначаємо, що Національним планом музичної освіти до 2020 року передбачено рефор[1]мування системи освіти відповідно до вимог глобалізації освітнього простору, розвитку соціального партнерства між державним та приватним сектором. Крім того, розробляються та затверджуються стандарти забезпечення освітніх послуг, активно запроваджуються інноваційні технології навчання, збільшується міжнародний обмін та стажування фахівців різних галузей за кордоном, відбувається об’єднання усіх соціальних інститутів для досягнення високих освітніх стандартів.</p> 2024-03-28T11:47:12+02:00 ##submission.copyrightStatement##