ОРНІТОНАСЕЛЕННЯ БІОСТАЦІОНАРУ «ЛІСОВЕ ОЗЕРО» ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)

  • L. Kuzmenko кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0009-0003-7725-6514
Ключові слова: орнітонаселення, гніздові птахи, біостаціонар, Ніжинський район, Чернігівська область

Анотація

Дослідження гніздового населення птахів проводилося студентами та викла[1]дачами Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя впродовж 2012 – 2021 років (травень-червень) на території біостаціонару «Лісове озеро» поблизу села Ядути Ніжинського району Чернігівської області України. Маршрут[1]ні обліки птахів були проведені у низці біотопів: лісові території, озеро Трубин, заплавні луки, кар’єри, сільськогосподарські угіддя. В результаті багаторічних досліджень на даній території зареєстровано 106 видів птахів, що складає 39,7 % гніздової орнітофауни України. Гніздове орнітона[1]селення включає представників 14 рядів та 34 родин. Видовий склад птахів, фіксація птахів на даній території у різні роки дослідження, а також екологічні характеристики місця гніздування та характеру живлення представлені у таблиці 1. Найчисельнішими є ряди: Passeriformes (63 види), Charadriiformes (12 видів), Falconiformes (7 видів), Ciconiiformes (6 видів). Найменш чисельними є ряди: Anseriformes, Galliformes, Cuculiformes, Strigiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Upupiformes. Найчастіше на досліджуваній території трапляються птахи, які гніздяться у кронах дерев (34,0 %). 27,3 % птахів гніздяться на землі, 21,7 % видів – у дуплах, 8,5 % птахів гніздяться біля води. Менше птахів, які гніздяться на спорудах людини (3,7 %), у норах та в приземно-чагарниковому ярусі (разом 3,8 %), та 1 вид є гніздовим паразитом. За характером живлення переважають твариноїдні птахи (68,0 %), мають змішаний тип живлення (16,0 %), рослиноїдні – 10,4 %, всеїдні – 5,6 %. Багаторічні дослідження птахів на окремих територіях завжди дають можли[1]вість прослідкувати зміни, які відбуваються. В останні роки активізувалося вико[1]ристання фермерськими господарствами пестицидів, інсектицидів та стимуля[1]торів росту рослин. Це в свою чергу зумовлює зміни у видовому різноманітті комах, як зазначають ентомологи, так і птахів досліджуваної території. Окремі види птахів в останні роки на досліджуваній території не спостерігалися, а саме: Vanellus vanellus, Streptopelia turtur, Dendrocopos minor, Lanius minor, Lanius excubitor, Acrocephalus palustris, Remiz pendulinus, Emberiza schoeniclus.

Посилання

References
1. Voblenko, О.S, Marysova, Y.V., Kuz’menko, L.P., Sheshurak, P.M. & Kedrov, B.Yu. (2013). Ornytofauna (Chordata: Aves) Byostatsyonara «Lesnoe ozero» y prylehaiuschykh terrytoryj (Chernyhovskaia oblast’, Ukrayna) [Bird fauna (Chordata: Aves) of the "Forest Lake" biostation and adjacent territories (Chernihiv region, Ukraine)]. Pryrodnychyj Al’manakh – Natural almanac, 19, 45–54. Kherson [in Ukrainian].
2. Kuz’menko, L.P. & Salij, T.V. (2013). Vyvchennia vydovoho skladu ptakhiv taboru «Lisove ozero» ta prylehlykh terytorij [Study of the bird species composition of the "Forest Lake" camp and the surrounding areas]. II Vseuk. nauk. prakt. konf. «Suchasni problemy pryrodnychykh nauk ta metodyky vykladannia» – II All-Ukrainian Scientific and Practical Conf. "Modern problems of natural sciences and teaching methods". Nizhyn [in Ukrainian].
3. Kuz’menko, L.P. & Salij, T.V. (2016). Vyvchennia hnizdovoho ornitonaselennia taboru «Lisove ozero» ta prylehlykh terytorij [Study of the nesting bird population of the "Forest Lake" camp and the surrounding areas]. II Mizhnar. zaochna naukovo-prakt. konf. «Aktual’ni pytannia biolohichnoi nauky» – II International Correspondence Scientific Practice. conf. "Actual issues of biological science. Nizhyn [in Ukrainian].
4. Marysova, I.V. & Talposh, V.S. (1984). Ptakhy Ukrainy. Pol’ovyj vyznachnyk [Birds of Ukraine. Field arker]. Kyiv: Vyscha shkola [in Ukrainian].
5. Salij, T.V. & Kuz’menko, L.P. (2013). Ornitonaselennia (Aves) taboru «Lisove ozero» ta prylehlykh terytorij (okolytsi sela Yaduty Borznians’koho rajonu Chernihivs’koi oblasti) [Bird population (Aves) of the "Forest Lake" camp and the surrounding areas (surroundings of Yaduty village, Borznyan district, Chernihiv region)]. Materialy VIII Vseukr. student. nauk. konf. «Suchasni problemy pryrodnychykh nauk» – Materials VIII All-Ukrainian. student. of science conf. "Modern problems of natural sciences". Nizhyn: Nauka-Servis [in Ukrainian].
6. Salij, T.V. & Kuz’menko, L.P. (2015). Fauna khrebetnykh tvaryn taboru «Lisove ozero» ta prylehlykh terytorij [Vertebrate fauna of the "Forest Lake" camp and adjacent territories]. Biolohichni doslidzhennia – 2015 – Biological research – 2015. Zhytomyr [in Ukrainian].
7. Fesenko, H.V. & Bokotej, A.A. (2002). Ptakhy fauny Ukrainy. Pol’ovyj vyznachnyk [Birds of the fauna of Ukraine. Field marker]. Kyiv [in Ukrainian].
8. Fesenko, H.V. & Bokotej, A.A. (2007). Anotovanyj spysok ukrains’kykh naukovykh nazv ptakhiv fauny Ukraine [An annotated list of Ukrainian scientific names of birds of the fauna of Ukraine]. Kyiv; L’viv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 19
Опубліковано
2023-10-23
Як цитувати
Kuzmenko, L. (2023). ОРНІТОНАСЕЛЕННЯ БІОСТАЦІОНАРУ «ЛІСОВЕ ОЗЕРО» ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ). Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 30-38. https://doi.org/10.31654/2786-8478-2023-BN-1-30-38