Підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи до ефективної партнерської взаємодії

  • N. A. Perkhailo кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та освіти дорослих ДВНЗ "Переяслав­Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Ключові слова: партнерська взаємодія, фахівець із соціальної роботи, професійна підготовка

Анотація

Запропонована стаття розкриває актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи як передумови активізації й
модернізації соціальної сфери, упровадження нових стандартів фахової діяльності тощо. У цьому контексті постає необхідність оновлення парадигми
професійної підготовки фахівців, покликаної максимально наблизити її до соціальної практики, реалізувати запити суспільства, втілити кращий світовий
досвід соціальної роботи, а також використати сучасні освітні технології, інноваційні, практико-орієнтовані форми і методи навчання. У статті висвітлено основні завдання системи підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи, що передбачає опанування студентами понять про партнерство, форми й методи його реалізації у різних сферах суспільного життя і т. д., складники нової моделі фахівця, представлені професійно-комунікативною компетентністю (мотиваційно-ціннісним, професійно-особистісним, гностично-технологічним і функціонально-рольовим її компонентами), готовністю до професійної діяльності, комплексом професійно важливих якостей. Водночас автором запропоновано низку перспективних шляхів інноваційної перебудови освітнього процесу (зокрема, методи й форми інтерактивного навчання, ситуативне моделювання, дискусія, полеміка, ігрові, проектні технології тощо). У публікації визначено умови оптимізації процесу підготовки до партнерської взаємодії, серед яких: системний підхід до формування професійно-комунікативної компетентності як запоруки конструктивного діалогу, послідовне оволодіння студентами різними стратегіями професійного спілкування; поетапний комунікативний розвиток майбутніх фахівців за схемою: "формування внутрішньої мотивації – виконавські дії – оцінка досягнень (рефлексія) – коригувальні дії"; використання в освітньому процесі активних методів навчання; фахова спрямованість процесу формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи педагогів; використання внутрішньопредметних та міждисциплінарних зв’язків тощо.

Посилання

1. Karpenko O. H. Profesiina pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv v umovakh universy­tetskoi osvity: naukovo­metodychnyi ta orhanizatsiino­tekhnolohichnyi aspekty: monohra­
fiia / za red. S. Ya. Kharchenko. Drohobych: Kolo, 2007. 374 s.
2. Kopylova S. V. Mizhvidomcha i mizhsektoralna spivpratsia u rozviazanni problem sotsialno dezadaptovanykh katehorii naselennia. Zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka. 2011. S. 457–465.
3. Kuznetsova O. B. Stratehyia razvytyia rehyona y sovershenstvovanye ynstytuta sotsyalnoho partnerstva. Upravlenye obshchestvennymy y ekonomycheskymy systemamy.
2006. № 1. S. 87–110.
4. Molchanova A. O. Sotsialne partnerstvo v diialnosti PTNZ: Konspekt lektsii z kursu pidvyshchennia kvalifikatsii dlia kerivnykiv profesiino­tekhnichnykh navchalnykh zakladiv
za ochno­dystantsiinoiu formoiu navchannia. TsIPPO APN Ukrainy. Kyiv: TOK, 2007. 44 s.
5. Mukhametzianova F. Sh. Teoryia y praktyka dystantsyonnoi podhotovky spetsyalysta sotsyalnoi sfery v rehyone. Kazan: Nauka, 2002. 321 s.
6. Perkhailo N. A. Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do efektyvnoi spiv­pratsi subiektiv sotsialnoi roboty. Materialy KhVII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii "Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysiacholittia u krainakh SND". Pereiaslav­Khmelnytskyi, 2013. 354 s. S. 183–185.
7. Raven Dzh. Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyiavlenye, razvytye y realyzatsyia. Moskva: Akademyia, 2002. 368 s.

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Perkhailo, N. A. (2018). Підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи до ефективної партнерської взаємодії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 182-186. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-182-186