Збірник засновано у 1996 р. проф. Є. І. Коваленко.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»  № 17181-5951Р.

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03789).

Фахова реєстрація у ВАК України.

Галузь науки: педагогіка, психологія.

Періодичність видань: 4 випуски на рік.

Мови видання: українська, білоруська, російська, англійська, польська.

Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Збірник наукових праць «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)» є фаховим виданням (категорія «Б») на підставі наказу МОН України № 157 від 09.02.2021 року (додаток № 4) з педагогічних наук (011 – Освітні, педагогічні науки).

Науковий збірник «Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» був заснований у 1996 р. у Ніжинському педагогічному інституті, з 2004 р. – державному університеті імені Миколи Гоголя. Збірник має психолого-педагогічне спрямування і включає статті з методології і теорії педагогіки; методики навчання й виховання; професійної підготовки;  вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, які друкуються українською, російською або англійською мовами. Науковий збірник засновувався як одне з регіональних видань з проблем теорії та розвитку  психолого-педагогічних наук. Систематично друкуються статті про методичні аспекти організації освітнього процесу, особливості викладання навчальних дисциплін, професійну підготовку майбутніх фахівців різних галузей.

До редакційної колегії входять провідні вчені відповідних наукових напрямків з України, Росії, Грузії, Польщі. Збірник внесений у міжнародний науковий реєстр і має свій номер у ISSN. Кожна стаття подається відповідно до правил оформлення наукових праць, які друкуються у кожному випуску збірника, і має шифр УДК, анотації та ключові слова українською, росій­ською та англійською мовами, а у вступній її частині визначаються актуальність, наукова новизна і мета дослідження. В кінці кожної статті подаються висновки та використана література.

Авторами статей є вчені України, Росії, Білорусії, Польщі, США, Грузії, Китаю та ін. Статті проходять внутрішнє рецензування. Збір­ник має друковану версію всіх випусків, які знаходяться на веб-сайті університету, також всі статті індексуються на веб-сайті Національної бібліотеки ім. В. Вернадського НАН України і доступні широкому загалу читачів. Він також розсилається у паперовому вигляді у 16 бібліотек України та деяких інших країн (Росії, США тощо), а також авторам з відповідних держав.