ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

  • T. Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-4662-1895
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, особливі освітні потреби, діти з особливими освітніми потребами, трудове навчання, технологічна освітня галузь, асистент вчителя

Анотація

У статті представлено рекомендації для майбутніх учителів початкової школі щодо організації уроків трудового навчання в інклюзивних класах початкової школи. Акцентовано увагу на особливостях створення покрокового та детального зразку виконання трудової діяльності, або відеозразку, що допоможе дитині з особливими освітніми потребами співвіднести технічний малюнок операції з реальним виглядом виробу та сприятиме розвитку технологічного мислення.
Виділено головні кроки для створення умов розвитку творчого потенціалу дітей з особливими освітніми потребами на уроках трудового навчання: захопити народною творчістю; систематично працювати над формуванням трудових умінь і навичок дітей з особливими освітніми потребами; навчити учнів з особливими освітніми потребами навичкам і прийомам роботи з різними видами матеріалів; систематично тренувати практичне застосування знань; тренувати охайність при роботі з матеріалами й інструментами; виховувати екологічну культуру; тренувати навички самостійності.
Описано особливості професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі, яка відбувається у педагогічних закладах вищої освіти та містить такі складові: інформаційна готовність; ово- лодіння педагогічними технологіями; засвоєння знань з основ психології; усвідом- лення знань індивідуальних відмінностей дітей; готовність майбутніх вчителів моделювати урок та бути готовими варіювати у освітньому процесі; знання індивідуальних особливостей дітей, які мають різні порушення у розвитку; готовність до професійної комунікації, взаємодії в команді підтримки та самоосвіта.
Наголошено на важливості співпраці вчителя інклюзивного класу початкової школи та асистента вчителя, в основі якої мають бути чинники партнерства, співпраці, відповідальності, акцента на сильні сторони та оцінювання.

Посилання

1. Berbets, T.M. (2019). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia do roboty v zakladakh serednoi osvity v umov inkliuzii [Preparation of future teachers of labor education to work in secondary education institutions in conditions of inclusion] . Aktualni problemy pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia ta tekhnolohii: teoriia, dosvid, problemy – Actual problems of training teachers of labor education and technology: theory, experience, problems, Issue 2, P. 9– 15 [in Ukrainian].
2. Hordiienko, T.V. & Bilousova, N.V. (2021). Osoblyvosti orhanizatsii efektyvnoi pedahohichnoi diialnosti vchytelia pochatkovykh klasiv v umovakh inkliuzii [Peculiarities of the organization of effective pedagogical activity of the primary school teacher in conditions of inclusion]. Naukovi zapysky – Proceedings, No 2, P. 18–26 [in Ukrainian].
3. Dubova, N.V. & Poliuha, R.S. (2019) Zahalni osnovy upravlinnia navchalno-tvorchoiu diialnistiu uchniv na urokakh trudovoho navchannia [General basics of managing the educational and creative activities of students in labor training lessons]. Aktualni problemy pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia ta tekhnolohii: teoriia, dosvid, problemy – Actual problems of training teachers of labor education and technology: theory, experience, problems, Issue 2, P. 59–61 [in Ukrainian].
4. Liubimova, A.V. (2018). Vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity: upravlinskyi aspekt. [Implementation of inclusive education: management aspect] [in Ukrainian].
5. Savchenko, S.V. (2018). Orhanizatsiia roboty asystenta vchytelia v inkliuzyvnomu klasi [Organization of the work of a teacher s assistant in an inclusive class]. Pedahohichnyi poshuk – Pedagogical search, No 2, P. 55–56 [in Ukrainian].
6. Bondar, K. (2019). Teoriia i praktyka inkliuzyvnoi osvity [Theory and practice of inclusive education] [in Ukrainian].
7. Fedan, T.V. (2019). Inkliuziia yak suchasnyi napriam rozvytku osvity v Ukraini [Inclusion as a modern direction of education development in Ukraine]. Aktualni problemy pidhotovky vchytelia trudovoho navchannia ta tekhnolohii: teoriia, dosvid, problemy – Actual problems of training teachers of labor education and technology: theory, experience, problems, Issue 2, P. 16–19 [in Ukrainian].
8. Filonenko, O.S. & Hordiienko, T.V. (2021). Urakhuvannia indyvidualnykh osoblyvostei uchniv z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v osvitnomu protsesi pochatkovoi shkoly [Taking into account the individual characteristics of students with special educational needs in the educational process of primary school]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools, Issue 77, Vol. 2, P. 54–58 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 51
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Hordienko, T. (2023). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 47-53. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-47-53