ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ

  • V. Korol старший викладач кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1190-2803
Ключові слова: навчально-пізнавальний інтерес, класифікація навчально-пізна- вальних інтересів, класифікаційні критерії навчально-пізнавальних інтересів

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема систематизації навчально-пізна- вальних інтересів учнів. Автором наголошено, що інтереси займають важливе місце у структурі учіння як самостійної пізнавальної діяльності учнів. Вони стимулюють дії людини, направлені на подолання тих чи інших життєвих труд- нощів, виступають важливою запорукою досягнення поставлених цілей. Серед різноманітності інтересів важлива роль належить навчально-пізнавальним інтересам людини. Всебічний і комплексний аналіз психологічної, педагогічної та методичної літератури, вивчення педагогічного досвіду показав, що вивчення особливостей класифікації даних інтересів є особливо важливим та актуальним для сучасної психології. У своїй класифікації інтересів автор виділяє пізнавальні інтереси, які можуть бути науковими, технічними, професійними, навчальними тощо за сферою свого поширення; навчальні інтереси (а вони можуть бути і в сфері пізнання, і в сфері навчальної праці, і в сфері спілкування, і в сфері ігрової діяльності), навчально-пізнавальні інтереси, які спрямовані в першу чергу на пізнавальні ситуації, що виникають у сфері навчання, сфокусовані не стільки на результатах навчання, як на його процесі, і є одним із найдієвіших мотивів навчання. В основу запропонованої класифікації навчально-пізнавальних інтересів покладено 6 класифікаційних критеріїв, які об єднують 14 класифікаційних харак- теристик. За цими характеристиками виділено і описано близько 50 видів навчально-пізнавальних інтересів учнів. У статті зазначено, що до позитивних сторін даної класифікації потрібно віднести, по-перше, її універсальність, комп- лексний характер застосування; по-друге, можливість її використання як при психологічному і дидактичному вивченні навчально-пізнавальних інтересів, так і при розв язанні конкретно-методичних проблем шкільного навчання, а по-третє, взаємозв язок і взаємодоповнюваність класифікаційних критеріїв і характерис- тик. Підкреслено доступність класифікації для практичної роботи вчителя чи науковця.

Посилання

1. Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
2. Zubova, V.M. (2020). Teoretychni osnovy aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti shkoliariv z intelektualnymy porushenniamy [Theoretical foundations of activation of cognitive activity of schoolchildren with intellectual disabilities]. Korektsiina ta inkliuzyvna osvita ochyma molodykh naukovtsiv – Corrective and inclusive education through the eyes of young scientists. Issue 8.
Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].
3. Kobal, V.I. (2014). Metodyka rozvytku piznavalnykh interesiv uchniv pry vyvchenni istorii Ukrainy zasobamy kraieznavstva [Methodology for the development of students cognitive interests when studying the history of Ukraine by means of local studies]. Mukachevo [in Ukrainian].
4. Posternak, N.O. (2003). Stymuliuvannia piznavalnoho interesu uchniv 6–8 klasiv do biolohii [Stimulating the cognitive interest of 6th-8th grade students in biology]. Extended abstract of candidate s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
5. Savluchynska, L.H. & Fil, I.V. (2013). Formuvannia piznavalnykh interesiv molodshykh shkoliariv [Formation of cognitive interests of younger schoolchildren]. Nauka i osvita – Science and education. No 6. P. 176–178 [in Ukrainian].
6. Svir, N.V. & Nezhalska, V.V. (2010). Rozvytok piznavalnykh interesiv na urokakh heohrafii u 6 ta 7 klasakh [Development of cognitive interests in geography lessons in 6th and 7th grades]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].
7. Khomulenko, T.B. & Shukalova, O.S. (2011). Styl simeinoho vykhovannia yak chynnyk rozvytku piznavalnoho interesu molodshykh shkoliariv [The style of family upbringing as a factor in the development of cognitive interest of younger schoolchildren]. Kharkiv: KhNPU [in Ukrainian].
8. Chebykin, O.Ya., Yablonska N.V. & Vdovychenko O.V. (2005). Realizatsiia kontseptualnykh polozhen systemno-diialnisnoi teorii pidhotovky vchytelia, vykhodiachy z vymoh kredytno-modulnoi systemy [Implementation of the conceptual provisions of the system-activity theory of teacher training based on the requirements of the credit-module system]. Nauka i osvita – Science and education. No 7–8. P. 113–121 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 36
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Korol, V. (2023). ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 73-78. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-73-78