ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

  • T. Kachalova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-3010-3874
  • R. Novhorodskyi кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-6021-3065
  • N. Ostanina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • M. Krylovets доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8322-9606
  • M. Levandovskyi аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0009-0008-7917-5001
Ключові слова: студент з особливими освітніми потребами, заклад вищої освіти, Пвикладач ЗВО, інклюзивна компетентність, професійна компетентність, інклюзивне освітнє середовище

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми формування інклюзивної компетентності викладача закладу вищої освіти, яка полягає в тому, що сучасний працівник ЗВО повинен бути готовий до реалізації педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі та вміти його створювати. Подано аналіз сутності дефініції «інклюзивна компетентність педагога ЗВО» крізь призму поглядів сучасних науковців з педагогіки, спеціальної педагогіки, психології та спеціальної психології. В статті наголошується, що інклюзивна компетент- ність викладача є складовою його професійної компетентності.
Автори визначають сутність інклюзивної компетентності викладача закладу вищої та розкривають її значення в організації та реалізації інклюзивного навчан- ня студентів з особливими освітніми потребами. В статті науковці стверджу- ють, що інклюзивна компетентність викладача закладу вищої освіти – це інтегральний компонент професійної компетентності, який має свою структуру: мотиваційний, когнітивний, рефлексивний та операційний елементи.
Дослідники пропонують розглядати нову модель професійної компетентності педагога вищої школи, яка має охоплювати різні сфери – інформаційну, комунікативну, продуктивну, морально-психологічну, предметно-операційну. Відповідно професійна діяльність педагога викладача закладу вищої освіти має включати питання розробки індивідуальних програм розвитку студента з ООП, обізна- ність у сфері різних нозологій дітей з ООП, підвищення особистісного професійного рівня щодо використання інноваційних технологій у роботі з дітьми з ООП їх оцінювання та створення безбар єрного освітнього середовища.
Аналізуючи особливості інклюзивної компетентності викладача ЗВО дослідники подають аналіз її основних складових (мотиваційний компонент, когнітивний компонент, операційний компонент та рефлексивний компонент).

Посилання

1. Boichuk, Y.D., Borodіna, O.S., & Mykytiuk, O.M. (2015). Іnkliuzyvna kompetentnіst maibutnoho vchytelia osnov zdorov ia [Inclusive competence of the future teacher of the basics of health]. Kharkіv: KhNPU іm. H.S. Skovorody [in Ukrainian].
2. Karpliuk, S. (2010). Rol motyvatsiinoho komponenta profesiino-pedahohichnoi diialnosti vchyteliv informatyky u konteksti orhanizatsii vzaiemonavchannia uchniv [The role of the motivational component of the professional and pedagogical activity of informatics teachers in the context of the organization of mutual learning of students]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho un-tu – Gazette of Zhytomyr State. university, Issue (54), P. 54–57 [in Ukrainian].
3. Kalchenko, L.V. (2016). Formuvannia іnkliuzyvnoi kompetentnostі vykladachіv yak chynnyk rozvytku sotsіalno-pedahohіchnoi roboty z moloddiu z osoblyvymy potrebamy [The formation of inclusive competence of teachers as a factor in the development of socio- pedagogical work with young people with special needs]. Tezy dopovіdei ІKh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsіi – Abstracts of reports of the IX All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, P. 89–97. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/- 123456789/1931/Kalchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].
4. Standart vyshchoi osvіty Ukrainy. Mіnіsterstvo osvіty і nauky Ukrainy [Standard of higher education of Ukraine. Ministry of Education and Science of Ukraine]. (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/201 9-11-22-015-B.pdf [in Ukrainian].
5. Fіhol, N.A. (2020). Іnkliuzyvna kompetentnіst pedahoha: teoretychnyi aspekt [Inclusive competence of the teacher: theoretical aspect]. Naukovyi chasopys NPU іmenі M. P. Drahomanova – Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Issue 77, P. 199–202.
URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33347/Fihol [in Ukrainian].
6. Chajkovskij, M.M. (2012). Іnklyuzivna kompetentnіst yak skladova profesіjnoї kompetentnostі subektіv navchalno-vixovnogo procesu [Inclusive competence as a component of professional competence of subjects of the educational process]. Pedagogіka і psixologіya profesіjnoї osvіti – Pedagogy and psychology of professional education, No 2, P. 15–21 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 35
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Kachalova, T., Novhorodskyi, R., Ostanina, N., Krylovets, M., & Levandovskyi, M. (2023). ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 127-134. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-127-134