ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • N. Ostanina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8247-620X
  • T. Kachalova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-3010-3874
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, формування про- фесійної компетентності, соціальний працівник закладу позашкільної освіти

Анотація

Автор статті висвітлює та аналізує проблему формування професійної компетентності працівників, педагогів позашкільних закладів в умовах вищої школи.
Визначена мета статті. Акцентована увага на тому, що у змісті формальної вищої освіти все більше уваги надається формуванню та розвитку компетентностей майбутніх спеціалістів гуманістичного спрямування, наголошено на необхідності вміти безперервно вчитися впродовж життя.
На основі сучасної психолого-педагогічної літератури розкрито поняття «навчально-виховний процес закладу позашкільної освіти». Автор підкреслює, що в парадигмі навчання впродовж життя формальна вища освіта розглядається як відправна, де з часом змінюються пріоритети у вимогах до компетентностей працівників. Автором схарактеризовано розуміння сутності компетентнісного підходу в освіті ключових дефініцій «компетенція» і «компетентність», «професійна компетентність» в соціально-педагогічній науці й практиці.
У статті визначено зміст сучасної підготовки за обраною спеціальністю представлено у нормативній моделі компетентності. Виділено та розглянуто структурні складові професійної компетентності майбутнього вчителя позашкільного закладу, зокрема знання, уміння та навички, що придбані під час навчання та практичної діяльності.
Актуалізовано питання зростання професійної компетентності спеціалістів, яка базується на загальній (універсальній) компетентності, що також важлива для успішної подальшої професійної діяльності здобувача вищої освіти в різних сферах обраної професії та для його особистісного розвитку (зростання).
Процес формування професійної компетентності майбутнього вчителя позашкільної освіти у вищій школі вимагає комплексного підходу до вирішення цієї проблеми, оскільки компетентність є ключовим аспектом підготовки висококваліфікованих педагогів у вищих навчальних закладах.

Посилання

1. Diachenko, B. (2008). Vasyl Sukhomlynskyi u dialozi z kompetentnisnym pidkhodom [Vasyl Sukhomlynskyi in dialogue with the competence approach]. Osvita na Luhanshchyni – Education in Luhansk region. No 29. P. 13–16 [in Ukrainian].
2. Vorona, L. (2020). Rozvytok pozashkilnoi osvity v Ukraini: ohliad naukovykh dzherel [Development of extracurricular education in Ukraine: a review of scientific sources]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. No 73. Vol. 1. P. 23–27 [in Ukrainian].
3. Druker, P. (2017). Yak upravliaty soboiu [How to manage yourself]. Kyiv: Knyhola [in Ukrainian].
4. (2012). Entsyklopediia dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedia for specialists in the social sphere]. (I. Zvierievoi (Ed.). Kyiv: Universum [in Ukrainian].
5. Nahorna, N. (2007). Formuvannia u studentiv poniat kompetentnosti y kompetentsii [Formation of students’ concepts of competence and competence]. Vykhovannia i kultura – Education and culture. No 1–2 (11-12). P. 266–268 [in Ukrainian].
6. Naumenko, R. (2012). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku pozashkilnoi osvity v Ukraini [State regulation of the development of extracurricular education in Ukraine]. Kyiv: In-t obdarovanoi dytyny NAPN Ukrainy [in Ukrainian].
7. Nikolaienko, S.M. (2006). Stratehiia rozvytku osvity Ukrainy: pochatok XXI stolittia [Education development strategy of Ukraine: the beginning of the XXI century]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
8. Proekt Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity 7 bereznia 2018 roku [Draft of the Concept of the Development of Pedagogical Education on March 7, 2018]. [in Ukrainian].
9. Savchenko O. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid yak chynnyk yakosti pidhotovky maibutnoho vchytelia [Competence approach as a quality factor of future teacher training].
Naukovyi chasopys NPU im. M. Drahomanova – Scientific journal of the NPU named after M. Drahomanova [in Ukrainian].
10. Standart vyshchoi osvity Ukrainy [Standard of higher education of Ukraine]. Nakaz MO Ukrainy vid 24.05.2019 [in Ukrainian].
11. Sheremetieva S. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi diialnosti u pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Preparation of future teachers for pedagogical activity in extracurricular educational institutions]. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Ostanina, N., & Kachalova, T. (2023). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 135-141. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-135-141