НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО

  • V. Yotka аспірантка кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-2182-110X
Ключові слова: наукова школа, професор О. Я. Ростовський, наукова школа професора О. Я. Ростовського, теорія і методика музичної освіти

Анотація

У статті висвітлюється науковий доробок доктора педагогічних наук, профе- сора О. Я. Ростовського, його внесок у розвиток музичної педагогіки України та очолювану ним наукову школу з теорії та методики музичної освіти. Зроблено детальний огляд на інноваційні підходи науковця в освіті, серед яких слідування принципу музичного виховання дітей на основі національної культури, дослі- дження проблеми гуманізації музичної освіти, значний внесок у вивчення та систематизацію історії вітчизняної та західноєвропейської музичної педагогіки, впровадження хореографії як спеціальності навчання у педагогічному інституті, робота над проблемами ізоляції музично-педагогічної освіти та шкільної музичної педагогіки та пропоновані шляхи подолання труднощів.
Представлено бачення та оцінку наукової школи від провідних науковців дотичних галузей: дослідниці наукових шкіл мистецького спрямування О. М. Олексюк, дос- лідниці регіональних контекстів та вимірів культуротворчості О. А. Кавунник, дослідників історії Ніжинської вищої школи Г. В. Самойленка та О. Г. Самойленка.
Подано результати наукових пошуків лабораторії музичної освіти, що була ядром та прототипом наукової школи О. Я. Ростовського.
Детально розглянуто інновації науковця, представлені у дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему «Педагогічні основи керу- вання процесом музичного сприймання школярів». Розглянуто та проаналізовано тематику кандидатських дисертацій, що були написані й захищені під керівницт- вом О. Я. Ростовського його учнями та послідовниками, встановлено спільність та послідовність їх тематик, що у подальшому веде до розширення наукової парадигми, в якій функціонує школа та накопичення все більшої кількості цінних наукових знань, носіями та розповсюджувачами яких є представники наукової школи.

Посилання

1. Kavunnyk, O.A. (2018). Mystetsko-osvitni vymiry innovatsii profesora O. Ya. Rostovskoho [Artistic and educational dimensions of innovations of Professor O. Ya.
Rostovskyi]. Theory and methodology of art education: a collection of scientific and methodical articles. Vol. 2, P. 7–12 [in Ukrainian].
2. Koval, O.V. & Dvornyk, Yu.F. (2021). Mystetsko-pedahohichni innovatsii profesora O. Ya. Rostovskoho. [Artistic and pedagogical innovations of Professor O. Ya. Rostovskyi].
Naukovi zapysky – Proceedings. Vol. 3. P. 116–122. URL: https://doi.org/10.31654/2663-4902- 2021-PP-3-116-122 [in Ukrainian].
3. Oleksiuk, O.M. (2015). Fenomen naukovoi shkoly u vyshchii mystetskii osviti [Phenomenon of scientific school in higher art education]. Neperervna profesiina osvita – Continuous professional education. Vol. 1–2 (42-43), P. 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/- NPO_2015_1-2_8 [in Ukrainian].
4. Ostapenko, N.I. (2019). Naukovyi analiz zdobutkiv u haluzi metodychnoho zabezpechennia fakhovoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv-muzykantiv [Scientific analysis of achievements of future teachers-musicians professional training methodical support field].
Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the M.P. Drahomanov NPU. Vol. 26, P. 113–119 [in Ukrainian].
5. Polozhennia pro navchalno-naukovu laboratoriiu mystetskoi osvity navchalno- naukovoho instytutu mystetstv imeni Oleksandra Rostovskoho Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia [Regulations on the Educational and Scientific Laboratory of Art Education of the Oleksandr Rostov Educational and Scientific Institute of Arts of Mykola Gogol Nizhyn State University]. URL: http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/laboratoriiy/navchalno- naukova-laboratoriia-mystetskoi-osvity/item/5288-polozhennia-pro-navchalno-naukovu- laboratoriiu-mystetskoi-osvity [in Ukrainian].
6. Rostovska, O.V. (2021). Zhyttieva shkola profesora Oleksandra Yakovycha Rostovskoho [Life school of Professor Oleksandr Yakovych Rostovskyi]. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity – Theory and methodology of art education. Vol. 5. P. 7–31. [in Ukrainian].
7. Rostovskyi, O.Ya. (2001). Metodyka vykladannia muzyky v pochatkovii shkoli [Methods of teaching music in primary school]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
8. Rostovskyi, O.Ya. (1993). Pedahohichni osnovy keruvannia protsesom muzychnoho spryimannia shkoliariv [Pedagogical basics of managing the schoolchildren musical perception process]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
9. Rostovskyi, O.Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methods of music education]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
10. Samoilenko, H.V. & Samoilenko, O.H. (2005). Nizhynska vyshcha shkola: storinky istorii [Nizhyn Higher School: pages of history]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M.Hoholia; TOB "Vydavnytstvo "Aspekt-Polihraf" [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 22
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
Yotka, V. (2023). НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 160-166. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-160-166