АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА

  • Л. В. Клименко аспірантка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-3376-9601
Ключові слова: батьківство, усвідомлене батьківство, студентська молодь, педагогічні умови, підготовка студентів

Анотація

Роль батьківства у сучасних умовах виявляється динамічно змінюваною та вимагає від сучасних закладів освіти активної долученості до підготовки молоді до відповідального виконання батьківських обов’язків. Аналіз педагогічних умов підтверджує актуальність порушеної проблеми, оскільки дозволяє визначити ефективні стратегії навчання та виховання, спрямовані на формування свідомих, відповідальних батьківських практик. У статті проаналізовано наукові підходи до визначення основних понять та виокремлено педагогічні умови підготовки здобувачів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства. Визначено мету статті, яка полягає у теоретичному аналізі педагогічних умов у контексті підготовки студентів закладів вищої освіти до усвідомленого батьківства. Схарактеризовано методи та програми, що використовуються у вищих навчальних закладах для формування у студентів не лише теоретичних знань, але й практичних навичок, необхідних для ефективного виконання ролі батьків. Зокрема, розглядається роль спеціалізованих курсів, тренінгів та психологічної підтримки у цьому процесі. Проаналізовано вплив цих педагогічних ініціатив на студентську готовність до батьківства та підкреслено важливість інтеграції цих аспектів у навчальні програми закладів вищої освіти. Ефективна підготовка до батьківства, як зазначається у висновках, вимагає комплексного підходу, особливістю якого є врахування не лише знань про розвиток та виховання дітей, але й уміння створювати здорову сімейну атмосферу, розуміти гендерні ролі, адаптуватись до культурних та соціальних контекстів. Результати теоретичного дослідження підкреслюють важливість посилення педагогічної підтримки студентської молоді у напрямку їх підготовки до сімейного життя та можуть бути корисними для удосконалення педагогічних підходів до формування у студентів компетенцій, необхідних для успішного батьківства та сімейного життя.

Посилання

References
1. Aleksiuk A., Aiurzanain A. & Pidkasystyi, P. (1993). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh intensyfikatsii navchannia [Organization of independent work of students in conditions of intensification of studies]. Kyiv: ISDO [in Ukrainian].
2. Brazhnych, O.H. (2001). Pedahohichni umovy dyferentsiiovanoho navchannia uchniv za-halnoosvitnoi shkoly [Pedagogical conditions of differentiated education of students of general education school]. Candidate’s thesis. Kryvyi Rih [in Ukrainian].
3. Klymenko, L.V. (2023). Doslidzhennia vplyvu viiny v Ukraini na rodynni tsinnosti suchasnoho studentstva [Study of the influence of the war in Ukraine on the family values of modern students]. Naukovyi vymir sotsialno-pedahohichnykh problem sohodennia – The scientific dimension of today’s socio-pedagogical problems. (O.V. Lisovtsia, S.O. Borysiuk (Eds.)). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
4. Kravets, V.P. (2003). Genderna pedahohika [Gender pedagogy]. Ternopil: Dzhura [in Ukrainian].
5. Kravets, V.P. & Kravets, S.V. (2020). Pidhotovka uchnivskoi molodi do usvidomlenoho batkivstva v zarubizhnii pedahohitsi ta zakladakh osvity [Preparation of student youth for conscious parenthood in foreign pedagogy and educational institutions]. Topical issues of the development of modern science. Sofia; Bulgaria: ACCENT [in Ukrainian].
6. Krasin, S.A. (2020). Realizatsiia pedahohichnykh umov formuvannia u studentiv vyshchoi shkoly hotovnosti do usvidomlenoho batkivstva [Implementation of pedagogical conditions for the formation of readiness for conscious parenthood among students of higher education]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia – Theory and methods of teaching and education.Kharkiv:Khar. nats. ped. un-t imeni H.S. Skovorody. No 48. P. 172–182 [in Ukrainian].
7. (2006). Metodychni materialy z pytan formuvannia usvidomlenoho batkivstva [Methodical materials on the formation of conscious parenthood]. H.M. Laktionovoi (Ed.). Kyiv: Derzhsotssluzhba, Khrystyianskyi dytiachyi fond [in Ukrainian].
8. Rebukha, L. (2022). Formuvannia u studentiv zakladiv vyshchoi osvity svidomoho ta vidpovidalnoho stavlennia do batkivskoi roli [Formation of a conscious and responsible attitude to the parental role in students of higher education institutions]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka [in Ukrainian].
9. Tverezovska, N. & Filippova, L. (2009). Sutnist ta zmist poniattia «pedahohichni umovy» [The essence and content of the concept of "pedagogical conditions"]. Nova pedahohichna dumka – A new pedagogical thought. No 3. P. 90–92 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 26
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Клименко, Л. В. (2024). АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 16-22. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-16-22