МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ

  • І. Мищишин кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-2740-8092
  • Х. Калагурка кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-3179-4694
Ключові слова: управління освітою, освітній маркетинг, адміністрування в освіті, якість освітніх послуг

Анотація

Реформування сучасної освіти з метою вдосконалення її якості вимагає не лише впровадження більш ефективних методів управління, а й застосування нових підходів, зокрема, маркетингового адміністрування. Метою статті є обґрунтування доцільності використання маркетингового адміністрування в системі сучасної середньої освіти, висвітлення та аналіз специфіки застосування основних інструментів такої діяльності. Маркетинг в освіті – це стратегія формування іміджу школи. Заклад, який інвестує в просування, фокусує свою увагу на розвитку учнів, а також декларує відповідний рівень якості освіти матиме в громаді вагомий статус. Хороша репутація в місцевому середовищі створюється завдяки популяризації діяльності школи у соціальних мережах, участі школярів чи педагогів у різноманітних конкурсах, влаштування внутрішньо- або міжшкільних заходів. Кожній школі необхідно творити свою власну ідентичність й окремішність, пропонувати щось виняткове, відмінне від інших закладів. Така унікальність підвищить статус школи, створить передумови для відбору найбільш кваліфікованих і мотивованих педагогічних працівників, забезпечить привабливість для потенційних користувачів освітніх послуг. Класичні маркетингові елементи: потреби, потенціал, продукт, просування, престиж, позиція в умовах освітнього простору набувають специфічного змісту й особливостей. Рольовий репертуар керівників шкіл суттєво розширюється, з’являються нові ролі: менеджера з маркетингу, менеджера бренду (школи), менеджера персонального брендингу, аналітика ринку, менеджера медіа та онлайн-спільноти, фахівця зі зв’язків з громадськістю. Маркетингове адміністрування сучасною школою є відповіддю на актуальні потреби сучасного ринку освітніх послуг. Таке управління спрямоване на задоволення потреб споживачів й водночас стає стимулом й передумовою забезпечення якості пропонованих послуг, посилення мотивації успіху вчительського колективу та передумовою розвитку педагогічних інновацій.

Посилання

References
1. Lisnievska, Yu.& Rybkina, S. (2020). Rol marketynhu v upravlinni suchasnoiu shkoloiu [The role of marketing in the management of a modern school]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho – Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Vol. 31 (70). No 3. P. 133–138 [in Ukrainian].
2. Mohylova, A. & Reshetnikova, I. (2016). Osoblyvosti marketynhu na rynku osvitnikh posluh [The specifics of marketing on the market for business services]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. No 10. Vol. 2. P. 21–25 [in Ukrainian].
3. Riabova, Z.V. (2014). Marketynhove upravlinnia v osviti: tekhnolohichnyi aspekt [Marketing management in education: technological aspect]. Narodna osvita – Public education. No 3(24). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2612 [in Ukrainian].
4. Tielietova, S. & Tielietov, O. (2011). Pedahohichnyi marketynh u diialnosti navchalnykh zakladiv [Pedagogical marketing in the activities of educational institutions]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management. No 3. Vol. 2. P. 117–124 [in Ukrainian].
5. Tsebrii, I.V. (2005). Marketynh v osviti i derzhavno-hromadske upravlinnia [Marketing in education and state and public administration]. Demokratychni protsesy ta demokratychna osvita – osnovy rozvytku sobornosti v Ukraini. Poltava: ASMI [in Ukrainian].
6. Fazlagic, A.J. (2014). Dlaczego w zarzadzaniu szkola potrzebny jest marketing? [Why marketing is needed in school management]. Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny. 4 (35). 2–7 [in Ukrainian].
7. Fazlagic, A.J. (2003). Marketingowe zarzadzanie szkola [Marketing school management]. CODN. Warszawa [in Polish].
8. Zebrok, P. (2015). Marketing w publicznych placowkach oswiatowych [Marketing in public educational institutions]. Edukacja humanistyczna. No 2 (33). 107–121 [in Polish]

Переглядів анотації: 21
Опубліковано
2024-03-28
Як цитувати
Мищишин, І., & Калагурка, Х. (2024). МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 37-43. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-4-37-43