Загальнодидактичні та методико-літературні принципи вивчення літературних творів з міфологічною образністю у старших класах загальноосвітньої школи

  • Yuliia Sydorenko аспірантка кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: загальнодидактичні принципи, методико-літературні принципи, міфологічна образність

Анотація

У статті розглядаються особливості застосування загальнодидактичних та методико-літературних принципів під час вивчення літературних творів з міфологічною образністю на уроках української літератури у 9–11 класах. Теоретично обґрунтовуються загальнодидактичні принципи природовідповідності, наочності, науковості та наводяться приклади їх використання на уроках. Серед методико-літературних принципів виділяються текстоцентризму, інтертекстуальності та проблемності. Визначаються основні закономірності їх практичного використання під час аналізу міфологічної образності творів.

Посилання

1. Alferov A. D. Psykholohyia razvytyia shkolnykov : ucheb. posobye po psykholohyy / A. D. Alferov. – Rostov n/D. : Fenyks, 2000. – 384 s.
2. Arnold Y. V. Problemы dyalohyzma, yntertekstualnosty y hermenevtyky v ynterpretatsyy khudozhestvennoho teksta / Y. V. Arnold. – SPb. : Obrazovanye, 1995. – 59 s.
3. Bozhovych L. Lychnost y ee formyrovanye v detskom vozraste (psykholohycheskoe yssledovanye) / L. Bozhovych. – M. : Prosveshchenye, 1968.
4. Bondarenko Yu. Zahalna model shkilnoho navchannia ukrainskoi literatury : monohrafiia / Yurii Bondarenko. – Nizhyn : NDU im. M. Hoholia, 2017. – 398 s.
5. Borysiuk T. Folklor i mifolohiia "Lisovoi pisni" Lesi Ukrainky / Tamara Borysiuk // Narodna tvorchist ta etnohrafiia. – 1991. – № 2. – S. 31–40.
6. Hladyshev V. V. Teoriia i praktyka kontekstnoho vyvchennia khudozhnikh tvoriv u shkilnomu kursi zarubizhnoi literatury : monohrafiia / V. V. Hladyshev. – Mykolaiv : Ilion, 2006. – 372 s.
7. Dovzhenko O. Zacharovana Desna / O. Dovzhenko. – K. : Molod, 1976. – 62 s.
8. Leites N. S. Vozrastnaia odarennost shkolnykov : ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenyi / N. S. Leites. – M. : Yzdatelskyi tsentr "Akademyia", 2000. – 320 s.
9. Praktycheskaia psykholohyia obrazovanyia / pod red. M. V. Dubrovynoi. – M., 1997.
10. Turhan O. Mifopoetychna semantyka zoomorfnykh obraziv u khudozhnii systemi Lesi Ukrainky / O.Turhan // Slovo i chas. – 2005. – № 8. – S. 9–15.
11. Ukrainka Lesia. Virshi. Dramatychni poemy / Lesia Ukrainka. – Kharkiv : Folio, 2006. – 351 s.

Переглядів анотації: 61
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Sydorenko, Y. (2018). Загальнодидактичні та методико-літературні принципи вивчення літературних творів з міфологічною образністю у старших класах загальноосвітньої школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 106-112. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-106-112