Мотиваційні основи навчально­дослідної діяльності студентів у процесі навчання математичної інформатики

  • N. O. Buhaiets кандидат педагогічних наук, асистент кафедри Кафедри інформаційних технологій та аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: мотив, мотивація, навчально-дослідна діяльність

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування і розвитку мотивації навчально-дослідної діяльності студентів у процесі навчання математичної інформатики.
Розвиток пізнавальних мотивів розглядається як важлива і невід’ємна складова процесу навчання і навчально-дослідної діяльності студентів. В статті охарактеризовано основні природні закономірності і психологічні фактори, які лежать в основі дослідницької поведінки людини, наведено характеристики студентів, які мотивовані до навчально-дослідної діяльності. Розглядається вплив зовнішніх і внутрішніх мотивів на формування і розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів. Умови високої новизни і складності, суб’єктивна невизначеність розглядаються як основні причини дослідницької поведінки людини. Звертається увага на особливості формування мотивації досягнення успіху в процесі навчально-дослідної діяльності. На основі теоретичних мотиваційних основ дослідницької діяльності та досвіду практичної роботи описані способи мотивації навчально-дослідної діяльності в процесі навчання математичної інформатики.

Посилання

1. Belykh S. L. Upravlenye yssledovatelskoi aktyvnostiu studenta: metod. posobye dlia prepodavatelei vuzov y metodystov / pod red. A. S. Obukhova. Yzhevsk: UdHU,2008.72s.
2. Zhyvanova V. A. Psykholohichni osnovy rozvytku interesu studentiv do naukovo­ doslidnytskoi diialnosti. Horyzonty obrazovanyia. 2012. № 1 (34). S. 19–21.
3. Zelinska T. M. Formuvannia motyvatsii dosiahnennia uspikhu u maibutnikh uchyteliv: navch. posib. Cherkasy: Brama, 2004. 70 s.
4. Kobylnyk T. P. Vykorystannia metodu proektiv pry navchanni matematychnoi informatyky. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia № 2. Kompiuterno­
oriientovani systemy navchannia: zb. nauk. prats / redrada. Kyiv: NPU imeni M. P. Dra­homanova, 2011. № 11 (18). S. 56–61.
5. Kostiuk H. S. Navchalno­vykhovnyi protses ta psykhichnyi rozvytok osobystosti / za red. L. M. Prokoliienko. Kyiv: Radianska shkola, 1989. 607 s.
6. Kuliutkyn Yu. N. Psykholohyia obuchenyia vzroslykh. Moskva: Prosveshchenye, 1985. 138 s.
7. Mashbyts E. Y. Psykholohycheskye osnovy upravlenyia uchebnoi deiatelnostiu. Kyev: Vysshaia shkola, 1987. S. 224.
8. Morze N. V., Kuzmynskaia E. H. Orhanyzatsyia samostoiatelnoi raboty studentov v kontekste formyrovanyia yssledovatelskoi kompetentnosty. URL: http://ifets.ieee.org/­
russian/depository/v16_i1/pdf/8.pdf.
9. Poddiakov A. N. Yssledovatelskoe povedenye: stratehyy poznanyia, pomoshch, protyvodeistvye, konflykt. 2­e yzd., yspr. y dop. Moskva: PERSE, 2006. 240 s.
10. Podoliak L. H., Yurchenko V. I. Psykholohiia vyshchoi shkoly: navch. posib. dlia mahi­ strantiv i aspirantiv. Kyiv: TOV "Fil­studiia", 2006. 320 s.
11. Rean A. A., Kolomynskyi Ya. L. Sotsyalnaia pedahohycheskaia psykholohyia. Sankt­ Peterburh: Pyter, 1999. S. 54–63.
12. Talyzyna N. F. Pedahohycheskaia psykholohyia: ucheb. posobye dlia stud. sred. ped.
ucheb. zaved. Moskva: Yzdatelskyi tsentr "Akademyia", 1998. 288 s.

Переглядів анотації: 61
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Buhaiets, N. O. (2018). Мотиваційні основи навчально­дослідної діяльності студентів у процесі навчання математичної інформатики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 83-89. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-83-89