Шкільний фізичний експеримент у сучасних умовах

  • V. Blindar магістрант спеціальності "Середня освіта. Фізика" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • M. Rudenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: шкільний фізичний експеримент, фізичні прилади, лабораторні роботи

Анотація

У статті розглядається питання про вдосконалення шкільного фізичного експерименту в сучасних умовах, його ролі в розбудові Нової української школи. Згідно закону "Про освіту" однією з ключових компетентностей, які повинні бути сформовані у випускника середньої загальноосвітньої школи, є компетентність у галузі природничих наук, техніки та технологій. Засобом формування цієї компетентності є предмети природничого циклу, серед яких чільне місце займає фізика. Саме при вивченні цього навчального предмета, умілому використанні навчального фізичного експерименту створюються сприятливі умови для формування названої компетентності.
У практиці навчання фізики склалася чітка система навчального фізичного експерименту, розроблені прилади та відповідне дидактичне забезпечення. Проте останнім часом з’явилася низка факторів, які вимагають удосконалення матеріальної бази, а також методики використання навчального фізичного експерименту. На основі аналізу стану викладання фізики в середній школі автори приходять до висновку про необхідність удосконалення матеріальної бази для проведення шкільного фізичного експерименту, а також ширшого використання в навчальному процесі творчих лабораторних робіт та домашнього фізичного експерименту.
Запропоновані авторами зміни дозволять повніше реалізувати головну мету навчання фізики в середній школі – розвиток особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, формуванню в них фізичного знання про явища природи, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, ширше розкрити прикладний характер фізики, що в кінцевому підсумку дозволить сформувати в школярів одну з ключових компетентностей – компетентність у галузі природничих наук, техніки та технологій.

Посилання

1. Velychko, S. P. (1998), Rozvytok systemy navchalnoho eksperymentu ta obladnannia z fizyky u serednii shkoli [Development of the system of training experiment and equipment in physics in high school], Kirovohrad [in Ukrainian].
2. Velychko, S. P. (2013). Synerhetychni zasady rozvytku systemy suchasnoho navchalnoho eksperymentu ta obladnannia z fizyky [Synergetic principles of the development of a system of modern learning experiment and physics equipment] Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka – Collection of scientific works of Kamenets-Podilsky National University Ivan Ogienko. Series: Pedagogical, Vol. 19. 268–269 [in Ukrainian].
3. Voitkiv, H. (2009). Navchalnyi fizychnyi eksperyment yak osnovne dzherelo aktyvizatsii piznavalnoi diialnosti uchniv z fizyky [Educational physical experiment as the main source of activation of cognitive activity of students in physics] Naukovi zapysky. Seriia "Pedahohichni nauky" – Proceedings. Series "Pedagogical Sciences". Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, (82), 2. 303–307 [in Ukrainian].
4. Davydenko, S. M., Knorozok, L. M., & Rudenko, M. P. (2015). Orhanizatsiia vykonannia tvorchykh laboratornykh robit pry navchanni fizyky v serednii shkoli [Organization of the implementation of creative laboratory work in the study of physics in high school] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriia
"Pedahohichni nauky" – Bulletin of Chernihiv Taras Shevchenko National Pedagogical University. Series "Pedagogical Sciences", (127). Chernihiv. 32–34 [in Ukrainian].
5. Karpenko, S. I., Knorozok, L. M., & Rudenko, M. P. (2014). Domashnii eksperyment iz fizyky na druhomu stupeni navchannia [Home Physics Experiment at Second Degree] Visnyk
Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriia "Pedahohichni nauky" – Bulletin of Chernihiv Taras Shevchenko National Pedagogical
University. Series "Pedagogical Sciences". Chernihiv, (116). 45–48 [in Ukrainian].
6. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03.02.2005 r. № 79 "Pro zatverdzhennia Bazovoho pereliku zasobiv navchannia ta obladnannia navchalnoho i zahalnoho pryznachennia dlia navchalnykh kabinetiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (z pryrodnycho-matematychnykh i tekhnolohichnykh dystsyplin)" [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of February 3, 2005 No. 79 "On Approval of the Basic List of Educational Equipment and Equipment for Education and General Purpose for Study Units of General Educational Institutions (on Natural Sciences, Mathematical and Technological Disciplines)" [in Ukrainian].
7. Savchenko, V. F., Boiko, M. P., Didovych, M. M., Zakaliuzhnyi, V. M., & Rudenko, M. P., (2011). Navchalnyi fizychnyi eksperyment (metodychnyi praktykum) [Educational physical experiment (methodical workshop). Nizhyn: Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia [in Ukrainian].
8. Sadovyi, M. I., Vovkotrub, V. P., & Tryfonova, O. M., (2013), Vybrani pytannia zahalnoi metodyky navchannia fizyky [Selected questions of the general methodology of teaching physics]. Kirovohrad: PP "Tsentr operatyvnoi polihrafii "Avanhard" [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 161
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Blindar, V., & Rudenko, M. (2019). Шкільний фізичний експеримент у сучасних умовах. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 8-14. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-8-14