Емоційна компетентність майбутнього фахівця дошкільної освіти: суть та умови формування

  • O. L. Kononko доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: емоційна сприйнятливість, емоційний профіль, емоційні здібності

Анотація

У статті обґрунтовано сутність емоційної компетентності як інтегральної характеристики особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти, яка засвідчується його здатністю сприймати, диференціювати та адекватно реагувати на емоційну інформацію; контролювати та регулювати емоції (власні та інших людей), блокувати негативні; регулювати взаємини з оточуючими людьми, виявляти до них емпатію, уміння поставити себе на їхнє місце; осмислювати мотиви своєї поведінки, використовувати педагогічну рефлексію. Вони виступили критеріями оцінки типу емоційної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти. Бралися до уваги стабільність, інтенсивність, модальність, спрямованість емоцій та збалансованість вказаних вище проявів. Виділено чотири типи емоційної компетентності досліджуваних – збалансований, індивідуалістично орієнтований, соціально орієнтований та непроявлений. Встановлено, що до збалансованого конструктивного типу відноситься лише чверть студентів експериментальної групи, інші три чверті досліджуваних характеризуються дисбалансом домінантних ознак емоційної компетентності або нездатністю виявляти назовні свої внутрішні переживання та індиферентним ставленням до процесів, подій, ситуацій. Це актуалізувало необхідність організації системи навчальної та
виховної роботи, спрямованої на вдосконалення самопізнання, саморегуляції та емоційної поведінки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Розроблено та визначено ефективність педагогічних умов оптимізації освітнього процесу, покращання показників когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового компонентів досліджуваного явища, до яких віднесено: сприяння усвідомленню студентами себе самих як об’єктів особистісного та професійного зростання; розвиток здатності аналізувати власні позитивні та негативні переживання; вправляння в умінні самостійно виходити з кризових ситуацій, долати перешкоди на шляху до мети, зберігати емоційну рівновагу, підтримувати позитивне самопочуття; формування навичок ефективної прогностики, регуляторної гнучкості, прояву емоційної сприйнятливості та чуйності.

Посилання

1. Andreeva, Y. N. (2003). Razvytye эmotsyonalnoi kompetentnosty pedahohov [The development of emotional competence of teachers] Psykholohyia obrazovanyia sehodnia: teoryia y praktyka [Психология образования сегодня: теория и практика] Mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. International Scientific and Practical Conference. Mynsk, 66–168 [in Russia].
2. Anikeienko, M. I. (2007). Analitychnyi pohliad na problemu diahnostyky rivnia emotsiinoi stiikosti [An analytical look at the problem of diagnostics of the level of social security] Visnyk KhNPU im. H. S. Skovorody. Seriia "Psykholohiia" – Bulletin of KhNPU named after G. S. Skovoroda. Psychology Series. Kharkiv: KhNPU, (25). 5–11 [in Ukrainisn].
3. Vyliunas V. (2007). Psykholohyia emotsyi [Психология эмоций]. Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].
4. Derevianko, S. P. (2009). Emotsiinyi intelekt yak chynnyk sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii osobystosti do studentskoho seredovyshcha [Emotional intelligence as a factor of social and psychological adaptation of personality to the student environment]. Extended abstract
of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainisn].
5. Zarytska, V. V. (2012). Emotsiinyi intelekt u systemi profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv humanitarnoho profiliu [Emotional intelligence in the system of professional training of humanitarian specialists]. Extended abstract of Doctor's thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainisn].
6. Mylman, V. Е. (1990). Metod yzuchenyia motyvatsyonnoi sferы lychnosty [Emotional intelligence in the system of professional training of humanitarian specialists] Praktykum po
psykhodyahnostyke. Psykhodyahnostyka motyvatsyy y samorehuliatsyy – Workshop on psychodiagnostics. Psychodiagnostics of motivation and self-regulation. Moskva. 23-43 [in
Russian].
7. Plakhotnykova, Y. V., & Morosanova, V. Y. (2004). Razvytye lychnostnoi samorehuliatsyy [The development of personal self-regulation]. Moskva: Verbum-M [in Russian].
8. Yusupova, H. V. Sostav y yzmerenye еmotsyonalnoi kompetentnosty [Composition and measurement of emotional competence]. Extended abstract of candidate's thesis. Kazan [in
Russian].

Переглядів анотації: 106
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Kononko, O. L. (2019). Емоційна компетентність майбутнього фахівця дошкільної освіти: суть та умови формування. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 28-36. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-28-36