Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів

  • N. A. Bessarab аспіратка Інституту проблем виховання НАПН України, науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти"
Ключові слова: міжкультурна толерантність, освітнє середовище, міжкультурне спілкування

Анотація

У статті проаналізовано особливості виховання учнів молодшого шкільного віку у контексті виховання міжкультурної толерантності, набуття досвіду вирішення складних соціально-етичних завдань, повязаних з проблемою уміння вести діалог з однолітками. Визначені головні напрями регуляції моральної поведінки молодших школярів, наявність позитивного емоційного ставлення дитини до відповідних зразків діяльності та рівень розвитку моральної самосвідомості. Зроблено висновок, що важливим чинником, який впливає на розвиток толерантності молодших учнів, є їх включення в освітнє середовище, як особливого соціального простору, для якого характерним є соціальна й культурна структурованість, наявність ключових осіб (педагогів, вихователів), значне зростання інформаційних потоків пізнавального й загальнокультурного характеру. За результатами вивчення наукових праць українських і зарубіжних учених та їх теоретичного аналізу зроблено припущення, що молодший шкільний вік, зумовлений віковими і психологічними особливостями у процесі загального розвитку дитини, є сприятливим періодом у розвитку міжкультурно толерантної особистості. Знання про міжкультурну толерантність, набуті учнями молодшого шкільного віку, допомагають переконувати їх у доцільності прийняття рішень і толерантних учинків щодо іншої особистості, а також усвідомлено управляти власними емоціями. Внаслідок цього толерантна свідомість у дитини має формуватись у процесі оволодіння суб’єктами здібності пристосовуватися до соціального середовища та розуміння його, а успішна соціалізація започатковує розвиток навичок міжкультурної толерантності. Для виховання молодого покоління, яке б мало загальнолюдське мислення, небхідно розглянути культури не одного, а багатьох народів для зіставлення та усвідомлення їхніх цінностей інорм.

Посилання

1. Babakova, O. O. (2015). Mizhkulturna tolerantnist v strukturi profesiino obumovlenykh komponentiv osobystosti maibutnoho fakhivtsia [Intercultural tolerance in the structure of the
professionally determined personality components of a future specialist] Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University.
(1). 63–66 [in Ukrainian].
2. Barbelko, N. (2011). Tolerantnist ta yii vydy [Tolerance and its types] Humanitarni ta sotsialni nauky – The humanities and social sciences. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky,
260–263 [in Ukrainian].
3. Bulakh, I. S. (2016). Psykholohiia osobystisnoho zrostannia pidlitka [Psychology of adolescent personal growth]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
4. Vasylynka, M. I. Vykhovannia tolerantnosti u molodshykh shkoliariv zasobamy predmetu "Muzyka" v umovakh polikulturnoho prostoru [Educating tolerance in younger students
by means of the subject "Music" in the context of multicultural space]. URL: http://archive.Nbuv.gov.ua/portal/ natural/NVUu/ Ped/ 2011_20/ basilinka.pdf [in Ukrainian].
5. Skrypchenko, O. V., Dolynska, L. V., & Ohorodniichuk. Z. V. ta in (2008).Vikova ta pedahohichna psykholohiia [Age and pedagogical psychology]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].
6. Zarivna, O. (2007). Rol osvity u formuvanni tolerantnosti studentskoi molodi [The role of education in shaping student tolerance] Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine,
3. 103–108 [in Ukrainian].
7. Ivanchuk, M. H. (2000). Intehratyvnyi kharakter formuvannia moralnykh yakostei osobystosti molodshoho shkoliara [The integrative character of the formation of moral qualities of the personality of a younger schoolboy] Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and
psychology. 1. 66–72 [in Ukrainian].
8. Kazanzhy, I. V. (2015). Vykhovannia tolerantnoi povedinky uchniv pochatkovoi shkoly [Education of tolerant behavior of elementary school students] Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina" – Collection of scientific works of Khmelnitsky Institute of Social Technologies, University of Ukraine, 11. 7–10 [in
Ukrainian].
9. Podolska, Ye. A. (2006). Kredytno-modulnyi kurs kulturolohii [Credit-module course in cultural studies]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
10. Shvalb, Yu. M. (2005). Vozrastnaia psykholohyia [Age-related psychology]. Donetsk: Nord-Press [in Russian].
11. Shevtsova, H. H. (2015). Molodshyi shkilnyi vik: tradytsii ta innovatsii v doslidzhenniakh [Junior school wik: traditions and innovations in previous years] Pedahohichni nauky – Pedagogical Sciences. Kherson, KhDU, (LXVIII). 134–138 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 170
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Bessarab, N. A. (2019). Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 52-58. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-52-58