Передумови формування світосприйняття у дітей 5–6 років

  • Yu. V. Moiseenko аспірантка Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: світогляд, самосвідомість, образ світу

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування світосприйняття дитини 5–6 років. Обґрунтовано актуальність даної проблеми та визначено сутність "світо-сприйняття" як складової багаторівневої структури світогляду. Розглянуто світосприйняття дошкільника через призму формування світогляду та картини світу дитини. Визначено передумови формування світосприйняття у дітей 5–6 років.

Посилання

1. Bila, I. M. (2013). Svitospryjmannja: osnovy i peredumovy u doshkiljnomu vici [Worldviews: the basics and prerequisites of preschool age] Aktualjni problemy psykhologhiji –
Actual problems of psychology. Kyiv: Sribnakhvylja. (9), 4, 4–13 [in Ukrainian].
2. Ghromova, N. M. (2008). Obraz svitu i mentaljnistj osobystosti u sociokuljturnomu prostori [The image of the world and the mentality of the individual in the socio-cultural space]
Naukovyj visnyk Melitopoljsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu – Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University (1), 1–5.. URL:
http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/articles/2008/08_01gnmosm.pdf [in Ukrainian].
3. Prychepii, A. M. (2007). Filosofiia [Philosophy]. (2nd ed., rev., enl.). Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
4. Kondratenko, H. P. (2007). Estetychne svitospryiniattia pidlitkiv: sutnist, osoblyvosti, rozvytok [Aesthetic worldview of adolescents: nature, features, development] Visnyk Lvivskoho
universytetu – Bulletin of the University of Lviv, 22, 51–57 [in Ukrainian].
5. Kononko, O. L. (2013). Formuiemo u starshykh doshkilnykiv tsilisne svitobachennia [Forming a holistic outlook for older preschoolers]. Kyiv: Imeks-LTD [in Ukrainian].
6. Kononko, O. L. (2010). Teoretychni problemy formuvannia u ditei shostoho-somoho rokiv zhyttia tsilisnoho svitobachennia [Theoretical problems of formation in children of the sixth-
seventh years of life of holistic worldview] Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi – Theoretical and methodological problems of upbringing of children and students. 14 (I). 162–174 [in Ukrainian].
7. Kremin, V. H. (2008). Entsyklopediia osvity Akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy [Encyclopedia of Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine]. Kyiv: YurinkomInter [in Ukrainian].
8. Leontev, A. N. (1972). Problemы razvytyia psykhyky [Problems of development of the psyche]. Moskva: Yzdatelstvo Moskovskoho unyversyteta [in Russian].
9. Obukhova, L. F. (1995). Detskaia psykholohyia: teoryy, fakty, problemy [Child psychology: theories, facts, problems]. Moskva: Tryvola [in Russian].
10. Rusevych, V. V. (2009). Pedahohycheskye uslovyia formyrovanyia obraza myra u detei 5–7 let [Pedagogical conditions for the formation of the image of the world in children 5–7
years]. Extended abstract of candidate's thesis. Volhohrad [in Russian].
11. Smyrnova, E. O. (2009). Detskaia psykholohyia [Child psychology]. (3rd ed., rev.). Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].
12. Feldshtei, D. Y. (1989). Psykholohyia razvytyia lychnosty v ontoheneze [Psychology of personality development in ontogenesis]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].
13. Shvalb, Yu. M. (2010). Zhyznennyi opyt kak problema psykholohyy soznanyia [Life experience as a problem in the psychology of consciousness] Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Seriia "Psykholohiia" – Bulletin of Kharkiv National University. VN Karazin. Psychology Series. (4). 178–181 [in Ukrainian].
14. Shelestova, L. V. (2014). Formuvannia kartyny svitu starshykh doshkilnykiv: stratehiia, napriamky, praktychna realizatsiia [Shaping the picture of the world of senior preschoolers: strategy, directions, practical implementation]. 36 [in Ukrainian].
15. Shmelova, T. V. (2008). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do formuvannia este¬tych-noho svitospryimannia v molodshykh shkoliariv [Preparing future teachers for the formation of an
aesthetic worldview in younger students]. Extended abstract of candidate's thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].
16. Yakymenko, S. I. (2017). Formuvannia svitohliadu u starshykh doshkilnykiv ta molodshykh shkoliariv v osvitno-intehrovanomu seredovyshchi: teoriia i praktyka [Formation of outlook in senior preschoolers and younger students in an educationally integrated environment: theory and practice]. Kyiv: SLOVO, 2017.

Переглядів анотації: 139
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Moiseenko, Y. V. (2019). Передумови формування світосприйняття у дітей 5–6 років. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 77-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-77-82