Досвід умов формування професійної компетентності майбутніх учителів історії

  • A. P. Hrytsenko докторант Національного університету імені М. П. Драгоманова Глухів, Україна
Ключові слова: професійна компетентність, компетентнісний підхід, історія

Анотація

Метою статті є визначення сучасних вимог до формування професійної компетентності майбутніх учителів історії та аналіз наукової, педагогічної, психологічної та методичної літератури з теми дослідження. У статті проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід формування основних теоретичних і законодавчих положень для формування професійної компетентності майбутніх учителів історії за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій як інтеграційної якості особистості до здійснення інформаційної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві. Визначено, що сучасні гаджети та ресурси Інтернету використовуються вчителями та викладачами як у роботі зі всім класом / групою або у малих групах, так і при виконанні учнями / студентами індивідуальних завдань. Однак їх ефективне використання можливе лише за наявності в учнів / студентів (майбутніх учителів історії) відповідного рівня інформаційно комунікаційної компетентності. Представлено приклади важливої ролі взаємодії між учасниками освітнього процесу за допомогою мережі Інтернет, коли ведеться обмін інформацією, обговорення питань на форумі, демонстрація презентацій проектів з обліком результатів навчання, що кваліфікується як онлайн-навчання або вебнавчання. Доведено, що в ході використання інформаційно-комунікаційних технологій підвищується рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів історії, розвивається їх мотивація, критичне мислення, підвищується середній рівень їх навчальних досягнень у поєднанні індивідуального підходу та активних колективних форм роботи у процесі навчання, що дає можливість гнучко варіювати викладачеві зміст курсів та набір навчальних завдань.

Посилання

1. Hrytsenko, A. (2018). Osnovni skladovi informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv istorii [The main components of information competence of future history teachers].
Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical Journal. 4, 86–90 [in Ukrainian].
2. Dehtiarova, H. (2015). Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist pedahoha yak zasib profesiinoho samovdoskonalennia [Teacher information and communication competence as a
means of professional self-improvement.]. Pedahohichni nauky: zb. nauk. prats Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka – Pedagogical Sciences:
Coll. Sciences. Proceedings of the Poltava National Pedagogical University named after VG Korolenko. Poltava. (64). 75–81 [in Ukrainian].
3. Yevropeiska systema pidvyshchennia kvalifikatsii protiahom zhyttia [European Lifelong Learning System] (2010). Yevropeiska yakist u profesiinii osviti ta navchanni – European quality
in vocational education and training. URL: http://www.eqavet.eu/gns/ policy-context/european-vet-initiatives/european-qualifi cations-framework.aspx [in Ukrainian].
4. Zhaldak, M., Ramskyi, Yu., & Rafalska, M. (2009). Model systemy sotsialno-profesiinykh kompetentnostei vchytelia informatyky [Model of the system of social and professional competences of the teacher of informatics]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia – Scientific journal of NP
Dragomanov. Series 2. Computer-based Learning Systems. Kyiv. 7, 3–10 [in Ukrainian].
5. Konoshevskyi, L., Konoshevskyi, O. (2012). Formuvannia informatsiino-komuikatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv matematyky [Formation of information and communication competence of future mathematics teachers]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity – Problems and prospects of formation of national humanitarian and technical elite. Kharkiv. (32–33). 40–46 [in Ukrainian].
6. Navchalni prohramy dlia 5–9 klasiv. Istoriia Ukrainy. Vsesvitnia istoriia [Curriculum for grades 5–9. History of Ukraine. World History] (2018). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/-
zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5–9-klas [in Ukrainian].
7. Bykov, V. (2017). Otsiniuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti uchniv ta pedahohiv v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv v osviti [Assessment of information and
communication competence of students and teachers in the context of European integration processes in education]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].
8. Prokopchuk, V. (2018). Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist maibutnoho vchytelia istorii ta pravoznavstva: teoretychnyi aspect [Information and Communication Competence of a Future History and Law Teacher: Theoretical Aspect]. Pedahohichnyi chasopys Volyni – Pedagogical journal of Volhynia. Lutsk. 1, 93–101 [in Ukrainian].
9. Pro vnesennia zmin do navchalnykh prohram z istorii Ukrainy dlia 5–9 ta 10–11 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [About modification of educational programs on history of
Ukraine for 5–9 and 10–11 grades of institutions of general secondary education]. (2019). Baza danykh "Zakonodavstvo Ukrainy" – Legislation of Ukraine database. URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih-program-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti [in Ukrainian].
10. Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007–2015 roky: Zakon Ukrainy [About the Fundamental Principles of Information Society Development in
Ukraine for 2007–2015: Law of Ukraine]. (2007). Verkhovna Rada Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16 [in Ukrainian].
11. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [On Approval of the Strategy of Information Society
Development in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (2013). Kabinet Ministriv Ukrainy – Cabinet of Ministers of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 [in Ukrainian].
12. Soroko, N. (2015). Rol mizhnarodnykh proektiv u otsiniuvanni informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti vchyteliv (dosvid Estonii, Latvii ta Lytvy) [The role of international
projects in assessing teachers' information and communication competence (experience of Estonia, Latvia and Lithuania)]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal – Ukrainian Pedagogical
Journal. 3, 22–35 [in Ukrainian].
13. Spivpratsia u sferi yevropeiskoi polityky (ramky ET2020) [European policy cooperation (ET2020 framework).]. URL: https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en [in Ukrainian] .
14. Shestopaliuk, O. (2014). Analiz osoblyvostei rozvytku informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pravoznavstva [Analysis of peculiarities of development of
information and communication competence of future law teachers]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia – Theory
and practice of social systems management: philosophy, psychology, pedagogy, sociology. 3, 123–129 [in Ukrainian].
15. Call to Action. EDUsummIT 2009 Summary. (2009). URL: http://www.curtin.edu.au/edusummit/edusummit-archive/call-to-action-2009.cfm [in English].
16. Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in ducation and training (‘ET 2020) 2009/C 119/02 / EUR-lexaccessto European Union Law. (2009). URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-
semester_en [in English].
17. Digital Agenda for Europe (DAE) European Commission ofi cial site. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-2020-strategy [in English].
18. Kennisbasis IKT. (2013). URL: https://10voordeleraar.nl/documents/site_10voordeleraar-nl/Toetsgidsen/Kennisbasis%20ICT%202013.pdf [in English].
19. Summery of the Education and Adoption Act. (2016). URL: http://services.parliament.uk/bills/2015-16/educationandadoption.html [in English].
20. Teachers Appraisal Policy. (2015/2016). REAch2 Academy Trust. URL: http://reach2.org/about-us/how-we-work [in English].

Переглядів анотації: 152
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Hrytsenko, A. P. (2019). Досвід умов формування професійної компетентності майбутніх учителів історії. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 120-126. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-120-126