Організаційно-методичні основи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти

  • О. Р. Kirdan кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та соціально- поведінкових наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Ключові слова: галузь знань, спеціальність, зміст освіти

Анотація

У статті обґрунтовано організаційно-методичні основи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, які передбачають сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених нормативно-правових, організаційно-методичних та процесуальних кроків реалізації неперервної освіти та професійного розвитку економіста. Методичним інструментарієм дослідження стали загальнонаукові і конкретно наукові методи: аналіз літератури та нормативних документів; порівняння, класифікація, узагальнення, ретроспективний і порівняльний аналіз. Проаналізовано та узагальнено положення стандартів вищої економічної освіти в Україні за 1998–2019 рр. Визначено, що організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти України у 1998–2013 рр. ґрунтувалися на принципах професійного розвитку; наступності у вивченні змісту навчальних дисциплін у рамках горизонтальної та вертикальної структуризації неперервної освіти; предметно-орієнтованого підходу; компетентнісного підходу; систематичності і послідовності; зв’язку теорії з практикою; науковості; доступності; єдності навчання, виховання і безперервного особистісного професійного розвитку майбутнього економіста; уніфікації та диференціації.

Посилання

1. Kyrdan, A. P. (2019). Ennovatsyonnye formy y tekhnolohyy professyonalnoi podhotovky budushchykh ekonomystov v systeme nepreryvnoho obrazovanyia [Innovative forms and technologies of future economists' professional training in the system of continuous education.]. Khumanytarny balkansky yzsledovanyia – Humanitarian Balkan Studies. (Vols. 1–
3; Vol. 3, 2 (4), 27–30) [in Russian].
2. Normatyvni prohramy profesiino oriientovanykh dystsyplin dlia spetsialnosti "Bankivska sprava" [Regulatory programs of professionally oriented disciplines for the specialty "Banking"]. (1998). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
3. Osvitno-profesiina prohrama perepidhotovky spetsialista napriamu 0501 "Ekonomika i pidpryiemnytstvo" [Educational and professional program of retraining of the specialist of the
direction 0501 "Economics and entrepreneurship"]. (2003). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
4. Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky bakalavra za spetsialnostiamy napriamu 0501 "Ekonomika i pidpryiemnytstvo" [Educational and professional program of preparation of the
bachelor in the specialties of direction 0501 "Economics and entrepreneurship"] (2006). Kyiv: KNEU imeni Vadyma Hetmana [in Ukrainian].
5. Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky mahistra za spetsialnostiamy haluzi znan 0305 Ekonomika ta pidpryiemnytstvo (2013). [Master's Degree Program in Knowledge 0305
Economics and Entrepreneurship]. Kyiv: DVNZ "Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana" [in Ukrainian].
6. Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniu¬ietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [On approval of the list of branches of knowledge and
specialties for which higher education applicants are trained]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.04.2015 r. № 266 – Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated
29.04.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (data zvernennia 28.05.2019) [in Ukrainian].
7. Pro osoblyvosti zaprovadzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity [About peculiarities of introduction of the
list of branches of knowledge and specialties by which preparation of applicants for higher education is carried out]. Zatverdzhenoho postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.04.2015 r. № 266: nakaz MON Ukrainy vid 06.11.2015 № 1151 – Approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 26.04.2015 No. 266: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 06.11.2015 No. 1151. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 (data zvernennia 28.05.2019) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 111
Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
KirdanО. Р. (2019). Організаційно-методичні основи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 127-132. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-2-127-132