Динаміка розвитку навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови в контексті діяльнісного підходу

  • M. F. Shmyr кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, розвиток, діяльнісний підхід

Анотація

У статті розглядається навчально-пізнавальна діяльність студентів у процесі навчання іноземної мови. Уточнюються поняття "діяльність" та "пізнавальна
діяльність". Діяльність розглядається не просто як активність людини, а як складна динамічна система, що має свою структуру, свій розвиток, а пізнавальна діяльність – це свідома діяльність людини, яка складається із чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення і практичної діяльності. Підкреслюється, що пізнавальна діяльність ґрунтується на діяльнісній теорії навчання, а методологічною основою її формування і розвитку є діяльнісний підхід. Навчально-пізнавальна діяльність реалізується у процесі формування компетенцій, а саме: предметно-змістової, методологічної, ціннісно-мотиваційної, організаційної, практичної, комунікативної, творчої. Названі компетенції проявляються і конкретизуються у професійній компетентності, яка лежить в основі підготовки вчителя іноземної мови. Складовими елементами означеної компетентності є: мотиваційна, мовна, мовленнєва, комунікативна, діяльнісна, лінгвокраїнознавча, соціокультурна та методична. Розкривається взаємозвʼязок названих компетенцій. Зосереджується увага на характеристиці пізнавальних умінь, що визначають
продуктивність пізнавальної діяльності, являючись одночасно її продуктом. Серед важливих умінь пізнавальної діяльності визначаються: уміння аналізувати
і порівнювати, застосовувати індукцію і дедукцію, мисленнєвий (уявний) експеримент, уміння пояснювати й обґрунтовувати свою точку зору. До важливих
умінь належать: уміння абстрагування, синтезування, класифікування та інші. У дослідженні увага приділялася значенню діяльнісного підходу у формуванні
пізнавальної діяльності студентів. Для визначення ефективності його впровадження визначено рівні розвитку компонентів пізнавальної діяльності. Дослідження показує, що пізнавальна діяльність студентів експериментальних груп знаходиться переважно на евристичному рівні, меншою мірою проявляється репродуктивний. Наводяться порівняння результатів отриманих під час констатувального і формувального етапів експерименту, що представлено на графіках 1, 2. Результати дослідження переконливо доводять, що ефективному формуванню пізнавальної діяльності значною мірою сприяє застосування діяльнісного підходу у процесі навчання іноземної мови.

Посилання

1. Atanov, H.A. (2011). Deiatelnostnyi podkhod v obuchenyy [Activity approach in training]. Donetsk: EAY-Press [in Ukrainian].
2. Atanov, H.A. & Pustynnykova, Y.N. (2002). Obuchenye y yskusstvennyi yntelekt, yly Osnovy sovremennoi dydaktykyanov [Training and Artificial Intelligence, or the Basics of
Modern Dream Didactics]. Donetsk: Yzd-vo DOU [in Ukrainian].
3. Busel, V.T. (Eds.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian (with additions and
supplements)]. Kyiv; Irpin: VTF "Perun" [in Ukrainian].
4. Vorovshchykov S. (2007). Uchebno-poznavatelnaia kompetentnost starsheklassnykov: sostav y struktura [High school students' educational and cognitive competence: composition and structure]. Nauka y shkola, 1, 36–38 [in Ukrainian].
5. Holovan, M. (2008). Kompetentsiia i kompetentnist: dosvid teorii, teoriia dosvidu [Competence and competence: experience of theory, theory of experience]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine, 3, 23–30 [in Ukrainian].
6. Kostiuk, H.S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and mental development of the individual]. Kyiv: Radianska
shkola [in Ukrainian].
7. Leontev, A.N. (1975). Deiatelnost. Soznanye. Lychnost [Activity. Consciousness. Personality]. Moskva: Pedahohyka [in Russian].
8. Malafiik, I.V. (2009). Dydaktyka [Didactics]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
9. Talyzyna, N.F. (1984). Upravlenye protsessom usvoenyia znanyi [Management of knowledge assimilation process]. Moskva: Yzd-vo MHU [in Russian].
10. Shchukyna, H. (1986). Rol deiatelnosty v uchebnom protsesse [The role of activity in the learning process]. Moskva: Prosveshchenye [in Russian].

Переглядів анотації: 71
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Shmyr, M. F. (2019). Динаміка розвитку навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови в контексті діяльнісного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 82-93. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-3-82-93