PROCES WYCHOWANIA UCZNIÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE

  • T. Turchin доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Україна
  • H. Beiger доктор педагогіки, старший викладач кафедри педагогіки Державної вищої професійної школи у м. Хелм, Польща
  • R. Lubkowski аспірант педагогічної підготовки, Державне вище професійне училище у м. Хелм, Польща

Анотація

Artykuł jest poświęcony aktualnemu problemowi wojskowo-patriotycznej edukacji młodzieży studenckiej i jej przygotowania do obrony Ojczyzny. Autorzy analizują teoretyczne i praktyczne aspekty problematyki kształtowania patriotyzmu młodego pokolenia klas wojskowych w trakcie studiowania przedmiotu "Wychowanie wojskowe". Zwraca się uwagę na niedostateczną skuteczność tradycyjnych form i środków wychowania wojskowo-patriotycznego oraz szereg własnych propozycji podniesienia poziomu wykształcenia wojskowo-patriotycznego studentów wojskowych w procesie studiowania przedmiotu "Wychowanie wojskowe". Treść i znaczenie projektu Certified Military Classes, który poszerza ofertę edukacyjną dla młodzieży zainteresowanej różnymi ścieżkami kariery związanej z wojskiem i ma na celu przygotowanie młodych mężczyzn i kobiet do służby wojskowej. Przedstawiono analizę i wyniki badań eksperymentalnych nad kształtowaniem się młodzieży studenckiej do służby w wojsku, opisano występujące sprzeczności oraz poszukuje się nowych podejść naukowych i metodycznych. W szczególności badano wojskowe tradycje rodzinne, motywy wyboru klasy wojskowej, cele życiowe młodzieży, plany zawodowe na przyszłość uczniów klasy wojskowej itp.

Посилання

1. Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna [General methodology]. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Gdynia.
2. Chełmski.eu. URL: http://chelmski.eu/marsz-szkoly-czyli-mundurowi-ekonomach [dostęp: 25.10.2019]. ekonomy.pl. URL: http://ekonomy.pl/index.php?option=com_-content&view=article&id=174&Itemid=117[dostęp: 01.07.2019]
3. Dutkiewicz, W. (1996). Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki [Methodological guide for students of pedagogy]. Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce.
4. Goriszowski, W. (2005). Badanie pedagogiczne w zarysie [An overview of pedagogical research]. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystawa Wiedzy
Powszechnej, Warszawa.
5. Gurycka, A. (1997). O sztuce wychowania: dla wychowawców i nauczycieli [About the art of education: for educators and teachers]. Wydaw. CODN, Warszawa.
6. Jarmoszko, S. (Ed.). 2002. Podstawy pedagogiki w kształceniu oficerów [Basics of pedagogy in the education of officers]. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
7. Klimek, K. (2000). Wybrane problemy pedagogiki [Selected problems of pedagogy]. WSO im. gen J. Bema, Toruń.
8. Konarzewski, K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych [Fundamentals of the theory of educational interactions]. PWN: Warszawa. URL: https://docplayer.pl/6070076-
Podstawy-teorii-oddzialywan-wychowawczych.html
9. Kopczewski, M., Czerwińska, E. & Kościelniak, R. (2010). Kierowanie a wychowanie w wojsku w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa [Management and upbringing in the army in conditions of security risk]. AMW: Gdynia.
10. Kwieciński, Z. & Śliwerski, B. (2011). Pedagogika. Podręcznik akademicki [Education. Academic textbook]. PWN, Warszawa.
11. Łobocki, M. (2009). Metody i techniki badań pedagogicznych [Methods and techniques of pedagogical research]. Impuls, Kraków.
12. Okoń, W. (2001). Słownik Pedagogiczny [Pedagogical Dictionary]. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
13. Palka, S. (2006). Metodologia. Badania [Methodology. Research]. Praktyka pedagogiczna. GWP, Gdańsk.
14. Pieczywok, A. (2006). Uwarunkowania i czynniki wpływające na przemiany procesu kształcenia podoficerów. Grupy dyspozycyjne społeczeństwa poskiego – Available groups of the Polish society. J. Maciejewski (Ed.). Wrocław.
15. Pilch, T. & Bauman, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych [Principles of pedagogical research]. Strategie ilościowe i jakościowe – Quantitative and qualitative strategies. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
16. Pilch, T. & Wujek, T. (1974). Metody i techniki badań w pedagogice [Research methods and techniques in pedagogy]. Pedagogika podręcznik akademicki – Pedagogy academic textbook. M. Godlewski, S. Krawcewicz, T. Wujek (Eds.). PWN, Warszawa.
17. Plich, T. & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych [Principles of pedagogical research]. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
18. Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej [General Regulations of the Armed Forces of the Republic of Poland]. Sztab Generalny WP, Warszawa. 2014. URL: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/zm-regulamin-ogolny-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-33766791
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół [Regulation of the Minister of National Education of May 21, 2001 on the framework statutes of public kindergartens and public schools]. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010610624
20. Sztumski, J. (1984). Wstęp do metod i technik badań społecznych [Introduction to methods and techniques of social research]. PWN, Warszawa.
21. Sztumski, J. (1995). Wstęp do metodologii i technik badań społecznych [Introduction to the methodology and techniques of social research]. Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
22. Śliwerski, B. (2005). Wspóczesne teorie i nurty wychowania [Contemporary theories and trends of education]. Impuls, Kraków.
23. Śliwerski, B. (1993). Wyspy oporu edukacyjnego [Educational resistance islands]. Impuls, Kraków.
24. Super tydzień chełmski [Great Chełm week]. URL: supertydzien.pl/wiadomosci/1947, ekonomy-z-mundurem-w-nazwie
25. Węglińska, M. (2009). Jak pisać pracę magisterską [How to write a thesis]. Impuls, Kraków.
26. Zaczyński, W. (1995). Praca badawcza nauczyciela [Research work of the teacher]. WSiP, Warszawa.

Переглядів анотації: 28
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Turchin, T., Beiger, H., & Lubkowski, R. (2020). PROCES WYCHOWANIA UCZNIÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 148-171. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-148-171