ПРО ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА

  • Yevheniy Zlotnytsky аспірант кафедри мистецьких дисциплін та методики викладання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
Ключові слова: компетентність, жанр, стиль

Анотація

Стаття присвячена характеристиці загальнонаукового змісту поняття жанрово-стильової компетентності майбутнього вчителя мистецтва. Доведено,
що формування жанрово-стильової компетентності є складним процесом, для усвідомлення якого необхідно з’ясувати зміст понять компетентності, жанр у мистецтві, стиль у мистецтві, виявити їх загальнонауковий контент у площині міждисциплінарної взаємодії. Вивчаючи мистецький текст, студенти актуалізують принципи твороцентризму, контекстуальності, що виводить освітній процес на якісно новий рівень усвідомлення його жанрово-стильового змісту. Формування жанрово-стильової компетентності майбутніх учителів мистецтва здійснюється в освітньому процесі на основі використання комплексу форм, методів та засобів навчання. На основі категоріального аналізу міждисциплінарних джерел розкрито сутність феномену жанрово-стильової компетентності та запропоновано авторську інтерпретацію його змісту. Жанрово-стильову компетентність майбутніх учителів мистецтва визначено як цілісну фахову якість, яка інтегрує мотиви, знання, оцінки, уміння та навички з теорії та історії мистецьких жанрово-стильових моделей й зумовлює здатність особистості до розуміння художнього смислу тексту у жанрово-стильовій площині, його вербальної інтерпретації в освітньому процесі відповідно до педагогічних завдань.

Посилання

1. Bekh, I. D. (2009). Teoretyko-prykladnyy sens kompetentnisnoho pidkhodu u pedahohitsi. [Theoretical and applied meaning of the competence approach in pedagogy. Education and Culture].Vykhovannya i kulʹtura, 12, 5–7 [in Ukrainian].
2. Bodnar, O. M. (2016). Vokalʹno-pedahohichna kompetentnistʹ maybutnʹoho vchytelya: filosofsʹko-pedahohichnyy aspekt. [Vocal and pedagogical competence of the future teacher: philosophical and pedagogical aspect]. Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya "Humanitarni i suspilʹni nauky", 20 (15), 130–135[in Ukrainian].
3. Kovalʹova, M. M. (2010). Portretnyy zhyvopys Tsentralʹnoyi i Skhidnoyi Ukrayiny kintsya XVII – XVIII st. (tradytsiya ta novi viyannya). (Avtoref. dys. kand. myst-va). [Portrait painting of Central and Eastern Ukraine in the late XVII – XVIII centuries]. Kharkivsʹka derzhavna akademiya dyzaynu i mystetstv, Kharkiv [in Ukrainian].
4. Kompetentnisnyy pidkhid u navchalʹno-vykhovnomu protsesi pozashkilʹnoho navchalʹnoho zakladu: metod. posib. / V.V. Verbytsʹkyy, A.E. Boyko, A.V. Korniyenko ta in.; za red. V.V. Machusʹkoho. (2015). [Competence approach in the educational process of out-of-school educational institution: method. way / В.В. Verbytsky, AE Boyko, A.V. Kornienko and others; for order. VV Machusky]. Kharkiv: "Drukarnya Madryd" [in Ukrainian].
5. Konnov, O. F. (2010). Istorychna dynamika khudozhnʹoho stylyu. (Avtoref. dys. kand. filosof. nauk). [Historical dynamics of artistic style]. Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet im. T. Shevchenka, Kyyiv [in Ukrainian].
6. Kononko, O. L. (2001). Psykholohichni osnovy osobystisnoho stanovlennya doshkilʹnyka. (Avtoref. dys. d-ra psykhol. nauk). [Psychological bases of personal formation of the preschooler]. In-t psykholohiyi im. H.S. Kostyuka APN Ukrayiny, Kyyiv [in Ukrainian].
7. Kurchanova, O. V. (2005). Elehiya v muzytsi: dosvid zhanrovoho modelyuvannya (na materiali tvoriv rosiysʹkykh kompozytoriv ХІХ – ХХ st.). (Avtoref. dys. kand. myst-va). [Elegy in music: the experience of genre modeling (based on the works of Russian composers of the XIX – XX centuries)]. Kharkivsʹkyy derzhavnyy universytet im. I.P. Kotlyarevsʹkoho, Kharkiv [in Ukrainian].
8. Levitskaya, M. K. (2003). Lviv portrait painting of the end of the XVIII – first half of the XIX century: artistic and stylistic features. (Author’s dissertation). [Lviv portrait painting of the end of the XVIII – first half of the XIX century: artistic and stylistic features]. Lviv National Academy of Arts, Lviv [in Ukrainian].
9. Liu, Qianqian. (2010). Formation of artistic competence of future teachers of music and choreography in pedagogical universities of Ukraine and China. (Author’s dissertation for Candidate of Pedagogical Sciences). [Formation of artistic competence of future teachers of music and choreography in pedagogical universities of Ukraine and China]. National Pedagogical University named after M.P. Drahomanova, Kyiv [in Ukrainian].
10. Ovcharenko, S. V. (1999). The problem of genre in classical and non-classical aesthetics. (Author’s dissertation of Dr. Ph.D.). [The problem of genre in classical and non-classical aesthetics]. Kiev. Univ. T. Shevchenko, Kyiv [in Ukrainian].
11. Petrova, O. B. (2006). English comic opera of the mid-twentieth century in the context of the national artistic tradition. (Author’s dissertation). [English comic opera of the mid-twentieth century in the context of the national artistic tradition]. Odessa State Music Academy named after A.V. Nezhdanova, Odessa [in Ukrainian].
12. Plyachenko, T. M. (2010). Pidhotovka maybutnʹoho vchytelya muzyky do roboty z uchnivsʹkymy orkestramy ta instrumentalʹnymy ansamblyamy: monohrafiya. [Preparing a future music teacher to work with student orchestras and instrumental ensembles: a monograph]. Kirovohrad: "Imeks – LTD" [in Ukrainian].
13. Pokulyta, I. K. (2004). Sotsialʹna pryroda zhanru v konteksti istorychnoyi dynamiky mystetstva. (Avtoref. dys. kand. filosof. nauk). [The social nature of the genre in the context of the historical dynamics of art]. Kyyiv. un-t im. T.Shevchenka, Kyyiv [in Ukrainian].
14. Sikora, Ya. (2006). Analiz bazovykh ponyatʹ problemy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnʹoho vchytelya informatyky. Aktualʹni problemy profesiyno-pedahohichnoyi osvity ta stratehiyi rozvytku: Zb. nauk. pratsʹ / Za zah. red. O.A. Dubasenyuk, L.V. Kalininoyi, O.Ye. Antonovoyi. [Analysis of the basic concepts of the problem of formation of professional competence of the future teacher of computer science]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU,
47–50 [in Ukrainian].
15. Smyrnova, T. B. (2000). Stanovlennya peyzazhnoho zhanru v nimetsʹkomu zhyvopysi ta hrafitsi pershoyi tretyny KHVI stolittya v konteksti renesansnoyi kartyny svitu. (Avtoref. dys. kand. myst-va). [Formation of the landscape genre in German painting and graphics of the first third of the 16th century in the context of the Renaissance picture of the world]. Akademiya obrazotvorchoho mystetstva i arkhitektury, Kyyiv [in Ukrainian].
16. Stepanova, L. V. (2018). Metodyka formuvannya khudozhnʹo-hermenevtychnoyi kompetentnosti mahistriv muzychnoho mystetstva ta khoreohrafiyi. (Dys. kand. ped. nauk). [Methods of forming artistic and hermeneutic competence of masters of music art and choreography]. Derzhavnyy zaklad "Pivdennoukrayinsʹkyy natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni K.D.Ushynsʹkoho", Odesa [in Ukrainian].
17. Kholopova, V. N. (1990). Muzyka kak vid iskusstva. Chast’ vtoraya. Soderzhaniye muzykal’nogo proizvedeniya. [Music as an art form. Part two. The content of the musical work]. Moskva: Moskovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. P.I. Chaykovskogo [in Russian].
18. Shyp, Serhiy. (1998). Muzychna forma vid zvuku do stylyu. Navchalʹnyy posibnyk. [Musical form from sound to style]. Kyyiv: Zapovit [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 90
Опубліковано
2020-06-28
Як цитувати
Zlotnytsky, Y. (2020). ПРО ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 23-29. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-23-29