ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Оleksiiy Pavlenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: компетентнісний підхід, творчість, творча компетентність

Анотація

У статті окреслюється проблема необхідності та важливості формування творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки. Представлено особливості компетентнісного підходу до організації навчального процесу у закладах вищої освіти. У процесі наукового пошуку запропоновано розуміти творчу компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва як інтегровану професійно-особистісну характеристику, яка забезпечить ефективність професійної діяльності в типових і неординарних ситуаціях музично-педагогічної реальності, продуктивно використовуючи власний творчій потенціал. Представлено основні шляхи розвитку творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва: можливість побачити та окреслити проблему; вміння діяти в нешаблонних ситуаціях; здатність віднайти нові рішення; реалізація творчого потенціалу; активізація творчих здібностей; готовність до інноваційної діяльності; відкритість новому, адаптивність. Окреслено зміст творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, який полягає в багатогранному поєднанні внутрішніх процесів і зовнішніх характерних проявів творчої особистості. З’ясовано, що формування творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва сприятиме становленню кваліфікованих фахівців з високим творчим потенціалом та готовністю до творчого виконання професійної діяльності, здатності виходити за межі стандартної діяльності, здійснюючи інноваційні процеси.

Посилання

1. Baryshnikova O. V. (2012). Formyrovanye muzykaljno-tvorcheskoj kompetentnosty budushhegho uchytelja muzyky kak psykhologho-pedaghoghycheskaja problema [The formation of musical and creative competence of a future music teacher as a psychological and pedagogical problem]. Fundamentaljnye yssledovanyja, 11, 6. Vzjato z https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30796 (data zvernennja 17.04.2020) [in Russian].
2. Volobujeva O. F. (2011). Tvorcha kompetentnistj vykladacha vyshhoji shkoly: psykhologhichnyj aspect [Creative competence of the teacher of the high school: the psychological aspect]. Visnyk Nacionaljnoji akademiji Derzhavnoji prykordonnoji sluzhby Ukrajiny, 4. Vzjato z http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_4_30 (data zvernennja 17.04.2020) [in Ukrainian].
3. Ghuminsjka O. (2017). Formuvannja tvorchoji kompetentnosti vchytelja u procesi modeljuvannja uroku muzychnogho mystectva [Formation of creative competence of the teacher in the process of modeling a lesson of musical art]. Nova pedaghoghichna dumka, 1. 98–101 [in Ukrainian].
4. Kashapov M. M. (2000). Psykhologhyja pedaghoghycheskogho myshlenyja (Psychology of pedagogical thinking). [Monoghrafija]. Sankt-Peterburgh: Aletejja [in Russian].
5. Raven Dzh. (2002). Kompetentnostj v sovremennom obshhestve: vyjavlenye, razvytye y realyzacyja [Competence in modern society: identification, development and implementation]. Moskva: Koghyto-Centr [in Russian].
6. Tutolmyn A. V. (2009). Stanovlenye y razvytye tvorcheskoj kompetentnosty budushhegho uchytelja (na osnove systemnogho podkhoda) [Formation and development of creative competence of a future teacher (based on a systematic approach)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Cheboksary [in Russian].
7. Khutorskoj A. V. (2017). Metodologhycheskye osnovanyja prymenenyja kompetentnostnogho podkhod k proektyrovanyju obrazovanyja [Methodological grounds for applying the competency-based approach to educational design]. Vysshee obrazovanye, 12. Vzjato z https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-osnovaniya-primeneniya-kompetentnostnogo-podhod-k-proektirovaniyu-obrazovaniya (data zvernennja 17.04.2020) [in Russian].
8. Jalansjka S. P. (2014). Psykhologhija tvorchosti: navchaljnyj posibnyk [The psychology of creativity: a textbook]. Poltava: PNPU imeni V. Gh. Korolenka [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 101
Опубліковано
2020-06-28
Як цитувати
PavlenkoО. (2020). ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 108-114. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-108-114