ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУТЬ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ

  • E. Kononko доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри лошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: досвід, картина світу, типологія індивідуального досвіду

Анотація

У статті обґрунтовано суть поняття "індивідуальний досвід" як особистісний інтеграл, до складу якого входять знання, уміння, навички, звички,
система цінностей. Констатовано, що показниками сформованості індивідуального досвіду майбутнього фахівця дошкільної освіти та ефективної
організації освітнього процесу в університеті слугує цілісна адекватна наукова картина світу як система уявлень про загальні принципи та закони
світобудови й своє місце у ньому. Досвід кваліфікується як похідна життєдіяльності особистості, а основним здобутком виступає її творча діяльність. Презентовано авторську типологію індивідуального досвіду майбутнього педагога, до складу якої увійшли основні чотири типи: духовно-системний, персоналізований, продуктивно-технологічний і адаптивно-прагматичний. Критеріями розподілу на типи індивідуального досвіду слугували: продуктивність життя і діяльності, розвиток самосвідомості, характер мотивації, базові якості особистості. Встановлено, що представники духовно-системного типу творчо підходять до розв’язання завдань планетарного масштабу; персоналізованого – спрямовані на задоволення своїх індивідуальних та соціальних потреб; продуктивно-технологічного – прагнуть освоїти технології, що забезпечують продуктивність; адаптивно-прагматичного – намагаються безпечно функціонувати в межах звичних приписів у вузькому життєвому просторі. Вказані типи індивідуального досвіду визначають сенс буття, домінантні цінності, стиль діяльності та спосіб життя. Важливими завданнями професійної підготовки майбутніх педагогів у закладі вищої освіти є актуалізація в освітньому процесі власного досвіду кожного студента, усвідомлення ним своїх особливостей, розуміння необхідності оновлювати власний досвід, враховувати життєві реалії, визнавати пріоритет духовного розвитку. До психолого-педагогічних умов оптимізації освітнього процесу віднесено: розширення знань студентської молоді за рахунок збільшення інформації планетарного масштабу, посилення духовної складової у викладанні дисциплін гуманітарного і художнього циклів; наближення змісту освіти до сучасних реалій, формування адекватної картини світу та Я-концепції; створення креативно насиченого середовища, уникнення стереотипів; забезпечення балансу базової освітньої інформації і розвитком відкритості новому; плекання свідомого ставлення до життя, окультурення потреб, розвиток рефлексії, сприяння усвідомленню доцільності змін індивідуального досвіду.

Посилання

1. Abulkhanova-Slavskaia, K. A. (1991). Stratehyia zhyzny [Life strategy]. Moskva: Mуsl [in Russian].
2. Bohdanova, R. U. (2000). Teoretyko-pedahohycheskye osnovу razvytyia tvorcheskoi yndyvydualnosty subektov obrazovanyia [Theoretical and pedagogical foundations for the development of the creative individuality of educational subjects]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moskva [in Russian].
3. Druzhylov, S. A. (2010). Yndyvydualnуi resurs cheloveka kak osnova stanovlenyia professyonalyzma [Individual human resource as the basis for the formation of
professionalism]. Voronezh: Nauchnaia knyha [in Russian].
4. Zakrevskyi, V. Е. (1995). Yndyvydualnуi opуt – mezhdystsyplynarnуi podkhod [Individual experience is an interdisciplinary approach]. Vremia kulturу y opуt lychnosty – Culture time and personality experience. Odesa: Odeskyi oblvykonkom [in Ukrainian].
5. Ysmahylova, F. S. (2000). Professyonalnуi opуt spetsyalystov y upravlenye ym v uslovyiakh formyrovanyia rуnochnoi еkonomyky [Professional experience of specialists and their management in the conditions of the formation of a market economy]. Extended abstract of Doctor’s thesis [in Russian].
6. Kostiuk, H. S. (1979). Navchalno-vykhovnyi protses i psykholohichnyi rozvytok osobystosti [Primary-voluntary process and psychological development of a specialty]. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].
7. Kremen, V. H. (2007). Yakisna osvita: novi vymohy chasu [Yakisna svita: new to the hour]. Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini – Pedagogical and psychological sciences in Ukraine. Kyiv: Pedahohichna dumka. (Vols. 1–3; Vol. 1) [in Ukrainian].
8. Laktyonov, A. N. (1998). Koordynatу yndyvydualnoho opуta [Individual Experience Coordinates]. Kharkov: Byznes-Ynform [in Ukrainian].
9. Osnytskyi, A. K. (1996). Problemу yssledovanyia subektnoi aktyvnosty [Problems in the study of subjective activity. Voprosу psykholohyy – Psychology issues. 1. 1–19 [in Russian].
10. Serykov, V. V. (1999). Obrazovanye y lychnost. Teoryia y praktyka proiektyrovanyia pedahohycheskykh system [Education and personality. Theory and practice of designing pedagogical systems]. Moskva: Lohos [in Russian].
11. Khrystoforov, S. V. (2006). Defynytsyia opуta v pedahohyke: sushchnostnуe kharakterystyky [Definition of experience in pedagogy: essential characteristics]. Yzvestyia RHPU ymeny A. Y. Hertsena – Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen [in Russian].
12. Shvalb, Yu. M. (2010). Zhyttievyi dosvid yak problema psykholohii svidomosti [Life is a problem of psychology of svidomosty]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina – Visnik of Kharkiv National University of the Name of V. N. Karazin. 44. 178–181 [in Ukrainian].
13. Sheremeteva, O. V. (2008). Preobrazovanye subektnoho opуta studentov kak metodycheskaia zadacha podhotovky budushchykh uchytelei nachalnуkh klassov
[Transformation of the subjective experience of students as a methodological task of training future primary school teachers.]. Yzvestyia RHPU ymeny A. Y. Hertsena – Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen [in Russian].
14. Yakymanskaia, Y. S. (1994). Trebovanyia k uchebnуm prohrammam, oryentyrovannуm na lychnostnoe razvytye shkolnykov [Requirements for curricula focused on the personal development of schoolchildren]. Voprosу psykholohyy – Psychology issues. 2. 64–76 [in Russian].

Переглядів анотації: 50
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Kononko, E. (2020). ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУТЬ, АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 8-19. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-8-19