КОЛОКАЦІЯ ЯК МІНІМАЛЬНА ОДИНИЦЯ ПОБУДОВИ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • T. V. Zhelobytska викладачка-перекладачка-аспірантка кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Інститут іноземної філології, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київ
Ключові слова: колокація, мінімальна одиниця, побудова словникового запасу

Анотація

Представлена наукова розвідка має на меті сформулювати визначення колокації як мінімальної одиниці побудови словникового запасу. Зокрема, автор наголошує на важливості вивчення лексичної сполучуваності слів у процесі оволодіння природною англійською мовою. Для досягнення поставленої мети було долучено різноманітні матеріали канадською англійською (CE), американською англійською (AE) та британською англійською (BE) і розглянуто принципи побудови загально англійського словникового запасу. Основою дослідження послугували оригінальні канадські, американські та британські інформаційні джерела, що є дотичними до проблематики вивчення розмовного варіанта англійської мови та навантаженості словникового запасу в письмових текстах. Зроблено акцент на необхідності правильного використання колокацій у процесі викладання та вивчення англійської мови. У статті уточнено визначення поняття "колокація" та зроблено спробу систематизувати доробок сучасних мовознавців у галузі функціонування та вивчення колокацій. Загальнонаукові методи, застосовані у розвідці, включають дедукцію та індукцію, спостереження та узагальнення. Основними лінгвістичними методами є структурний (методики дефініційного та дистрибутивного аналізу) та
контрастивний аналіз (на матеріалі трьох варіантів англійської мови). Методологічні принципи дослідження дозволили отримати науково обґрунтовані результати. Поняття "колокація" вживається на позначення частотної варіативної (але не випадкової) сполучуваності слів та їх "взаємного очікування". У цьому сенсі колокацією можна назвати "обмежену комбінацію", що займає проміжне місце між вільною комбінацією та ідіомою й має семантичну прозорість. Вивчення колокацій проведено на матеріалі сучасних міжнародних досліджень CE / AE / BE варіантів англійської мови. Логічним продовженням уточнення поняття колокації та демонстрації важливості використання колокацій стало створення
рекомендацій щодо залучення колокацій у процесі викладання та вивчення англійської мови, зокрема, ознайомлення студентів філологічних факультетів з сучасними досягненнями англомовних досліджень. Ці рекомендації містять такі положення: викладати / вивчати англійську мову варто за допомогою сучасних джерел CE / AE / BE як варіантів англійської мови; робити наголос на структурі та значенні колокацій під час викладання та вивчення лексики англійської мови; звернути особливу увагу на різницю подібних колокацій між різними варіантами англійської мови (як це представлено на матеріалі CE / AE / BE варіантів англійської мови в даній розвідці); надавати перевагу навчальним матеріалам автентичною англійською мовою; заохочувати учнів читати та слухати матеріали, написані / записані носіями СЕ / АЕ / BЕ; регулярно користуватися онлайн-словниками, безкоштовними корпусами та численними Інтернет-джерелами. У контексті сьогодення широкі можливості для вивчення колокацій
відкривають наявні у вільному доступі електронні словники колокацій CE / AE / BE. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у можливості створення е-словника найчастотніших колокацій канадського, американського та британського варіантів англійської мови.

Посилання

Brezina, V. &Gablasova, D. (2013) Is there a core general vocabulary? Introducing the new general service list. Applied Linguistics. Advanced online publication.
doi:10.1093/applin/amt018
Cartwright, Don (1988) Language policy and internal geopolitics: the Canadian situation.Language in Geographic Context, ed. Colin H. Williams. Clevedon: Multilingual Matters. 238-266.
Coxhead, A. (2000) A new academic word list. TESOL Quarterly, 34, 213–238. doi:10.2307/3587951.
Coxhead, A. (2012) Researching vocabulary in high school English texts:"The Bell Jar" and more. English in Aotearoa, 78, 34–41.
Coxhead, A. & Walls, R. (2012). TED Talks, vocabulary, and listening for EAP. TESOLANZ Journal, 20, 55–67.
Crowther, J. (2003) Oxford Collocation Dictionary for Students of English. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Dang, T. & Webb, S. (2014) The lexical profile of academic spoken English. English for Specific Purposes, 33, 66–76. doi:10.1016/j.esp.2013.08.001.
Duan M., Qin X. (2012) Collocation in English Teaching and Learning. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 9, pp. 1890-1894, September 2012, ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland, doi:10.4304/tpls.2.9.1890-1894.
Gold E. & McAlpine J. (2010) Canadian English: A Linguistic Reader: Occasional Papers Number 6. Strathy Language Unit, Queen’s University, Kingston, Ontario (p. 241), p. 2–38.
Halliday, M. A. K., Hasan. (2001) Cohesion in English. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Joy, Richard J. (1972) Languages in Conflict: The Canadian Experience. Ottawa: Carleton University Press.
Joy, Richard J. (1992) Canada’s Official Languages: The Progress of Bilingualism. Toronto: University of Toronto Press.
Lubis S. (2013) Collocation as Source of Translation Unacceptability: Indonesian Students’ Experiences, International Journal of English Linguistics; Vol. 3, No. 5; 2013 ISSN 1923-869X E-ISSN 1923-8703 Published by Canadian Center of Science and Education, URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijel.v3n5p20.
Nation, I. S. P. (2006) How large a vocabulary is needed for reading and listening? Canadian Modern Language Review, 63(1), 59–82. doi:10.3138/cmlr.63.1.59.
Nation, I. S. P. (2013) Learning vocabulary in another language, 2nd ed. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Nation, I. S. P. (2004) Teaching and Learning Vocabulary. Beijing: Foreign Language Teaching and Research press.
Nation, P., &Beglar, D. (2007) A vocabulary size test. The Language Teacher, 31(7), 9–13. Pu Jianzhong. (2003) Learner Behavior of Verbs: Colligation, Collocation and Chunk.Kaifen: Henan University Press.
Richard, J. C. et al. (2000) Longman Dictionary of Language and Applied Linguistics. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Richards, J. (1985) Lexical Knowledge and the Teaching of Vocabulary. In Richards, J. (ed.),The Context of Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Robins, R. H. (2000) General Linguistics (Ed.4). Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Saussure, F. de. (2001) Course in General Linguistics. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
Sinclair, J. (1999) Corpus, Concordance, Collocation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education press.
Wallace, M. J. (1982) Teaching Vocabulary. London: Heinemann Educational Books.
Webb, S. & Rodgers, M. P. H. (2009) The lexical coverage of movies. Applied Linguistics, 30(3), 407–427. doi:10.1093/applin/amp010.
Weinreich, Uriel (1967) Languages in Contact. The Hague: Mouton.
Woods, Howard B. (1993) ’A synchronic study of English spoken in Ottawa: Is Canadian English becoming more American?’In Focus on Canada, ed. Sandra Clarke. Philadelphia: John Benjamins. p. 151–178.
Sources of Illustrative Materials
Free corpora on the Internet
British National Corpus.URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk.
Corpus of Contemporary American English. URL: https://www.english- corpora.org/coca/.
The Strathy Corpus of Canadian English. URL: https://www.english-corpora.org/can/.
Electronic media
Academic Word List by Coxhead (2000). URL: https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/-academicwordlist.
Compleat Lexical Tutor. URL: www.lextutor.ca.
Collocation Dictionaries of CE, AE, and BE
Canadian Collocation Dictionary. URL:https://collocations.enacademic.com/2390/Canadian.
Oxford Collocations Dictionary for Students of English. URL:https://www.freecollocation.com.
The American Heritage of the English Language. URL: https://www.ahdictionary.com.
TED talks videos. URL:https://www.ted.com.
Canadian English (CE) References
Bailey, Richard W. (1981) Haliburton’s eye and ear.Canadian Journal of Linguistics 26: 90–101.
Barber, K., ed. (1998) The Canadian Oxford Dictionary. Toronto, Oxford: Oxford University Press.
Chambers, J.K. (1973) Canadian raising.Canadian Journal of Linguistics 18: 113–135.
Chambers, J.K. (1980) Linguistic variation and Chomsky’s "homogeneous speech community",’ in Murray Kinloch and A.B. House, eds., Papers from the Fourth Annual Meeting of the Atlantic Provinces Linguistic Association. Fredericton: University of New Brunswick. 1–32.
Chambers, J.K. (1986) Three kinds of standard in Canadian English. In Search of the Standard in Canadian English, ed. W.C. Lougheed. Occasional Papers 1. Kingston: Strathy Language Unit. 1–15.
Chambers, J.K. (1991) Canada.’ In English Around the World: Sociolinguistic Perspectives, ed. Jenny Cheshire. Cambridge: Cambridge University Press. 89–107.
Chambers, J.K. (1994) An introduction to Dialect Topography.English World-Wide 15: 35–53.
Chambers, J. K. (1995) The Canadian-U.S. border as a vanishing isogloss: the case of chesterfield.Journal of English Linguistics 23: 155–166.
Chambers, J.K. (1998) Social embedding of changes in progress.Journal of English Linguistics 26: 5–36.
Chambers, J.K. (1998) English: Canadian varieties.In Language in Canada, ed. John Edwards. Cambridge: Cambridge University Press. 252–272.
Chambers, J.K. (1998) Myth 15: TV makes people sound the same. In Language Myths, ed. Laurie Bauer and Peter Trudgill. Harmondsworth: Penguin. 123–131.
Chambers, J.K. (1999) Converging features in the Englishes of North America.In Variation and Linguistic. Cambridge: Cambridge University Press. 200–250.
Chambers, J.K. (2000) Region and language variation. English World-Wide. 21: 1–31.
Chambers, J.K., and Troy H. (1999) Dialect topography of Québec City English.Canadian Journal of Linguistics 44: 23–48.
Clarke, S. (1991) Phonological variation and recent language change in St. John’s English.In English Around the World: Sociolinguistic Perspectives, ed. Jenny Cheshire. Cambridge: Cambridge University Press. 108–222.
Clarke, S. (1993) The Americanization of Canadian pronunciation: a survey of palatal glide usage. In Focus on Canada, ed. Sandra Clarke. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 85–108.
Dailey-O’Cain, J. (1997) Canadian raising in a midwestern U.S. city. Language Variation and Change 9: 107–200.
Easson, G. (1999) Sounds of the Golden Horseshoe: Canadian-American differences at the Niagara border. Toronto Working Papers in Linguistics 17: 99–110.
Gold E. & McAlpine J. (2010) Canadian English: A Linguistic Reader: Occasional Papers Number 6. Strathy Language Unit, Queen’s University, Kingston, Ontario, p.241, 2–38.
Hiscock, Ph. (1982) Dialect representation in R.T.S. Lowell’s novel The New Priest of Conception Bay. In Languages of Newfoundland and Labrador, ed. Harold Paddock. St. John’s: Department of Linguistics, Memorial University of Newfoundland. 114–123.
Ingstad, H. (1969) Westward to Vinland: The Discovery of Pre-Columbian Norse House-Sites in North America. Trans. Erik J. Friis. Toronto: Macmillan.
Ireland, R. (1979) Canadian Spelling; An Empirical and Historical Survey of Selected Words. (Ph.D. thesis). York University.
Joy, R. J. (1972) Languages in Conflict: The Canadian Experience. Ottawa: Carleton University Press.
Joy, R. J. (1992) Canada’s Official Languages: The Progress of Bilingualism. Toronto: University of Toronto Press.
Lachapelle, R., and Jacques Henripin (1982) The Demolinguistic Situation in Canada: Past Trends and Future Prospects. Deirdre A. Mark, trans. Montréal: Institute for Research on Public Policy.
Lieberson, S. (1970) Linguistic and ethnic segregation in Montreal.International Days of Sociolinguistics. Rome: Instituto Luigi Sturzo. 69-81. Reprinted in Language Diversity and Language Contact, ed. A.S. Dil. Stanford, Calif.: Stanford University Press. 1981. 218–248.
Pratt, T.K. (1988) Dictionary of Prince Edward Island English. Toronto: University of Toronto Press.
Pratt, T.K., and Scott Burke (1998) Prince Edward Island Sayings. Toronto: University of Toronto Press.
Pringle, I. (1981) The Gaelic substratum in the English of Glengarry County and its reflection in the novels of Ralph Connor. Canadian Journal of Linguistics 26: 126-140
Shorrocks, G. (1997) Celtic influences on the English of Newfoundland and Labrador. In The Celtic Englishes, ed. Hildegard L.C. Tristram. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter. 320–361.
Story, G.M., W.J. Kirwin, and J.D.A. Widdowson (1982) Dictionary of Newfoundland English. Toronto: University of Toronto Press.
Trudgill, P. (1984) New-dialect formation and the analysis of colonial dialects: the case of Canadian Raising. In Papers from the Fifth International Conference on Methods in Dialectology, ed. H.J. Warkentyne. Victoria, BC: U of Victoria. 35–46.

Переглядів анотації: 100
Опубліковано
2020-11-06
Як цитувати
Zhelobytska, T. V. (2020). КОЛОКАЦІЯ ЯК МІНІМАЛЬНА ОДИНИЦЯ ПОБУДОВИ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 44-56. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-3-44-56