MOTYWY PODEJMOWANIA KSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY DOROSŁE

  • R. Novhorodskyi сandidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor of the Department of Social Pedagogy and Social Work Nizhyn Mykola Gogol State University
  • T. Koval senior lecturer at the Department of Applied Linguistics Nizhyn Mykola Gogol State University
  • Maxim Vorona graduate student of the Department of Social Pedagogy and Social Work Nizhyn Mykola Gogol State University
  • Adrian Szala postgraduate student of pedagogical preparation, State Higher Vocational School in Chełm, Poland

Анотація

Artykuł przedstawia teoretyczną analizę problemu edukacji dorosłych w kontekście przemian cywilizacyjnych. Badacze podkreślają, że dziś istnieje potrzeba budowania życia ludzkiego w taki sposób, aby możliwe było wejście i powrót do edukacji i pracy zawodowej na różnych jej etapach. Autorzy uzasadnili specyfikę kształcenia ustawicznego, szkolenia i wychowania dorosłych – andragogikę. Człowiek we współczesnym świecie musi być odbiorcą każdej formy edukacji, dlatego edukacja staje się dziś produktem, którego szuka z różnych powodów. Podano analizę klasyfikacji motywów: wewnętrzne i zewnętrzne; pragmatyczny, utylitarny, społeczny i intelektualny, dla edukacji osób starszych. Badacze podkreślają, że motywy są bodźcem do edukacji człowieka na wczesnych etapach życia, a także będą służyć do angażowania się w nią w bardziej dojrzałym wieku.

Посилання

1. Berny, J., Leśniewski, M. A. & Górski P. (2012). Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistycznego w Siedlcach. 92. 77–89. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/160237348.pdf [in Poland].
2. Domagała-Kręcioch, A. & Majerek, B. (2017). Między inkluzją a ekskluzją w polskim systemie kształcenia dorosłych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. № 3 (98) [in Poland].
3. Domagała-Kręcioch, A. & Majerek, B. (2007). Między inkluzją a ekskluzją w polskim systemie kształcenia dorosłych. Rocznik Andragogiczny, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń [in Poland].
4. Jankowski (2007). Środowisko edukacyjne człowieka dorosłego jako problem pedagogiki społecznej i andragogiki. Rocznik Andragogiczny. Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa – Toruń [in Poland].
5. Kałużny, R. (2012). Idea kształcenia ustawicznego a aktywność edukacyjna seniorów. Biblioteka Gerontologii Społecznej. 1 [in Poland].
6. Kałużny, R. (2013). Kształcenie dorosłych w dobie płynnej ponowoczesności. Edukacja Dorosłych. 1. 45–53 [in Poland].
7. Karawajczyk, W. (2009). Kształcenie dorosłych w ujęciu andragogicznym. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Rocznik. 1. 95–108 [in Poland].
8. Kargul, J. (2009). O zmianach w kształceniu dorosłych. Dorosły w procesie kształcenia. Fabiś A. & Cyboran, B. (Ed.). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Administracji [in Poland].
9. Kazimierska, I. (2012). Aspekty praktycznego wykorzystania czynników wpływających na motywację wewnętrzną w pracy zespołowej nauczycieli. Nowe formy
wspomagania szkół, Zeszyt 2. Czerwonka D. (Ed.). Warszawa: Wydawnictwo ORE. URL:file:///D:/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/motywowanie_praca_zespolowa.pdf [in Poland].
10. Kilian, M. (2015). Metodyka edukacji osób w starszym wieku. Podstawowe wskazówki i zasady. Forum Pedagogiczne. 1. 171–185 [in Poland].
11. Litwa, A. (2008). Motywy uczestnictwa nauczycieli w kształceniu ustawicznym. E-mentor. 2 (24). URL: http://www.e mentor.edu.pl/artykul/index/numer/24/id/540 [in Poland].
12. Luber, D. (2009). Rola i znaczenie androloga w procesie edukacji i wychowania dorosłych. Dorosły w procesie kształcenia. Fabiś A., Cyboran B. (Ed.). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej [in Poland].
13. Maniak G. (2015) Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Katowice. 214. 128–139 [in Poland].
14. Modrzejewska-Smól, I. (2011). Znaczenie aktywności edukacyjnej w życiu osób starszych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2. URL:
https://www.ue.katowice.pl/-fileadmin/_migrated/content_uploads/10_12.pdf [in Poland]
15. Nawrat, D. (2013). Jak uczą się dorośli? Wybrane uwarunkowania uczenia się dorosłych. Edukacja Dorosłych. 1. 68–79. URL: file:///D:/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%-83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Nawrat%20D.%201_2013%20(1).pdf [in Poland]
16. Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak [in Poland].
17. Penc, J. (2000). Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie. Kraków [in Poland].
18. Rudnik, A. (2017). Edukacja w starości – życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych? Pedagogika Społeczna. 1 (63). 111–128 [in Poland].
19. Sapia-Drewniak, E. (2009). Czynniki determinujące osiągnięcia szkole dorosłych uczniów – komunikat z badań. Dorosły w procesie kształcenia. Fabiś A. & Cyboran B. (Ed.). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji [in Poland].
20. Skibińska, E. (2009). Nowoczesne kształcenie dorosłych – poszukiwanie znaczeń. Dorosły w procesie kształcenia. Fabiś A., Cyboran B. (Ed.). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji [in Poland].
21. Solarczyk-Szwec, H. (2014). Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowania zmiany. Teoria i Praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Skibińska E., Solarczyk – Szwec H., Stopińska – Pająk A. (Ed.). Biblioteka Edukacji Dorosłych tom 45, Warszawa – Bydgoszcz [in Poland].
22. Stochmiałek, J. (2012). Andragogiczna refleksja nad przebiegiem i efektami procesuuczenia się dorosłych. Szkoła – Zawód – Praca. Warszawa. Vol. 4 [in Poland].

Переглядів анотації: 144
Опубліковано
2020-12-21
Як цитувати
Novhorodskyi, R., Koval, T., Vorona, M., & Szala, A. (2020). MOTYWY PODEJMOWANIA KSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY DOROSŁE. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 33-41. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-33-41