ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • A. Anishchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, професійно-особистісні якості

Анотація

У статті розкрито особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах університетської освіти. Виділено різні підходи до фахової підготовки майбутніх педагогів закладу дошкільної освіти, аспекти їх розвитку професійно-особистісних якостей. Здійснено аналіз державних документів, визначено мету, завдання та зміст професійної підготовки, подано перелік компетентностей випускника вищого навчального закладу. Охарактеризовано ключові поняття "професійна підготовка", "професійна компетентність", виділено компоненти професійної підготовки.Теоретично обґрунтовано основні принципи організації процесу професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Детально розкрито принцип інтегративності, який забезпечує якісну підготовку педагога і покладений в основу вдосконалення змісту освіти. Виділено етапи професійної підготовки фахівців дошкільної галузі, освітні технології, розкрито суть компетентнісного підходу, який гарантує високий рівень підготовки конкурентоспроможного фахівця.

Посилання

1. Antypova, V. M., Kolesyna, K. Yu. & Pakhomova, H. A. (2006). Kompetentnostnyi podkhod k orhanyzatsyy dopolnytelnoho pedahohycheskoho obrazovanyia v unyversytete [Competence approach to the organization of additional pedagogical education at the university]. Pedahohyka – Pedagogy. 8. 57–62 [in Ukrainian].
2. Bielienka, H. V. (2012). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv ditei doshkilnoho viku v umovakh universytetskoi osvity [Formation of professional competence in the minds of the university education of children of preschool age]. Naukovi zapysky – Science notes. Ye. I. Kovalenko (Eds.). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia. 4. 114–119 [in Ukrainian].
3. Bohinich, O. L. (2008). Shliakhy vdoskonalennia systemy pidhotovky fakhivtsiv doshkilnoi osvity [Ways to improve the system of training preschool education]. Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku – Pedagogical science: history, theory, practice, development trends. 1. 23–25 [in Ukrainian].
4. Vyshniakova, S. M. (1999). Professyonalnoe obrazovanye: slovar. Kliuchevye poniatyia, termyny, aktualnaia leksyka [Vocational education: a dictionary. Key concepts, terms, current vocabulary]. Moskva: NMTs SPO [in Russian].
5. Dubynyna, D. N. Professyonalnaia podhotovka pedahoha kak uslovye razvytyia systemы doshkolnoho obrazovanyia v Belarusyiu [Teacher training as a condition for the development of the preschool education system in Belarus]. URL: https://elib.bspu.by/-
bitstream/doc/5465/-1/PROFESSYONALNAIa%20PODHOTOVKA%20PEDAHOHA%20%20%-20KAK%20USLOVYE%20%20RAZV.pdf [in Russian].
6. Zakon Ukrainy "Pro doshkilnu osvitu" [Law of Ukraine "On Preschool Education"]. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/-laws/show/2628-14/print1359838558319828 [in Ukrainian].
7. Kaliuzhna, T. H. (2013). Suchasni vymohy do profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Modern requirements for professional training of future teachers]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia – Scientific notes of Nizhyn State University. Nikolai Gogol. 4. 32–37 [in Ukrainian].
8. Kontseptsiia rozvytku pedahohichnoi osvity [The concept of development of pedagogical education]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].
9. Koshel, V. M. & Yurchenko, N. V. (2019). Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii dlia samovdoskonalennia maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity v profesiinii diialnosti: posibnyk [The use of innovative technologies for self-improvement of future educators of preschool education institutions in professional activities]. (2d ed.). Chernihiv: TOV "Chernihivska kartonazhnopolihrafichna fabryka" [in Ukrainian].
10. Krutii, K. L. Integratsiia v doshkilnii osviti yak innovatsiine yavyshche, abo shcho treba znaty pro integratsiiu? Sait ukrdeti.com. URL: http://ukrdeti.com/wp-
content/uploads/2017/08/Stattia_prof.Krutii-K._Intehratsiia.pdf. [in Ukrainian].
11. Lezhnyna, H. V. (2008). Kompetentnostnyi podkhod: teoretycheskyi analyz poniatyia. Znamenskye chtenyia. Surhut. 3. 14–20 [in Ukrainian].
12. Melnyk, N. I. (2016). Profesiina pidhotovka doshkilnykh pedahohiv u krainakh Zakhidnoi Yevropy: teoriia i praktyka [Professional training of preschool teachers in Western Europe: theory and practice]. Uman: FOP Zhovtyi O. O. [in Ukrainian].
13. Oliinyk, T. S. (2006). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v navchalnomu protsesi na perekladatskomu viddilenni fakultetu inozemnykh mov TNPU im. V. Hnatiuka [Implementation of the competence approach in the educational process at the translation department of the Faculty of Foreign Languages of TNPU. V. Hnatyuk]. Profesiini kompetentsii ta kompetentnosti vchytelia – Professional competencies and teacher competencies. Ternopil [in Ukrainian].
14. Rebenok, V. M. Osoblyvosti fakhovoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Features of professional training of future teachers]. URL: file:///D:/Download/-
VchdpuP_2013_2_108_56%20(1).pdf [in Ukrainian].
15. Rohova T. (2017). Profesiina pidhotovka studentiv u VNZ: yii oznaky ta yakist [Vocational training of students in higher education: its features and quality]. Zbirnyk naukovykh prats "Pedahohika ta psykholohiia" – Collection of scientific works "Pedagogy and psychology". Kharkiv. 56. 294–301 [in Ukrainian].
16. Soldatenko, M. M. (2011). Neperervna osvita yak zasib profesiinoho stanovlennia i rozvytku fakhivtsia v umovakh informatsiitsno tekhnolohichnoho suspilstva. Stratehiia, zmist ta novi tekhnolohii pidhotovky spetsialistiv z vyshchoiu tekhnichnoiu osvitoiu [Continuing education as a means of professional development and development of a specialist in an information technology society. Strategy, content and new technologies for training specialists with higher technical education]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu – Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute. 2. 188–191 [in Ukrainian].
17. Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 01 – "Osvita / Pedahohika", spetsialnist 012 – "Doshkilna osvita" [Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor's) level, field of knowledge 01 – "Education / Pedagogy", specialty 012 – "Preschool
education"]. (2019). Kyiv. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/-zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-012doshkilna-B.pdf [in Ukrainian].
18. Sukhoviienko, N. (2017). Model pidhotovky maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv do formuvannia uzahalnen u ditei starshoho doshkilnoho viku [Model of preparation of future educators of preschool educational institutions for formation of generalizations at children of senior preschool age]. Pedahohichnyi dyskurs – Pedagogical discourse. 22. 164–169 [in Ukrainian].
19. Tanko, T. P. (2004). Teoriia ta praktyka muzychno-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh zakladiv u pedahohichnykh universytetakh [Theory and practice of music-pedagogical training of future educators of preschool institutions in pedagogical universities]. Extended abstract of Doctor’s. Kharkiv [in Ukrainian].
20. Chahovets, A. (2015). Suchasna profesiina pidhotovka maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv. Teoretychnyi aspekt [Modern professional training of future educators of preschool educational institutions. Theoretical aspect]. Obrii – Horizons. 1 (40). 99–102 [in Ukrainian].
21. Iaksa, N. V. (2016). Osnovnye pryntsypy orhanyzatsyy vospytatelnoho protsessa v VUZE [Basic principles of organization of educational process in HIGHER EDUCATION INSTITUTION]. Nauchnyi vestnyk Kryma – Scientific Bulletin of the Crimea. 1 (1). URL: file:///D:/Download/osnovnye-printsipy-organizatsii-vospitatelnogo-protsessa-v-vuze%20(1).pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 118
Опубліковано
2020-12-21
Як цитувати
Anishchuk, A. (2020). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 59-67. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-59-67