СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Y. Yotka аспірант кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: вокальна підготовка, професійна підготовка, вокально-педагогічна діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано суть поняття «вокально-педагогічна діяльність» як вид професійної діяльності, спрямований на формування знань, умінь та навичок, вокальної культури та майстерності, ціннісного ставлення до вокальної діяльності. Охарактеризовано зміст поняття «вокальна підготовка» як цілісної системи та процесу педагогічної взаємодії, що базується на засвоєнні теорії та практики вокальної підготовки. Розглянуто процес підготовки до вокально-педагогічної діяльності як комплексну взаємодію методологічної організації процесу навчання та оволодіння навичками, що необхідні для подальшої професійної діяльності. Висвітлено значущість таких ознак педагога, як самовизначення та самовдосконалення, що набувають свого значення за наявності мотивації, яка є обов’язковою умовою професійного зростання. На основі аналізу джерельної бази виділено риси вокально-педагогічної діяльності,
що визначаються багатокомпонентністю структури, педагогічною спрямованістю, самовдосконаленням та поєднанням нтелектуального та емоційного. Взаємодія функціональних та структурних компонентів, як свідчення готовності до вокально-педагогічної діяльності, розкривається за рахунок різнома було виокремлено низку завдань вокальної підготовки, що полягають у здійсненні естетичного виховання та любові до вокального мистецтва, розумінні особливостей вокального процесу, розвитку оцінки та критеріїв співу, вокального слуху, вокально-технічних та артистичних навичок. Висвітлено поняття «вокально-педагогічна майстерність» як складова вокально-педагогічної діяльності, що передбачає здобуття знань, умінь, навичок та фахових компетентностей, необхідних для відтворення художнього образу і здійснення фахової регуляції.

Посилання

1. Havrylenko, L. M. (2012). Udoskonalennia pedahohichnoi maisternosti vykladacha spivu [Improving the pedagogical skills of a singing teacher]. Pedahohichnyi dyskurs – Pedagogical discourse, 12, 79–83 [in Ukrainian].
2. Dovhan, O. V. (2010). Metodyka formuvannia hotovnosti maibutnikh estradnykh spivakiv do vokalno-pedahohichnoi diialnosti [Methods of forming the future pop singers readiness for vocal and pedagogical activities (PhD dissertation abstract)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University [in Ukrainian].
3. Doroshenko, T. V. & Radich, A. V. (2018). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do vokalnoi diialnosti [Pedagogical conditions of future music teachers preparation for vocal activity]. Naukovyi zhurnal «Molodyi vchenyi» – Scientific journal "Young Scientist", 2.1 (54.1), 62–66 [in Ukrainian].
4. Liu, Ventszun (2016). Formuvannia vokalno-pedahohichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia muzyky na osnovi tradytsii Kytaiu ta Ukrainy [Vocal and pedagogical skills formation of the future music teacher based on the traditions of China and Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University [in Ukrainian].
5. Ovcharenko, N. A. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva do vokalno-pedahohichnoi diialnosti [Theoretical and methodological principles of future teachers of music professional training for vocal and pedagogical activities]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv University [in Ukrainian].
6. Roitenko, N. O. (2017). Kontseptualni zasady pedahohichnoho suprovodu vokalnoho rozvytku maibutnikh uchyteliv muzychnoho mystetstva [Conceptual bases of pedagogical support of future teachers of musical art vocal development]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo- praktychnoi konferentsii «Mystetskyi osvitnii prostir u konteksti formuvannia suchasnoi paradyhmy osvity» – Matherials of the International Scientific and Practical Conference «Mystetskyi osvitnii prostir konteksti formuvannia suchasnoi paradyhmy osvity» [in Ukrainian].
7. Sobolieva O. D. (2015). Formuvannia vokalno-vykonavskykh yakostei na zaniattiakh vokalu [Vocal-performing qualities formation during vocal classes]. Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti – Traditions and innovations in higher architectural and artistic education, 1, 46–50 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 33
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Yotka, Y. (2021). СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 46-51. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-46-51