ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (ІІ ПОЛ. ХІХ – 20-ТІ РР. ХХ СТ.)

  • L. Vovk доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: освіта дорослих, український соціум, неформальна освіта

Анотація

У статті розкривається важлива проблема – розвиток позашкільної освіти на тлі самореалізації української соціальної спільноти у ІІ пол. ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. Цей період в історії освіти є визначним, оскільки відбувалось відкриття ліцеїв, гімназій, університетів, формувались наукові товариства, з’являлись публічні бібліотеки, що сприяло збагаченню освітніх ресурсів, збільшенню кількості освітніх можливостей, а також підвищенню інтересу суспільства до освіти. Автором уточнено, що провідним напрямом освіти орослих того періоду було прагнення знайти співвідношення між змістом підтримуючого та інноваційного навчання. У статті охарактеризовано зв’язок різних аспектів зі змістом тогочасної позашкільної освіти, таких як принципи державотворення,  суспільно-політичне, національне, моральне, духовно-релігійне життя України. На основі вивчення й аналізу архівних джерел, документів, наукової літератури і періодики з’ясовується пріоритетність тенденцій освіти дорослих, поетапна детермінованість їх характеру і спрямованості соціокультурними умовами, філософією освіти як характеристиками самореалізації соціуму, особливості
організаційно-педагогічного забезпечення проблеми. Досліджується історія освіти дорослих, її сприяння вирішенню педагогічних,
психологічних, соціальних, культурологічних, історичних проблем сучасності, проєктуванню науково-теоретичного пошуку і забезпеченню розбудови освіти. Акцентується, що генезис проблеми розкриває демократичні, гуманістичні показники освітніх основ українського менталітету. Виокремлюється гуманістичний аспект проблеми, який посилюється у зв’язку з вивченням досвіду, спрямованого на визначення людини як найвищої цінності. Визначається, що зміст, принципи та структура неперервної освіти мають орієнтуватися на сучасний стан соціуму, його національно-культурні особливості. Важливим напрямом освітнього процесу дорослих має бути врахування тенденцій вітчизняної освіти замість переймання зарубіжних ідей, оскільки під час навчання це допоможе взяти до уваги певні риси в рамках нашого менталітету.

Посилання

1. Andrushchenko, V. (2011). Svitanok Yevropy: problema formuvannia novoho uchytelia dlia obiednanoi Yevropy KhKhI stolittia [Europe: the challenge of forming a new teacher for a united 21st century Europe]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
2. Vovk, L. P. (1994). Istoriia osvity doroslykh v Ukraini [History of adult education in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].
3. Vovk, L. P. (1993). Osvitnii faktor yak zasib poshyrennia idei ukrainstva i ukrainskoi derzhavnosti XIX – poch. XX st. [Educational factor as a means of spreading the idea of Ukrainianness and Ukrainian statehood XIX – early. XX century]. Ukrainska derzhavnist: istoriia i suchasnist – Ukrainian statehood: history and modernity. Kyiv [in Ukrainian].
4. Vovk, L. P. (2012). Istoriia osvity i pedahohiky u zahalnii, metodolohichnii i profesiinii kulturi maibutnoho vchytelia [History of education and pedagogy in the general, methodological and professional culture of the future teacher]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
5. Vovk, L. P. (2018). Bazovi komponenty svitohliadno oriientovanykh i profesiino oriientovanykh znan maibutnoho pedahoha [Basic components of worldview-oriented and professionally oriented knowledge of the future teacher]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Chernihiv [in Ukrainian].
6. Vovk, L. P. (1998). Hromadsko-pedahohichne spodvyzhnytstvo. Etapy i osoblyvosti [Social and pedagogical partnership. Stages and features]. Kyiv [in Ukrainian].
7. Vykhrushch, V. O. (2000, 2009). Dydaktychna dumka v Ukraini (druha polovyna ХIХ – pochatok ХХ stolittia): problemy rozvytku teorii [Didactic thought in Ukraine (second half of the XIX – beginning of the XX century): problems of theory development]. Vovk L. P. (Ed.). Ternopil: Pidruchnyky & posibnyky. Vol. 1, 433; Ternopil: TAIP. Vol. II, 430 [in Ukrainian].
8. Vozniuk, O. V. (2017). Pedahohichna diialnist protestantskykh hromad u osvitno-vykhovnykh protsesiv v Ukraini (seredyna ХІХ – 30-ti rr ХХst) [Pedagogical activity of Protestant communities in the context of educational processes in Ukraine (mid-nineteenth – 30's of the twentieth century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
9. Demchenko, N.M. & Bohomaz, T.V. (2020). Katehorialnyi aspekt neformalnoi osvity doroslykh. Labyrinths of Reality: Collection of scientifical works. M. A. Zhurba (Ed.). Montreal: SPM «ASF», 3 (8), 63–66 [in English].
10. Drahomanov, M. P. (1991). Vybrane [Selected]. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2021-12-02
Як цитувати
Vovk, L. (2021). ОСВІТА ДОРОСЛИХ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (ІІ ПОЛ. ХІХ – 20-ТІ РР. ХХ СТ.). Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 101-108. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-101-108