ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО

  • V. Yotka аспірантка кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: професор О. Ростовський, музична педагогіка, музична освіта

Анотація

У статті висвітлюється життєвий шлях та наукові здобутки професора О. Ростовського, значення яких є важливими у контексті дослідження історії
освіти і становлення музичної педагогіки України часів її незалежності. Метою нашого дослідження є привернення уваги до постаті О. Ростовського у
контексті становлення музичної педагогіки незалежної України та забезпечення належного місця доробку вченого серед науковців, що працювали за даною тематикою. Для цього нами було проаналізовано відомі факти біографії та науковий доробок О. Ростовського, що складається з програм з музики для початкової та середньої школи (створені групою авторів на чолі з О. Ростовським) та поурочних методичних розробок; підручника з музики для 1 класу (у співавторстві); навчально-методичних посібників з теорії та методики музичної освіти для студентів-майбутніх вчителів музики, а також серією дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, захищених під його керівництвом (всього 12 дисертацій). Наявність кола учнів та наукових однодумців дає змогу говорити про існування наукової школи під керівництвом О. Ростовського, яка пропагувала споріднені педагогічні ідеї та мала спільність досліджуваних тем. Вивчивши описану тему, ми дійшли висновку, що наукова спадщина професора О. Ростовського є однією з фундаментально важливих віх розвитку музичної педагогіки України часів становлення її незалежності та державності. Саме завдяки підходу науковця до навчання дітей музики, що засновувався на використанні національної культури у поєднанні з педагогічною концепцією Д. Кабалевського відбувалося закладення підвалин національної самоідентифікації школярів, що мало критичне значення в умовах здійснення бурхливих державотворчих процесів, а завдяки науковому керуванню уможливлювалось поширення застосування методики музичного навчання дітей. Наукова новизна даного дослідження полягає у систематизації доробку професора О. Ростовського, а практична значимість становить собою інформативний базис для проведення подальших більш ґрунтовних досліджень.

Посилання

1. Hrysiuk, O. M. (1999). Musical culture of junior schoolchildren formation in the conditions of comprehensive and children’s music schools interaction [Formation of musical culture of junior schoolchildren in the conditions of interaction of secondary and children's music schools].Candidate’s thesis. Nizhyn [In Ukrainian].
2. Dvornyk, Yu. F. (2013). Future music teacher creative qualities formation by means of computer technologies [Formation of creative qualities of the future music teacher by means of computer technologies]. Candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].
3. Koval, O. V. (2002). Junior schoolchildren musical abilities formation at music lessons [Formation of musical abilities of junior schoolchildren in music lessons]. Candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].
4. Mykhaskova, M. A. (2007). Future music teacher professional competence formation [Formation of professional competence of the future music teacher]. Candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].
5. Mishedchenko, V. V. (2002). Future teachers of music and elementary school musical and pedagogical culture formation [Formation of musical and pedagogical culture of future primary school and music teachers]. Candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].
6. Naukova shkola doktora pedahohichnykh nauk, profesora Oleksandra Yakovycha Rostovskoho [Scientific School of Doctor of Pedagogical Sciences, Professor O. Ya. Rostovsky]. Nizhyn Gogol State University. URL: http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/naukova-shkola [in Ukrainian].
7. Rostovskyi, O.Ya., Marchenko, R.O., Khlebnykova, L.O. & Bervetskyi, Z.T. (1996). Prohramy ta pourochni metodychni rozrobky dlia serednikh zahalnoosvitnikh shkil; Muzyka. 1–4 klasy [Programs and tutorials for secondary schools; Music. 1–4 grades]. Kyiv [in Ukrainian].
8. Rostovskyi, O.Ya., Marchenko, R.O., Khlebnykova, L.O. & Bervetskyi, Z.T. (1996). Prohramy ta pourochni metodychni rozrobky dlia serednikh zahalnoosvitnikh shkil; Muzyka. 5–8 klasy [Programs and tutorials for secondary schools; Music. 5–8 grades]. Kyiv [in Ukrainian].
9. Rishennia zasidannia Vchenoi rady 23 chervnia 2016 r. Borys Grinchenko Kyiv University. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/nmc.nd/vchena_rada/2016/-rishennia_06_23.pdf [in Ukrainian].
10. Rostovskyi, O. Ya. (2003). Lektsii z istorii zakhidnoievropeiskoi muzychnoi pedahohiky [Lectures on the history of Western European music pedagogy]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDPU im. M.Hoholia [in Ukrainian].
11. Rostovskyi, O. Ya. (2001). Metodyka vykladannia muzyky v osnovnii shkoli [Methods of music teaching in secondary school]. Ternopil: Navchalna knyha Bohdan [in Ukrainian].
12. Rostovskyi, O. Ya. (2001). Metodyka vykladannia muzyky v pochatkovii shkoli [Methods of music teaching in primary school]. Ternopil: Navchalna knyha Bohdan [In Ukrainian].
13. Rostovskyi, O. Ya. (2015). Metodolohichni oriientyry humanizatsii muzychnoi osvity u konteksti pryrody muzychnoho spryimannia [Methodological guidelines for the music education humanization in the context of the musical perception nature]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia – Scientific notes of Nizhyn State University Nikolai Gogol, 1, 56–59 [in Ukrainian].
14. Rostovskyi, O. Ya. (2008). Muzychna pedahohika. Navchalni prohramy, metodychni rekomendatsii ta materialy [Music pedagogy. Educational programs, methodical recommendations and materials]. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholia [In Ukrainian].
15. Rostovskyi, O. Ya. (1997). Pedahohika muzychnoho spryimannia [Musical perception pedagogy]. Kyiv: Instytut zmistu i metodiv navchannia [in Ukrainian].
16. Rostovskyi, O. Ya. (2015). Pryroda muzychnoho mystetstva yak humanizuiuchyi chynnyk muzychnoi osvity [The nature of musical art as a music education humanizing factor]. Problemy mystetskoi osvity – Problems of art education, 9, 5–14 [in Ukrainian].
17. Rostovskyi, O. Ya. (2001). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv muzyky: problemy i perspektyvy [Future music teachers professional education: problems and prospects]. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universy-tetu imeni Volodymyra Hnatiuka – Scientific notes of Ternopil State Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, 2, 15–22 [in Ukrainian].
18. Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity [Theory and methods of music education]. Ternopil: Navchalna knyha. Bohdan [in Ukrainian].
19. Rostovskyi, O.Ya., Ostrovskyi, V.M. & Sydir, M.V. (2012). Muzychne mystetstvo [Musical art]. Ternopil: Navchalna knyha Bohdan [in Ukrainian].
20. Spilioti, O. V. (2012). Future music teachers musical-intonational thinking formation in the process of professional training [Formation of musical-intonational thinking of future music teachers in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].
21. Shcherbinia, O. M. (2004). Future music teachers musical and stylistic impressions formation in the process of instrumental and performance training [Formation of musical and stylistic representations of future music teachers in the process of instrumental and performance training]. Candidate’s thesis. Nizhyn [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 25
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Yotka, V. (2021). ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА О. Я. РОСТОВСЬКОГО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 109-115. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-109-115