ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • N. Demchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1382-0756
  • T. Hordiienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-4662-1895
Ключові слова: тренінг, тренінгові технології, навчальний тренінг, професійна діяльність, підготовка майбутнього вчителя, самовдосконалення, практична ситуація

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі особливостей впровадження та використання навчального тренінгу як засобу підготовки майбутнього вчителя. У статті уточнено зміст поняття «тренінг», розглянуто деякі класифікації тренінгів та визначено основні класифікаційні ознаки, обґрунтовано важливість імплементації різних видів тренінгів у навчальний процес. На основі вивчення і теоретичного аналізу сучасних наукових досліджень і публікацій виділено та охарактеризовано види тренінгів, які доцільно використовувати під час підготовки майбутніх учителів: соціально-психологічний тренінг, тренінги компетентності у спілкуванні, асертивний тренінг, аутотренінги, бізнес-тренінги, навчальний тренінг. У статті зазначено, що використання навчального тренінгу в освітньому процесі уможливлює створення сприятливих умов для активізації процесу навчання та самовиховання, самовдосконалення, а також практичних ситуацій, які вимагають від студентів відповідних активних дій та вчинків при досягненні позитивних навчальних результатів. У статті підкреслюється, що реалізація навчального тренінгу на практиці потребує ретельної підготовки викладача. Авторами висвітлено та описано рекомендації щодо його організації при підготовці майбутніх вчителів, таких як: необхідність визначити місце навчального тренінгу в структурі навчальної дисципліни, опрацювання відповідної літератури, важливість складання плану навчального тренінгу та аналізу його змісту з позицій доступності, доречності та зв’язку з практикою, тощо. Зазначено, що успішність навчального тренінгу в підготовці майбутнього фахівця залежить від правильно сформульованих завдань, як наприклад: постановка головної мети та конкретних цілей, розробка чіткого плану, врахування індивідуальних особливостей та потреб учасників тренінгу, прищеплення навичок і вмінь самоаналізу та самооцінки. Авторами сформульовано також основні принципи, яких слід дотримуватися при організації навчального тренінгу. У статті зауважено, що запропоновані рекомендації щодо впровадження тре[1]нінгових технологій також можна використовувати під час розробки навчальних тренінгів, як форми позааудиторної роботи зі студентами.

Посилання

References
1. Abramova, O. & Myronenko, N. Treninhovi formy navchannia pry pidhotovtsi fakhivtsiv tekhnolohichnoi osvity [Training forms of education in the preparation of technological education specialists]. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12392/1/Abramova.pdf [in Ukrainian].
2. Androshchuk, I.V. (2016). Treninh yak zasib pidhotovky maibutnikh vykladachiv do pedahohichnoi vzaiemodii [Training as a means of preparing future teachers for pedagogical interaction]. Visnyk Cherkaskoho universytetu – Herald of Cherkasy University. Cherkasy: Cherkaskyi natsionalnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho, 9, 117–121 [in Ukrainian].
3. Balakhtar, V.V. (2015). Sotsialno-psykholohichnyi treninh i manipuliatsiia [Sociopsychological training and manipulation]. Vyzhnytsia: Cheremosh [in Ukrainian].
4. Bezpalko, O.V. (2015). Treninh yak innovatsiina forma sotsialno-pedahohichnoi roboty [Training as an innovative form of socio-pedagogical work]. Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka – Social pedagogy: theory and practice, 1, 22–28 [in Ukrainian].
5. Bondarieva, L.I. (2005). Model orhanizatsii navchalnoho treninhu v vyshchomu navchalnomu zakladi ekonomichnoho profiliu [A model of the organization of educational training in a higher educational institution of an economic profile]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of professional education, 4, 58–66 [in Ukrainian].
6. (2011). Vykorystannia treninhiv u profesiinii pidhotovtsi kompetentnykh fakhivtsiv z informatyky [The use of trainings in the professional training of competent informatics specialists]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly – Psychological and pedagogical problems of the village school, 36, 301. Uman: PP Zhovtyi [in Ukrainian].
7. Datsenko, S.O. & Hordiienko, T.V. (2021). Ihrovi treninhy v pochatkovii shkoli [Game training in primary school]. Nizhyn: NDU im. M.Hoholia [in Ukrainian].
8. Yevdokymova, N.O. (2014). Sotsialno-psykholohichnyi treninh yak tekhnolohiia rozvytku osobystosti studenta [Socio-psychological training as a technology for the development of a student's personality]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy – Bulletin of the National Defense University of Ukraine, 4 (41), 211–217 [in Ukrainian].
9. Moroz, L.I. (2009). Vymohy do veduchykh treninhiv profesiino-psykholohichnohospriamuvannia ta yikh pidhotovka [Requirements for leading trainings in professional and psychological direction and their preparation]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs,
2, 1–13 [in Ukrainian].
10. Fedorchuk, V.M. (2009). Treninh osobystisnoho zrostannia [Personal growth training]. Kiyv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 36
Опубліковано
2023-06-27
Як цитувати
Demchenko, N., & Hordiienko, T. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 71-78. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-1-71-78